Ко­му ді­ста­ну­ться плав­ні Дні­пра?

Ми­слив­ські то­ва­ри­ства про­сять Ви­щий адмі­ні­стра­тив­ний суд... знищити не­що­дав­но ство­ре­ний на­цпарк «Ни­жньо­дні­пров­ський»

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

« День » не­о­дно­ра­зо­во пи­сав, що по­при не­зна­чну кіль­кість за­по­від­них об’ єктів на Хер­сон­щи­ні, ство­ре­н­ня но­во­го на­цпар­ку ко­шту­ва­ло чи­ма­ло зу­силь: опір чи­ни­ли мі­сце­ві гро­ма­ди та ми­слив­ські то­ва­ри­ства. Остан­ні пе­ре­ко­ну­ва­ли, що ні­би­то при ство­рен­ні но­во­го за­по­від­но­го об’єкту не вра­хо­ву­ю­ться ін­те­ре­си мі­сце­вих гро­мад. Зокре­ма, що зем­лі, якими ра­ні­ше ко­ри­сту­ва­ли­ся сіль­ра­ди, те­пер від­хо­дять до ме­жна­ціо­наль­но­го пар­ку.

«МИСЛИВЦІ ЗВИ­КЛИ БУТИ ЦАРЬКАМИ»

Ця по­зи­ція ля­гла в основу по­зо­ву, ко­трий по­да­ли до Ви­що­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду Го­ло­при­стан­ська ра­йон­на гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція ми­слив­ців і ри­ба­лок, ТОВ «Дель­та-Люкс» та три сіль­ські ра­ди: сіл Ге­рой­сько­го, Ри­ба­чо­го та Ве­ли­ко­кар­да­шин­сько­го. У по­зо­ві во­ни про­сять суд ска­су­ва­ти ста­тус на­ціо­наль­но­го пар­ку для но­во­го об’єкту та від­мі­ни­ти пре­зи­дент­ський указ про йо­го ство­ре­н­ня.

«Основ­на при­чи­на по­яви по­зо­ву — це по­зи­ція ми­слив­ських ор­га­ні­за­цій, зокре­ма ТОВ «Дель­та­люкс», ко­тре є про­тив­ни­ком ство­ре­н­ня пар­ку, — ко­мен­тує еко­лог між­на­ро­дної бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції «Еко­ло­гія—Пра­во—Лю­ди­на» Пе­тро Тє­стов. — Во­ни під­бу­рю­ють ін­ших ви­сту­па­ти про­ти існу­ва­н­ня «Ни­жньо­дні­пров­сько­го». Пред­став­ни­ки Хер­сон­ської обла­сної адмі­ні­стра­ції та на­у­ков­ці їзди­ли по сіль­ських ра­дах, що до­лу­чи­ли­ся до по­зо­ву, та з усі­ма ве­ли роз­мо­ви. Але мисливці пе­ре­ко­ну­ва­ли лю­дей, що все бу­де погано. Мисливці-ре­гіо­на­ли хо­чуть по­вер­ну­ти со­бі плав­ні Дні­пра. Їм плю­ва­ти на ін­те­ре­си Укра­ї­ни, ін­те­ре­си Хер­сон­щи­ни, на збе­ре­же­н­ня при­ро­ди та ви­ко­на­н­ня між­на­ро­дних зо­бов’язань на­шої дер­жа­ви. Во­ни зви­кли бути царьками і хо­чуть да­лі роз­по­ря­джа­ти­ся де­ся­тка­ми ти­сяч ге­кта­рів Дні­пра та Дні­про-Бузь­ко­го ли­ма­ну». в За ко ні « Про при род но- за по від - ний фонд Укра­ї­ни», а зга­да­ний указ Пре зи ден та за твер ди ли всі про філь ні мі ніс тер ст ва, тож ні я - ких су­пе­ре­чок що­до по­ру­ше­н­ня за­ко­ну не мо­же бути апрі­о­рі.

У за­хи­сни­ків пар­ку ар­гу­мен­тів зна­чно біль­ше, ніж у ми­слив­сько­го то­ва­ри­ства. Та зва­жа­ю­чи на не­пе ред ба чу ва ність на ших су дів, еко­ло­ги про­сять гро­мад­ськість по мо­жли­во­сті при­йти на сер­пне­ве за­сі­да­н­ня, щоб пе­ре­хи­ли­ти шаль­ки те ре зів Фе мі ди на ко ристь збе ре - жен ня пар ку. Акти віс ти на га ду - ють про пре це дент ча сів пре зи - дент­ства Віктора Яну­ко­ви­ча, ко­ли у су­ді ска­су­ва­ли ста­тус На­ціо­наль­но го при род но го пар ку « Сі версь - ко-До­не­цький», що на Лу­ган­щи­ні. За сло­ва­ми еко­ло­га, по­зи­ва­ла Лу­гансь ка об лас на держ ад мі ніс т ра - ція, за ска­су­ва­н­ня пар­ку ви­сту­пав екс-ре­гіо­нал та то­ді­шній гу­бер­на­тор обла­сті Оле­ксандр Єфре­мов.

АГІТАЦІЯ ВІД ЛЮ­БИ­ТЕ­ЛІВ ПОЛЮВАННЯ

За­раз си­ту­а­ція ін­ша: Хер­сон­ська обла­сна держ­адмі­ні­стра­ція під­три­мує ство­ре­н­ня «Ни­жньо­дні­пров­сько­го». «З юри­ди­чної то­чки зо­ру спра­ва не вар­тує ви­їде­но­го яй­ця, Та­кож є зо­на ре­гу­льо­ва­ної ре­кре­а­ції, тоб­то для роз­ви­тку ту­ри­зму, і ні­хто не бу­де за­бо­ро­ня­ти пла­ва­ти тут мі­сце­во­му на­се­лен­ню».

Однак ці про­сті істи­ни про­дов­жу­ють спро­сто­ву­ва­ти ми­слив­ські то­ва­ри­ства. У не­що­дав­ній пу­блі­ка­ції одно­го мі­сце­во­го ви­да­н­ня роз­по­від­а­є­ться, що лю­би­те­лі елі­тно­го полювання, до яких на­ле­жить і ТОВ «Дель­та-Люкс», пі­сля ство­ре­н­ня «Ни­жньо­дні­пров­сько­го» роз­гор­ну­ли по­ту­жну дис­кре­ди­та­цій­ну кам­па­нію. Зокре­ма, мисливці роз­по­від­а­ють мі­сце­вим гро­ма­дам, що від­те­пер хо­ди­ти по гри­би-яго­ди до лі­су або ви­па­са­ти по­руч із на­цпар­ком ху­до­бу не мо­жна.

Де сят ки гек та рів Дніп ровсь - ких плав нів сво го ча су роз да ли в дов го стро ко ву орен ду са ме мис - лив­ським то­ва­ри­ствам. Па­ра­лель­но тут з’ яв ля лись еліт ні ко тед жі та ком п лек си. Згор та ти на ла год - же­ний бі­знес до­бро­віль­но ні­хто не хо че. Еко ло ги від зна ча ють, що в не офі цій них бе сі дах чи нов ни ки цю те зу під твер д жу ють: у Дніп - ровсь ких плав нях роз та шо ва ні мис ливсь кі угід дя, за яки ми сто - ять впли­во­ві лю­ди. На чи­є­му бо­ці бу­де пе­ре­мо­га, те­пер ви­рі­шує Фе­мі да. « День » сте жи ти ме за роз - ви­тком по­дій.

ФОТО ІВА­НА АНТИПЕНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.