15

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Рі вень тех но ген но го на - ван­та­же­н­ня на при­ро­дне се ре до ви ще в Укра ї ні в чо­ти­ри-п’ять ра­зів пе­ре­ви­щує ана­ло­гі­чний по­ка­зник в Єв­ро пі. Що річ но в на шій дер - жа­ві ви­ни­кає по­над 100 те­хно­ген­них ава­рій і ка­та­строф дер­жав­но­го та ре­гіо­наль­но­го ма­сш та бу. При цьо му в кож но му великому про­ми­сло­во­му цен­трі — Ки­є­ві, Дні­прі, До­не­цьку, Оде сі, За по ріж жі, Лу гансь ку та ін ших ве ли ких міс тах — мі­сти­ться по­над де­ся­ток по­тен­цій­но не­без­пе­чних об’єктів.

Про це йде­ться в до­слі­джен­ні вче­них Ін­сти­ту­ту гео­гра­фії На­ціо­наль­ної ака­де­мії на­ук Укра­ї­ни, які про­тя­гом п’яти остан­ніх ро­ків ви­вча­ли си­ту­а­цію з роз­мі­ще­н­ням та фун­кціо­ну­ва­н­ням не­без­пе­чних об’єктів на те­ри­то­рії дер­жа­ви. Не­що­дав­но на­у­ков­ці ін­сти­ту­ту пред­ста­ви­ли «Атлас при­ро­дних, те­хно­ген­них, со­ці­аль­них не­без­пек та ри­зи­ків ви­ни­кне­н­ня над­зви­чай­них си­ту­а­цій в Укра­ї­ні» і пе­ре­да­ли йо­го для ви­вче­н­ня Дер­жав­ній слу­жбі Укра­ї­ни з над­зви­чай­них си­ту­а­цій. До ви­да­н­ня уві­йшли всі мі­сця, не­без­пе­чні для лю­ди­ни та при­ро­ди — за­га­лом 15 ти­сяч оди­ниць на 143 кар­тах з по­ясню­валь­ни­ми текс­та­ми. Та­кож фа­хів­ці ство­ри­ли еле­ктрон­ний ди­на­мі­чний «Атлас те­хно­ген­них не­без­пек Укра­ї­ни», де мо­жна змінювати кон­тент і те­ма­ти­чні кар­ти в ре­аль­но­му ча­сі.

Одна п’ята ча­сти­на те­ри­то­рії дер­жа­ви — стіль­ки, за оцін­ка­ми фа­хів­ців, ста­но­вить те­ри­то рія по тен цій ної за гро зи для жит тя і здо ров’ я ук ра їн ців. Най­не­без­пе­чні­ші об’єкти пе­ре­ва­жно скон цен тро­ва ні в ме жах При дніп ров’ я, Дон ба су, а та - кож Одесь кої, За кар па­тсь кої, Іва но- Фран ківсь кої, Во линсь - кої, Кі­ро­во­град­ської обла­стей. Ра зом із сей с мо не без печ ни ми зо­на­ми цей аре­ал мо­же ся­га­ти тре­ти­ни всі­єї те­ри­то­рії кра­ї­ни. За да ни ми до слід жен ня, най - не без печ ні шою є си ту а ція на ра ді а цій но та хі міч но не без - пе­чних, по­же­жо- та ви­бу­хо­не­без­пе­чних об’єктах, а та­кож у сей с мо не без печ них зо нах і зо - нах мо­жли­во­го ка­та­стро­фі­чно­го за топ лен ня. Ли ше ви бу хо­та по же жо не без печ них об’ єк - тів в Укра ї ні на лі чу єть ся по - над 1200. Най­ви­щий по­ка­зник не без пе ки — у Ки ївсь кій, Дніп ро пет ровсь кій, Одесь кій, Львів­ській, До­не­цькій та За­по­різь кій об лас тях. Най ниж чі ко е фі ці єн ти — на Тер но піль - щи­ні. У на­у­ко­во-ана­лі­ти­чно­му зві ті роз гля ну то й при род ні осо­бли­во­сті, які можуть зу­мов­лю ва ти ка та стро фи: сей с міч - ність, зем ле тру си, по ве ні, па - вод­ки, силь­ні до­щі.

Ка­те­ри­на ПОЛИВАЧ,

стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник від­ді­лу кар­то­гра­фії Iн­сти­ту­ту гео­гра­фії НАН Укра­ї­ни:

— Укра­ї­на за на­си­че­ні­стю рі­зни­ми не­без­пе­чни­ми про­ми­сло­ви­ми об’єкта­ми зна­чно ви­пе­ре­джає єв­ро­пей­ські дер­жа­ви. Ба­га­то з цих об’єктів є по­тен­цій­но не­без­пе­чни­ми, бо там ви­ро­бля­ю­ться і на­ко­пи­чу­ю­ться рі­зно­ма­ні­тні не­без­пе­чні від­хо­ди. Вла­сне, в на­шо­му атла­сі ми на­ма­га­ли­ся про­ана­лі­зу­ва­ти на­яв­ність цих об’єктів на те­ри­то­рії Укра­ї­ни в те­ри­то­рі­аль­но­му роз­рі­зі. Ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли па­спор­ти не­без­пе­чних об’єктів, най­но­ві­шу ін­фор­ма­цію з дер­жав­но­го ре­є­стру та­ких об’єктів, ві­до­мо­сті Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки то­що — ду­же ба­га­то дже­рел. Та­кож в атла­сі ми роз­гля­ну­ли при­ро­дні осо­бли­во­сті Укра­ї­ни, які можуть ста­ти при­чи­ною над­зви­чай­них си­ту­а­цій, а ще — со­ці­аль­ні не­без­пе­ки та ри­зи­ки, оскіль­ки ча­сто при­чи­ною не­без­пе­ки є люд­ський фа­ктор. Тож ми про­ана­лі­зу­ва­ли склад і кон­со­лі­да­цію на­се­ле­н­ня, за­хво­рю­ва­ність, ал­ко­го­лізм, рі­вень зло­чин­но­сті то­що — на­ма­га­ли­ся пі­ді­йти до про­бле­ми з ба­га­тьох сто­рін.

Є ці­ка­вий роз­діл про за­по­бі­га­н­ня над­зви­чай­ним си­ту­а­ці­ям — ми до­слі­ди­ли дис­ло­ка­цію рі­зно­ма­ні­тних стру­ктур ДСНС на те­ри­то­рії дер­жа­ви, про­ве­ли ре­тро­спе­ктив­ний ана­ліз всіх над­зви­чай­них си­ту­а­цій, які від­бу­ли­ся з 1997 по 2013 рік: в атла­сі є роз­гор­ну­ті по­ясню­валь­ні та­бли­ці, в яких на­ве­де­но їхні при­чи­ни й на­слід­ки, ма­те­рі­аль­ні та люд­ські зби­тки то­що. Та­кож у цій ро­бо­ті ми ре­а­лі­зу­ва­ли ідею мо­жли­во­сті зі­став­ля­ти ма­пи: на­при­клад, сталася над­зви­чай­на си­ту­а­ція, і ми швид­ко мо­же­мо пе­ре­гля­ну­ти у бло­ці со­ці­аль­них не­без­пек, скіль­ки там на­се­ле­н­ня, ко­го ви­во­зи­ти, ку­ди...

Якщо ана­лі­зу­ва­ти за ви­да­ми не­без­пек, то са­ме те­хно­ген­них най­біль­ше у про­ми­сло­во роз­ви­ну­тих схі­дних та пів­ден­но-схі­дних ре­гіо­нах кра­ї­ни, там че­рез це і най­біль­ші люд­ські втра­ти. У за­хі­дних обла­стях най­біль­ше по­тер­па­ють від при­ро­дних не­без­пек, там ма­є­мо най­біль­ші ма­те­рі­аль­ні зби­тки, на­сам­пе­ред вна­слі­док по­ве­ней. Вла­сне, се­ред не­без­пе­чних при­ро­дних ри­зи­ків по­ве­ні ми ви­окре­ми­ли як основ­ний при­ро­дний фа­ктор, бо від них пра­кти­чно що­ро­ку стра­ждає за­хід Укра­ї­ни. Го­лов­на про­бле­ма Ки­є­ва — це від­хо­ди (по­бу­то­ві, то­кси­чні), а крім цьо­го — ста­но­ви­ще жи­тло­во-ко­му­наль­них го­спо­дарств, ава­рій­ні бу­дин­ки.

Пи­та­н­ня в то­му, чи мо­жна ро­би­ти цей атлас від­кри­тим для гро­мад­сько­сті. Адже в ньо­му є уні­каль­ні да­ні з адре­са­ми та опи­са­ми не­без­пе­чних ре­чо­вин — скіль­ки тонн, скіль­ки лю­дей мо­же по­стра­жда­ти, яку те­ри­то­рію в ра­зі ка­та­стро­фи мо­же охо­пи­ти над­зви­чай­на си­ту­а­ція. У від­кри­то­му до­сту­пі цьо­го до­ку­мен­та за­раз не­має — що­до цьо­го пи­та­н­ня три­ва­ють пе­ре­мо­ви­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.