У ри­тмі Ріо

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Під­го­ту­вав Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

На най прес тиж ні ших зма ган нях у сві ті ви - сту­плять 206 українців, які зма га ти муть ся у 27 ви дах спор ту. Щоб вбо лі - валь ни кам бу ло зруч ні ше під - три­му­ва­ти ко­жно­го на­шо­го атле­та, На­ціо­наль­ний олім­пій­ський ко мі тет Укра ї ни під го ту - вав на сво є му сай ті спе ці аль - ний до від ник « День за днем » . На ньо му мож на от ри ма ти де - таль ну ін фор ма цію що до ви ду спор ту, дис цип лі ни та ча су про ве ден ня зма гань за учас тю си ньо- жов тої збір ної кож но го дня. Крім то­го, НОК спіль­но з ком­па­ні­єю «Ін­фо­пульс» роз­ро­би­ли та за­пу­ска­ють мо­біль­ний додаток OlympicUA для мо­біль­них пла­тформ Android та IOC. Як роз по ві ли « Дню » у прес- слу­жбі НОКу, цей додаток дає мо­жли­вість спор­тив­ним ша­ну­валь­ни­кам ді­зна­ва­ти­ся на­йопе­ра­тив­ні­ші олім­пій­ські но­ви­ни, зок ре ма і про пе ре бу ван ня ук - ра­їн­ських спортс­ме­нів на Іграх ХХХІ Олім пі а ди в Ріо- де- Жа - ней ро та зав ж ди бу ти в кур сі олім­пій­сько­го жи­т­тя Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.