Про «жи­т­тя на стрі­чці но­вин»

За­кін­че­н­ня на 28 — 29-й стор. Оль­га Ско­тні­ко­ва, шеф-ре­да­ктор но­вин­но­го від­ді­лу те­ле­ка­на­ла ZIK, роз­по­ві­ла, як пра­виль­но пра­цю­ва­ти в «по­лі» та чо­му ТБ має бути від­по­від­аль­ним Що­рі­чно 29 ли­пня всі не­бай­ду­жі до до­лі тва­рин­но­го сві­ту від­зна­ча­ють ва­жли­ве свя­то

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на ГАВРИЛЮК

Цьо­го дня лю­дей ма­ють ді­зна­ти­ся біль­ше про про­бле­ми збе­ре­же­н­ня по­пу­ля­ції ти­грів, адже на всій пла­не­ті їх за­ли­ши­ло­ся не біль­ше п’яти ти­сяч. За остан­нє сто­лі­т­тя кіль­кість цих по­ва­жних, справ­ді пре­кра­сних тва­рин ско­ро­ти­ла­ся у 25 ра­зів. Жа­хли­ва й сум­на ци­фра...

Вла­сне, щоб при­вер­ну­ти ува­гу до ці­єї про­бле­ми, і вста­нов­ле­но це свя­то — День ти­грів. Від­бу­ва­ю­ться кон­фе­рен­ції та осві­тні за­хо­ди, роз­ро­бля­ю­ться про­гра­ми зі збе­ре­же­н­ня цих тва­рин.

Від­вер­то ка­жу­чи, я не впев­не­на в то му, що освіт ні за хо ди мо жуть розв’яза­ти про­бле­му бра­ко­ньєр­ства. Але то­чно можуть роз­ви­ну­ти в лю­дях, осо­бли­во в ді­тях, за­ці­кав­ле­н­ня до­лею цих най­біль­ших, до ре­чі, пред­став­ни­ків ро­ди­ни ко­тя­чих у сві­ті.

Осо­би­сто я по­лю­би­ла їх са­ме в ди­тин ст ві, пе ре гля да ю чи ве ли чез не роз­ма­ї­т­тя пе­ре­дач про жи­ву при­ро­ду. та­кож цьо­му спри­я­ла одна гра у шко­лі. Те­пер на­віть не пам’ятаю, що то бу­ла за гра, але вчи­тель­ка розділила клас на дві ко­ман­ди — хи­жа­ків і тра­во­їдних. І яки­мось див­ним чи­ном я, най­мен­ша і най­со­ром’язли­ві­ша у кла­сі, ста­ла ти­гром... Мо­же, це був та­кий пе­да­го­гі­чний трюк? Смі­ли­во­сті ме­ні це, зві­сно, не до­да­ло, але спо­ну­ка­ло по­ці­ка­ви­ти­ся — чо­му ж моя «то­тем­на» тва­ри­на та­ка осо­бли­ва... Тож зав­дя­ки цьо­му я й до­сі пам’ятаю де­кіль­ка фа­ктів про ти­грів, якими мо­жу по­ді­ли­ти­ся з чи­та­ча­ми. Ці­ка­во, на­при­клад, що хоч ти­гри і є кі­шка­ми — в них кру­глі, а не вер­ти- каль­ні зі­ни­ці. Це зу­мов­ле­но тим, що на від­мі­ну від ін­ших ко­тя­чих, во­ни по­лю­ють у су­тін­ках. Ти­гри зов­сім не мур­ко­тять, за­мість цьо­го во­ни при­кри­ва­ють очі, а сму­ги на їхній шер­сті ду­блю­ю­ться пі­гмен­та­ці­єю на шкі­рі, тож на­віть ли­сий тигр бу­де сму­га­стим...

Ці фа­кти так мі­цно за­кар­бу­ва­ли­ся в мо­їй пам’яті, що ста­ви­ти­ся до ти­грів як до «про­сто тва­рин» я вже не мо жу. То му за кли каю всіх — вчіть ва­ших ді­тей лю­би­ти й ці­ка­ви­ти­ся тва­ри­на­ми — це до­по­мо­же збе­рі­га­ти жи­т­тя над­зви­чай­них та уні­каль­них істот.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

МА­ЛЮ­НОК АВТОРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.