«До Кри­му – ли­ше че­рез Укра­ї­ну»

Пі­лар Бо­нет — про прин­ци­по­ву жур­на­лі­сти­ку та ан­ти­єв­ро­пей­ську про­па­ган­ду в Ро­сії

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ро­ман ГРИ­ВІН­СЬКИЙ, «День»

Ві­до­ма іспан­ська жур­на­ліс­тка Пі­лар Бо­нет пра­цю­ва­ла ко­ре­спон­ден­ткою в Мо­скві ще за ча­сів СРСР. 2001 ро­ку, пі­сля де­ся­ти ро­ків від­су­тно­сті, во­на зно­ву в Ро­сії. Як ко­ре­спон­дент най­біль­шої іспан­ської га­зе­ти «Ель Па­їс» Пі­лар Бо­нет, за її осо­би­стим зі­зна­н­ням, по­стій­но ру­ха­є­ться «пост­ра­дян­ськи­ми те­ре­на­ми». «Зви­чай­но, все охо­пи­ти не­мо­жли­во, є прі­о­ри­те­ти і се­ред них — Укра­ї­на, — роз­по­від­ає жур­на­ліс­тка. — Я не з тих іно­зем­них ко­ре­спон­ден­тів, які при­їха­ли впер­ше і ні­чо­го не зна­ють про істо­рію. Мій під­хід до­сить спе­ци­фі­чний — на­ма­га­ю­ся ди­ви­тись на всі по­дії са­ме в істо­ри­чно­му ви­мі­рі. Ко­ли ба­чу лю­ди­ну, мо­жу здо­га­да­ти­ся, ким во­на бу­ла в «по­пе­ре­дньо­му жит­ті». Адже лю­ди більш-менш до­ро­слі, як в Укра­ї­ні, так і в Ро­сії, ма­ють по «де­кіль­ка» жит­тів. Для ме­не ва­жли­во ро­зу­мі­ти роз­ви­ток лю­ди­ни — від цьо­го ба­га­то що за­ле­жить».

З Пі­лар Бо­нет го­во­ри­мо про за­гро­зу но­вої вій­ни в Єв­ро­пі, вплив ЗМІ на ухва­ле­н­ня по­лі­ти­чних рі­шень і про­бле­ми в на­ла­го­джен­ні спів­пра­ці укра­їн­ської дер­жа­ви з іно­зем­ни­ми жур­на­лі­ста­ми.

— Пі­лар, чи зго­дні ви з дум­кою про те, що ча­сти­на від­по­від­аль­но­сті за не­го­тов­ність Єв­ро­пи і Аме­ри­ки до ро­сій­ської агре­сії про­ти Укра­ї­ни ле­жить у то­му чи­слі й на за­хі­дних жур­на­лі­стах? Які аспе­кти ро­сій­ської дій­сно­сті, істо­рії, на ваш по­гляд, не зна­хо­дять на­ле­жно­го від­обра­же­н­ня в ма­те­рі­а­лах ва­ших ко­лег сьо­го­дні?

— Для ме­не не існує по­ня­т­тя за­хі­дно­го жур­на­лі­ста, як і, на­при­клад, «за­хі­дно­го чо­бо­та­ря». «За­хід» — ду­же роз­плив­ча­те, ту­ман­не і не­ви­зна­че­не по­ня­т­тя.

ПІ­ЛАР БО­НЕТ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.