Дру­гий на­пад на Крим

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Іван КАПСАМУН, Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Оку­пант про­дов­жує зну­ща­ти­ся над укра­їн­ської те­ри­то­рі­єю. Учо­ра пре­зи­дент Ро­сії Во­ло­ди­мир Пу­тін під­пи­сав указ, яким ска­су­вав «Крим­ський фе­де­раль­ний округ» і при­єд­нав йо­го до Пів­ден­но­го фе­де­раль­но­го окру­гу РФ. Ар­гу­мен­та­ція — «з ме­тою під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ді­яль­но­сті фе­де­раль­них ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди». Крім то­го, Пу­тін при­зна­чив Во­ло­ди­ми­ра Усти­но­ва пов­но­ва­жним пред­став­ни­ком пре­зи­ден­та РФ у Пів­ден­но­му фе­де­раль­но­му окру­зі (ПФО). До якої ком­па­нії при­єд­на­ли крим­чан? Те­пер до ПФО вхо­дять: Ре­спу­блі­ка Ади­гея (Ади­гея), Ре­спу­блі­ка Кал­ми­кія, оку­по­ва­ний Крим, Кра­сно­дар­ський край, Астра­хан­ська область, Вол­го­град­ська область, Ро­стов­ська область, оку­по­ва­ний Се­ва­сто­поль. На­га­да­є­мо, «Крим­ський фе­де­раль­ний округ» Ро­сія ство­ри­ла пі­сля то­го, як ане­ксу­ва­ла український Крим у бе­ре­зні 2014 ро­ку.

Ну що ж... як влу­чно за­зна­чив у се­бе у ФБ Ан­дрій Клі­мен­ко: « За­га­лом, те­пер все ста­ло лег­ше: бу­де­мо по­вер­та­ти Крим ра­зом з істо­ри­чни­ми укра­їн­ськи­ми зем­ля­ми Ку­ба­ні й До­ну)))».

«КЕРІВНИЦТВО РО­СІЇ ПІД­ГО­ТУ­ВА­ЛО ОКУПОВАНОМУ КРИ­МУ ДО­ЛЮ ІН­ШИХ, ВЛА­СНЕ РО­СІЙ­СЬКИХ ТЕРИТОРІЙ» Ре­фат ЧУБАРОВ,

голова Ме­джлі­су крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду: (facebook.com)

— Ска­су­ва­н­ня Крим­сько­го фе­де­раль­но­го окру­гу і від­не­се­н­ня «Ре­спу­блі­ки Крим та мі­ста Се­ва­сто­поль» до скла­ду Пів­ден­но­го фе­де­раль­но­го окру­гу свід­чить про те, що ви­ще по­лі­ти­чне керівництво Ро­сії під­го­ту­ва­ло окупованому Кри­му до­лю ін­ших, вла­сне ро­сій­ських територій, які ви­сту­па­ють як об’єкти для на­са­дже­н­ня єди­ної уні­фі­ко­ва­ної дер­жав­ної по­лі­ти­ки, при ре­а­лі­за­ції якої етні­чне або істо­ри­чне роз­ма­ї­т­тя, куль­тур­ні чи мов­ні осо­бли­во­сті слу­гу­ва­ти­муть при­кри­т­тям ли­ше до мо­мен­ту пов­ної за­чис­тки ці­єї те­ри­то­рії до стан­дар­тів «рус­ско­го ми­ра».

А які стан­дар­ти «рус­ско­го ми­ра» і де за­вер­шу­ю­ться йо­го ме­жі в уяв­лен­ні Пу­ті­на, вже ні у ко­го не­має ілю­зій...

Ро­сію че­ка­ють сму­тні часи...

«ЦЕ ОСТАТОЧНЕ ПРОКОВТУВАННЯ І ПЕРЕТРАВЛЕННЯ КРИ­МУ В «ШЛУНКУ» ІМ­ПЕ­РІЇ» Ма­ксим РОЗУМНИЙ,

голова Цен­тру до­слі­джень про­блем РФ:

— Це остаточне проковтування і перетравлення Кри­му в шлунку ім­пе­рії. По­лі­ти­ка Мо­скви сто­сов­но оку­по­ва­но­го пів­остро­ва пе­ре­хо­дить від «ме­до­во­го мі­ся­ця» до су­во­рих бу­днів, ко­ли по­трі­бно ви­тра­ча­ти гро­ші, але мо­ти­ва­ції під­три­му­ва­ти «осо­бли­вий ста­тус» Кри­му не­має жо­дної. Як ска­зав ро­сій­ський прем’єр Ме­две­дєв: «Де­нег нет, но вы дер­жи­тесь». Все що бу­ло тре­ба від Кри­му, оку­пан­ти вже отри­ма­ли: йо­го за­бу­до­ва­но вій­сько­ви­ми ба­за­ми, на­пов­не­но ар­мій­ським угру­по­ва­н­ням, па­ла­ци за­крі­пи­ли­ся, вла­сність ли­ши­ла­ся або пе­ре­йшла до но­вих вла­сни­ків. А все ін­ше ма­ло хви­лює но­во­го го­спо­да­ря си­ту­а­ції.

Ін­ший бік спра­ви є не­спо­ді­ва­ним для ро­сій­сько­го ке­рів­ни­цтва. Очі­ку­ва­ло­ся, що пі­сля ане­ксії Кри­му, агре­сії про­ти Укра­ї­ни та спро­би її де­зін­те­гра­ції ста­тус Ро­сії у сві­ті збе­ре­же­ться, га­зо-на­фто­до­ла­ри про­дов­жать те­кти рі­кою до бю­дже­ту, сві­то­ві лі­де­ри зу­стрі­ча­ти­му­ться із Пу­ті­ним, а РФ ви­ма­га­ти­ме «ува­же­ния». В цьо­му ви­пад­ку мо­жна бу­ло роз­ра­хо­ву­ва­ти на ін­шу по­лі­ти­ку з «осо­бли­ви­ми окру­га­ми», олім­пій­ськи­ми ам­бі­ці­я­ми і т.д. Але ре­аль­ність по­вер­ну­ла­ся ін­шим бо­ком: Ро­сія сто­їть на по­ро­зі між­на­ро­дної ізо­ля­ції, де­пре­сії — еко­но­мі­чної, со­ці­аль­ної, по­лі­ти­чної то­що. В цих умо­вах ви­ни­ка­ють ін­ші про­бле­ми, то­му від­бу­ва­є­ться цен­тра­лі­за­ція, яка сто­су­є­ться не ли­ше лі­кві­да­ції «Крим­сько­го окру­гу», а й укру­пне­н­ня адмі­ні­стра­тив­них оди­ниць в РФ, «за­тя­гу­ва­н­ня по­ясів». Починається жорс­тка кон­ку­рен­ція в се­ре­до­ви­щі по­лі­ти­чної й си­ло­вої елі­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.