Iдея і Чин «Дня» – утвер­дже­н­ня на­ціо­наль­ної іден­ти­чно­сті

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - На­та­ля ГУМ­НИ­ЦЬКА

Са­ме куль­ту­рі в ши­ро­ко­му ви­зна­чен­ні цьо­го по­ня­т­тя: ми­сте­цько­му, су­спіль­но­му, по­лі­ти­чно­му, ко­му­ні­ка­тив­но­му, ре­лі­гій­но­му, тоб­то уні­вер­саль­но­му. З пер­ших кро­ків га­зе­та чі­тко окре­сли­ла про­від­ну ідею сво­го ви­да­н­ня — спри­я­н­ня роз­бу­до­ві ін­те­ле­кту­аль­ної мо­дер­ної Укра­ї­ни, ком­фор­тної для сво­їх гро­ма­дян та ці­ка­вої для сві­ту. То­му сво­їм га­слом «День» обрав ма­кси­му: «укра­їн­ське — зав­жди ін­те­ле­кту­аль­не!» в ро­зу­мін­ні ви­со­ких стан- дар­тів на ви­ріст, а не при­мі­тив­ної пи­ха­то­сті.

Цій ам­бі­тній ме­ті під­по­ряд­ко­ва­на кре­а­тив­на ді­яль­ність га­зе­ти впро­довж 20 ро­ків. Під ке­рів­ни­цтвом па­сіо­нар­но­го го­лов­но­го ре­да­кто­ра Ла­ри­си Ів­ши­ної «День» став най­ав­то­ри­те­тні­шим ін­те­ле­кту­аль­ним що­ден­ним про­ду­ктом, яким із за­до­во­ле­н­ням жив­ля­ться всі со­ці­аль­ні про­шар­ки су­спіль­ства: від се­ля­ни­на до ака­де­мі­ка чи від сту­ден­та до пен­сіо­не­ра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.