Про Укра­ї­ну – з аплом­бом

Але ж чи ком­пе­тен­тно?

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Сер­гій ГРАБОВСЬКИЙ

Мо­сков­ські лі­бе­раль­ні жур­на­лі­сти і жур­на­ліс­тки — з чи­сла тих, ко­го звуть « си­стем­ни­ми», тоб­то по­збав­ле­ни­ми пе­ре­слі­ду­вань з бо­ку вла­ди на­віть за її кри­ти­ку й за­лу­че­ни­ми до за­ро­бля­н­ня зна­чних ко­штів у про­від­них ме­діа, — зна­ють про Укра­ї­ну геть усе, хоч бу­ва­ють тут вря­ди-го­ди. Во­ни пи­шуть і го­во­рять про укра­їн­ські про­бле­ми з не­аби­яким аплом­бом — але за­зви­чай де­мон­стру­ють слаб­ке (м’яко ка­жу­чи) зна­н­ня пре­дме­та.

■ От і за­раз ці пред­став­ни­ки жур­на­ліст­сько­го кор­пу­су актив­но від­гу­кну­ли­ся на вбив­ство Павла Ше­ре­ме­та. Це ціл­ком зро­зумі­ло. Але... Звер­ні­мо ува­гу, для при­кла­ду, на те, на чо­му у зв’яз­ку з цим убив­ством на­го­ло­шу­ють ли­ше дві (але зна­ко­ві) мо­сков­ські жур­на­ліс­тки.

■ Ось що, зокре­ма, ска­за­ла, роз­по­від­а­ю­чи про вбив­ство Павла Ше­ре­ме­та, Юлія Ла­ти­ні­на у сво­їй про­гра­мі «Код до­сту­па » на « Эхе Мо­сквы » 23 ли­пня: «Вот не­сколь­ко уже кру­пных убийств прои­зо­шло в Украи­не. Был убит жур­на­лист Олесь Бу­зи­на, кста­ти, очень яр­кий про­рос­сий­ский, бу­кваль­но на сле­ду­ю­щий день, при­чем по­сле то­го, как уби­ли экс- де­пу­та­та Вер­хов­ной Ра­ды от Пар­тии ре­ги­о­нов Оле­га Ка­ла­шни­ко­ва. То­гда ка­за­лось, что на­чал­ся ка­кой-то си­сте­ма­ти­че­ский рас­стрел. Ва­ша по­кор­ная слу­га да­же в ка­че­стве одно­го из ва­ри­ан­тов пред­по­ло­жи­ла, что это дей­стви­тель­но мо­гли быть рос­сий­ские спец­слу­жбы — и Бу­зи­на, и Ка­ла­шни­ков... И в ито­ге, на­пом­ню, ока­за­лось, что это были украин­ские на­ци­о­на­ли­сты».

■ Ду­же ці­ка­во, чи не так? Про­те офі­цій­но так і не вста­нов­ле­но, хто убив Оле­га Ка­ла­шни­ко­ва; вер­сію ж МВС Укра­ї­ни про вбив­ство Бу­зи­ни « укра­їн­ськи­ми на­ціо­на­лі­ста­ми» роз­кри­ти­ку­ва­ли юри­сти, і су­спіль­ство її не спри­ймає — за­ба­га­то там са­мо­о­че­ви­дних на­тя­жок та під­та­со­вок. А от один зі « злив­них ба­чків » Крем­ля й Луб’ян­ки в Ін­тер­не­ті справ­ді по­над рік то­му пи­сав: «Ответ­ствен­ность за убий­ства Ка­ла­шни­ко­ва, а та­кже Че­че­то­ва, Пе­клу­шен­ко, Мель­ни­ка и Бу­зи­ны взя­ла на се­бя ор­га­ни­за­ция «Украин­ская пов­стан­че­ская ар­мия » . Ці­ка­во, чи звер­та­ла­ся Ла­ти­ні­на ( яка сто­сов­но ви­сві­тле­н­ня по­дій на За­хо­ді за­зви­чай ко­ри­сту­є­ться чи­ма­лою кіль­кі­стю сер­йо­зних дже­рел) до цьо­го « злив­но­го ба­чка», чи їй роз­по­вів про «на­ціо­на­лі­стів» хтось із тих у си­ло­вих стру­кту­рах Укра­ї­ни, хто на­ма­га­є­ться їх « пре­су­ва­ти » , про­дов­жу­ю­чи тра­ди­ції до­би ку­чмі­зму? Не знаю, але та­ко­го ро­ду за­ява не ли­чить зна­ній пу­блі­цис­тці.

■ Ін­ший при­клад — ста­т­тя де­що мен­шві­до­мої ав­тор­ки — ро­сій­ської жур­на­ліс­тки The Daily Beast та ко­ре­спон­ден­тки аме­ри­кан­сько­го жур­на­лу Newsweek Ан­ни Нєм­цо­вої ( це зов­сім ін­ша лю­ди­на, не до­чка Бо­ри­са Нєм­цо­ва Жан­на, теж жур­на­ліс­тка) « Вбив­ство жур­на­лі­ста і прав­ди в Укра­ї­ні » ( Murdering a Journalist, and the Truth, in Ukraine) у The Daily Beast від 20 ли­пня. На мою дум­ку, вже са­ма на­зва за­свід­чує тен­ден­цій­ність стат­ті: Укра­ї­на — це не Ро­сія і не Бі­ло­русь, то­му прав­ду тут уби­ти не вда­ло­ся ні Ку­чмі, ні Яну­ко­ви­чу. На­ра­зі рі­вень кри­ти­чно­сті сто­сов­но дій вла­ди та окре­мих її пер­со­на­жів (вклю­чно з гла­вою дер­жа­ви, прем’ єром і ке­рів­ни­ка­ми си­ло­вих ві­домств) у ба­га­тьох укра­їн­ських мас- ме­діа три­ма­є­ться на ви­со­ко­му ( ча­сом аж за­над­то ви­со­ко­му) рів­ні. Знов- та­ки, ли­ше один па­саж зі стат­ті: «Май­же що­дня у сво­їх до­пи­сах Ше­ре­мет ата­ку­вав укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів, ко­рум­по­ва­них чи­нов­ни­ків та вій­сько » ( Almost every day Sheremet’s posts attacked Ukrainian nationalists, corrupt bureaucrats and the military). Ко­жен мо­же лег­ко пе­ре­ві­ри­ти за допомогою Ін­тер­не­ту, що не вій­сько як та­ке кри­ти­ку­вав Пав­ло Ше­ре­мет, а без­дар­них ге­не­ра­лів і ко­рум­по­ва­них ти­ло­ви­ків. На­ціо­на­лі­стів лі­бе­рал Ше­ре­мет ча­сом кри­ти­ку­вав, але не за­га­лом, а за дур­ну­ва­ті вчин­ки де­яких їхніх пред­став­ни­ків. Вар­то зга­да­ти, що йо­го остан­ній блог був при­свя­че­ний якраз під­трим­ці «при­том­них на­ціо­на­лі­стів » в осо­бі пол­ку «Азов» та йо­го твор­ця Ан­дрія Бі­ле­цько­го — при то­му, що іде­о­ло­гію на­ціо­на­лі­зму Ше­ре­мет справ­ді не по­ді­ляв, але вва­жав не­кон’ юн­ктур­них на­ціо­на­лі­стів « оши­ба­ю­щи­ми­ся ответ­ствен­ными па­три­о­та­ми». Ба біль­ше: не ано­нім­них « ко­рум­по­ва­них чи­нов­ни­ків » ви­кри­вав Ше­ре­мет; він віль­но пи­сав те, що ду­мав, і про гла­ву Укра­їн­ської дер­жа­ви, так са­мо, як і про глав Ро­сій­ської та Бі­ло­ру­ської дер­жав, і про нар­де­пів, і про уря­дов­ців, і про про­ку­ро­рів та суд­дів...

■ Пе­ре­ко­на­ний, ба­га­то чи­та­чів «Дня» не раз на­ра­жа­ли­ся в Ін­тер­не­ті на щось по­ді­бне до опи­са­них ви­ще па­са­жів ( а мо­сков­ські « си­стем­но- лі­бе­раль­ні » жур­на­лі­сти не­аби­як умі­ють їх кон­стру­ю­ва­ти). При­чо­му з та­ким аплом­бом — і з та­ким низь­ким рів­нем ком­пе­тен­ції про За­хід і Ро­сію во­ни чо­мусь не пи­шуть і не го­во­рять. А от про Укра­ї­ну, ви­хо­дить, мо­жна...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.