Iдея і Чин «Дня» – утвер­дже­н­ня на­ціо­наль­ної іден­ти­чно­сті

Двад­ця­ти­рі­чний юві­лей га­зе­ти спо­ну­кає до ана­лі­зу цьо­го фе­но­ме­ну в укра­їн­ській куль­ту­рі су­ча­сної спре­со­ва­ної істо­ри­чної до­би

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Сво­єю де­мо­кра­ти­чною по­зи­ці­єю га­зе­та до­ся­гає та­ко­го ва­жли­во­го зав­да­н­ня: ста­ти все­на­ро­дним дис­ку­сій­ним май­дан­чи­ком для ко­ре­ктних, об­ґрун­то­ва­них дис­ку­сій із ва­жли­вих для су­спіль­ства про­блем. Са­ме то­му га­зе­та дає мо­жли­вість ви­сло­ви­ти­ся на сво­їх шпаль­тах не ли­ше ві­до­мим ав­то­ри­те­там, ана­лі­ти­кам, екс­пер­там, а й зви­чай­ним гро­ма­дя­нам кра­ї­ни. У та­кий спо­сіб ко­ле­ктив «Дня» спри­яє фор­му­ван­ню су­спіль­но­го по­ро­зу­мі­н­ня, утвер­джен­ню на­ціо­наль­но сві­до­мих ін­ди­ві­дів, які від­чу­ва­ють свою осо­би­сту від­по­від­аль­ність за до­лю Укра­ї­ни.

У чо­му се­крет цьо­го успі­ху? Без­пе­ре­чно, у що­ден­ній твор­чій пра­ці як ке­рів­ни­ка, так і всьо­го ко­ле­кти­ву га­зе­ти, які вмо­ти­во­ва­ні лю­бов’ ю до сво­єї про­фе­сії, до рі­дної Ба­тьків­щи­ни ( хоч як би па­фо­сно це не зву­ча­ло). А ще — у та­лан­ті Ла­ри­си Ів­ши­ної та її колег, які без­за­сте­ре­жно, са­мо­від­да­но від­да­ють йо­го слу­жін­ню улю­бле­ній справі. То­му — та­кий по­ту­жний фе­єр­верк іні­ці­а­тив, про­е­ктів, який не зни­кає, а, нав­па­ки, спа­ла­хує ши­ро­ким спе­ктром ін­но­ва­цій, охо­плю­ю­чи го­стрі про­бле­ми су­спіль­ства, ча­сто ви­пе­ре­джу­ю­чи їх, за­сте­рі­га­ю­чи від хи­бних рі­шень. По су­ті, ви­да­н­ня ста­ло своє­рі­дним уні­вер­си­те­том, що ство­рив жи­ву мо­дель ви­хо­ва­н­ня, фор­му­ва­н­ня ми­сля­чих ін­ди­ві­ду­у­мів, які усві­дом­лю­ють свою укра­їн­ську іден­ти­чність і від­по­від­аль­ність за май­бу­тнє сво­єї кра­ї­ни, за збе­ре­же­н­ня її фун­да­мен­таль­них основ: істо­ри­чної пам’яті, мо­ви, гли­бин­них тра­ди­цій. Тоб­то осо­би­сто­стей, об’єд­на- них кре­до: Dum spiro, spero.... Фа­кти­чно « День » став по­ту­жним гу­ма­ні­тар­ним се­кто­ром осві­ти і про­сві­ти укра­їн­сько­го су­спіль­ства рі­зно­го со­ці­аль­но­го та ві­ко­во­го ста­ту­су, мо­де­л­лю ре­а­лі­за­ції про­блем утвер­дже­н­ня на­ціо­наль­ної іден­ти­чно­сті й укра­їн­сько­го со­ціо­куль­тур­но­го фе­но­ме­ну, ви­кла­де­них у пра­ці Ла­ри­си Ів­ши­ної «Мої уні­вер­си­те­ти».

Стру­ктур­ний кар­кас ці­єї гу­ма­ні­тар­ної дер­жа­во­твор­чої мо­де­лі — веб- пор­тал «Укра­ї­на Incognita», се­рія «Бі­бліо­те­ка га­зе­ти «День», Мі­жна­ро­дний фо­то­кон­курс та пе­ре­сув­ні фо­то­ви­став­ки «Дня», «Де­ре­во пі­зна­н­ня га­зе­ти «День», Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня», глян­це­вий що­мі­ся­чник «Мар­шрут», що­рі­чна пре­мія «Дня» іме­ні Джейм­са Мей­са... Три кра­пки, то­му що ця мо­дель жи­ва, во­на пуль­сує, онов-

лю­є­ться, зба­га­чу­є­ться і б’ється в уні­сон із сер­цем на­шої Укра­ї­ни. Че­рез те во­на успі­шна і на­бли­жає шля­хе­тний Чин — утвер­дже­н­ня, збе­ре­же­н­ня і роз­бу­до­ву ці­лі­сної, со­бор­ної єв­ро­пей­ської дер­жа­ви на йме­н­ня «Укра­ї­на».

Ми­мо­во­лі ви­ни­кає ба­жа­н­ня по­рів­ня­ти Чин га­зе­ти «День» на ни­ні­шньо­му не­про­сто­му ета­пі на­шо­го дер­жа­во­тво­ре­н­ня із Чи­ном ча­со­пи­су «Куль­ту­ра», за­сно­ва­ним Єжи Ге­дрой­цом в уже да­ле­ко­му ми­ну­ло­му сто­літ­ті. Їхні спо­рі­дне­ні кон­це­пту­аль­ні ідеї га­зе­та вже успішно роз­по­ча­ла роз­ви­ва­ти з укра­їн­ською ді­а­спо­рою, зокре­ма Ре­спу­блі­ки Поль­ща. По­пе­ре­ду ве­ли­ка пер­спе­кти­ва тво­ре­н­ня гло­баль­но­го укра­їн­сько­го про­сто­ру ( укра­їн­сько­го сві­ту) в ті­сній спів­пра­ці з акти­ві­ста­ми укра­їн­ської ді­а­спо­ри, які від­кри­ті до спів­пра­ці й вва­жа­ють Укра­ї­ну сво­єю кров­ною Ба­тьків­щи­ною.

Тож з на­го­ди двад­ця­ти­лі­т­тя по­ба­жай­мо Ла­ри­сі Ів­ши­ній і всьо­му ко­ле­кти­ву «Дня» твор­чих пе­ре­мог, за­лу­че­н­ня до сво­єї со­ціо­куль­тур­ної, ін­те­ле­кту­аль­ної ор­бі­ти якнай­шир­ше ко­ло акти­ві­стів як з Укра­ї­ни, так і з ді­а­спо­ри! Успі­ху в ося­гнен­ні со­фій­но­сті укра­їн­сько­го су­спіль­ства!

На­та­ля ГУМНИЦЬКА

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.