Жи­т­тя і смерть в об’єкти­ві

У Чер­ні­го­ві по­про­ща­ли­ся з ме­тром фо­то­гра­фії Ва­ле­рі­єм Шай­го­род­ським

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Ві­до­мий фо­то­граф, по­стій­ний уча­сник фо­то­кон­кур­сів «Дня» по­мер ра­пто­во у гро­мад­сько­му транс­пор­ті... Сер­це зу­пи­ни­ло­ся у зна­но­го фо­то­май­стра, чле­на прав­лі­н­ня Чер­ні­гів­ської обла­сної ор­га­ні­за­ції НСФУ ще до при­їзду «швид­кої» та по­лі­ції — це під­твер­ди­ли правоохоронці. Шай­го­род­сько­му був 61 рік...

За жи­т­тя Ва­ле­рій Шай­го­род­ський про­вів со­тні і со­тні фо­то­се­сій. Він спе­ці­а­лі­зу­вав­ся на пей­за­жній, порт­ре­тній та ве­сіль­ній фо­то­з­йом­ках. Ба­га­то чер­ні­гів­ців ма­ють в сво­їх сі­мей­них ар­хі­вах сві­тли­ни від цьо­го чер­ні­гів­сько­го май­стра. Дру­зі роз­ка­зу­ють, що ро­ків п’ять то­му у ньо­го вже був ін­фаркт...

Чер­ні­гів­ська жур­на­ліс­тка Ал­ла Ско­рик по­ві­до­ми­ла, що напередодні бі­ди по­кій­ний зні­мав ди­тя­че свя­то, йо­му ста­ло зле, він на­віть по­скар­жив­ся на біль в жи­во­ті, але все ж до­вів зйом­ку до кін­ця...

Шай­го­род­ський був твор­чою осо­би­сті­стю, що­рі­чно брав участь у фо­то­кон­кур­сах «Дня», ча­сто одер­жу­вав при­зи. Так, 2011 ро­ку він став во­ло­да­рам спе­ці­аль­но­го при­зу від Сві­то­во­го бан­ку в Укра­ї­ні за фо­то­ро­бо­ту «Не­ва­го­мість» і в бліц-інтерв’ю зі­знав­ся: «Я бе­ру участь, пев­не, із са­мих пер­ших ро­ків існу­ва­н­ня фо­то­кон­кур­су га­зе­ти «День». Ча­сто стаю но­мі­нан­том. Що­ро­ку на цій фо­то­ви­став­ці я від­кри­ваю для се­бе щось но­ве і зав­жди ди­ву­юсь, хо­ча вже й сам фо­то­гра­фую не пер­ший рік, мо­мен­там, які лю­ди всти­гли по­ба­чи­ти й за­фі­ксу­ва­ти. Осо­би­сто ме­ні фо­то­кон­курс «Дня» не дає за­сто­ю­ва­ти­ся, зму­шує го­ту­ва­ти­ся до ньо­го, щось ро­би­ти, тво­ри­ти. Та й сам кон­курс не сто­їть на мі­сці, змі­ню­ю­чись з ко­жним ро­ком, — і це ці­ка­во».

— У сво­їх ро­бо­тах Ва­ле­рій зміг по­ка­за­ти всю кра­су і не­по­втор­ність Чер­ні­гів­ської зем­лі. Він не був ба­га­то­слів­ним, за ньо­го про­мов­ля­ють йо­го сві­тли­ни. Він був тру­до­го­лі­ком... Якщо ти ви­брав сер­цем про­фе­сію фо­то­гра­фа, то ко­жну мить сво­го жи­т­тя пе­ре­бу­ва­є­шу про­це­сі по­шу­ку но­вих місць, осіб і ка­дрів. Ми за­пам’ята­є­мо Валерія ти­хим, до­брим, лю­бля­чим свою спра­ву і лю­ди­ною, без яко­го світ чер­ні­гів­ської фо­то­гра­фії був би трі­шки ін­шим, — ци­тує сло­ва Віктора КОШМАЛА, чле­на На­ціо­наль­ної спіл­ки фо­то­ху­до­жни­ків Укра­ї­ни в Чер­ні­гів­ський обла­сті 4ernigiv.info.

Ва­ле­рій Шай­го­род­ський був ор­га­ні­за­то­ром фо­то­клу­бу «Пре­кра­сне по­руч» для мо­ло­дих фо­то­гра­фів, чле­ном жу­рі ба­га­тьох фо­то­кон­кур­сів та уча­сни­ком фо­то­ви­ста­вок.

На сво­їй сто­рін­ці у со­цме­ре­жах май­стер пи­сав: «Вдя­чний усім, хто до­по­міг ме­ні по­ка­за­ти вам ці осми­сле­ні ми­ті на­шо­го жи­т­тя. Бу­ду ра­дий, якщо по­ба­че­ні ро­бо­ти до­по­мо­жуть вам по— но­во­му по­гля­ну­ти на пре­кра­сний, важ­кий і та­кий не­по­втор­ний світ. Не­хай та енер­гія, ра­дість від­крит­тів, які я пе­ре­жив, до­по­мо­жуть вам бути ща­сли­ві­ши­ми, чу­тче ста­ви­ти­ся один до одно­го і ста­ти ду­хов­но ба­га­тши­ми»...

«Ме­не ча­сто за­пи­ту­ють, чо­му я не роз­лу­ча­ю­ся з фо­то­апа­ра­том? Ду­же про­сто. Фо­то­ху­до­жник зав­жди го­то­вий зна­йти, по­ба­чи­ти, осми­сли­ти, по­ка­за­ти свою і ва­шу мрію. Да­ти мо­жли­вість за­пам’ята­ти на­зав­жди або від­кри­ти та­єм­ни­цю, про яку ви й не здо­га­ду­ва­ли­ся, хо­ча во­на бу­ла зов­сім по­руч»...

Остан­ній зні­мок Шай­го­род­сько­го, який він опу­блі­ку­вав на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці» в день смер­ті, близь­ко 11-ї ран­ку він під­пи­сав, як # Чер­ні­гів # Укра­ї­на се­го­дня, по­ві­дом­ляє gorod.cn.ua.

У Валерія Шай­го­род­сько­го за­ли­ши­ли­ся дру­жи­на, до­чка, зять і двоє ону­ків. Про­ща­н­ня з фо­то­гра­фом від­бу­ло­ся в бу­дів­лі Фі­лар­мо­ні­чно­го цен­тру, а по­хо­ва­ли фо­то­ми­тця на кла­до­ви­щі Яце­во.

Ре­да­кція га­зе­ти «День» ви­слов­лює спів­чу­т­тя ро­ди­ні, дру­зям і ко­ле­гам Валерія Шай­го­род­сько­го.

Сві­тлу пам’ ять про Валерія до­по­мо­жуть збе­рег­ти зро­бле­ні ним сві­тли­ни з ар­хі­ву «Дня».

«БАГАТООБІЦЯЮЧИЙ ПО­ЧА­ТОК»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.