У «ко­смо­сі» ко­мі­ксів

У США від­був­ся фе­сти­валь San Diego Comic-Con International

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

-й що­рі­чний ко­мі­кон (фе­сти­валь ко­мі­ксів і по­пу­ляр­ної куль­ту­ри) від­був­ся не­що­дав­но в аме­ри­кан­сько­му мі­сті Сан- Ді­є­го. San Diego Comic- Con International — тре­тій най­біль­ший фе­сти­валь та­ко­го ро­ду у сві­ті (пі­сля япон­сько­го «Ко­мі­ке­та» та Між­на­ро­дно­го фе­сти­ва­лю ко­мі­ксів в Ан­гу­ле­мі у Фран­ції).

За­сно­ва­ний у 1970 ро­ці фо­рум спер­шу за­ду­му­вав­ся як ви­став­ка ко­мі­ксів, на­у­ко­вої фан­та­сти­ки та фен­те­зі. Ни­ні у фо­ку­сі за­хо­ду та­кож кі­но, те­ле­се­рі­а­ли, лі­те­ра­тур­ний хо­рор, муль­ти­плі­ка­ція, ані­ме, ман­га, ігра­шки, ко­ле­кцій­ні кар­тко­ві ігри, ві­део­і­гри, веб-ко­мі­кси та ін­ші жан­ри су­ча­сної по­пкуль­ту­ри. Ми­ну­ло­го ро­ку за­хід від­ві­да­ли 167 ти­сяч уча­сни­ків. Го­лов­ною ро­дзин­кою фе­сти­ва­лю є са­мі від­ві­ду­ва­чі, які пе­ре­в­дя­га­ю­ться в ко­стю­ми улю­бле­них пер­со­на­жів, на­ма­га­ю­чись бу­дьщо ви­рі­зни­тись се­ред ін­ших.

Як по­ві­дом­ляє ви­да­н­ня Dixinews, цьо­го ро­ку всі най­го­лов­ні­ші пре­зен­та- ції ве­ли­ких кі­но­сту­дій, на які че­ка­ли фа­на­ти по всьо­му сві­ту, від­бу­ли­ся в най­біль­шо­му ви­став­ко­во­му за­лі фе­сти­ва­лю — Hall H, який вмі­щує до во­сьми ти­сяч осіб.

На па­не­лі Marvel Studios під аком­па­не­мент ком­по­зи­то­ра Май­кла Джак­ки­но пред­ста­ви­ли но­ву вер­сію ло­го­ти­пу сту­дії. Та­кож від­ві­ду­ва­чі по­ба­чи­ли пер­ший кон­цепт-арт філь­му «Лю­ди­на-па­вук: По­вер­не­н­ня до­до­му» — пе­ре­за­пу­ску кар­ти­ни про одно­го з най­більш по­пу­ляр­них су­пер­ге­ро­їв пла­не­ти. Бу­ло ого­ло­ше­но, що актри­са і во­ло­дар­ка «Оска­ра» Брі Лар­сон ви­ко­нає роль су­пер­ге­ро­ї­ні Ка­пі­та­на Мар­вел. Крім то­го, сту­дія по­ді­ли­ла­ся но­вим трей­ле­ром май­бу­тньо­го філь­му «До­ктор Стрендж» з Бе­не­ди­ктом Кам­бер­бе­тчем у го­лов­ній ро­лі.

Ста­ло ві­до­мо, що те­ле­ка­нал Starz в цьо­му ро­ці по­ті­шить всіх фа­на­тів пи­сьмен­ни­ка Ні­ла Ге­йма­на екра­ні­за­ці­єю одно­го з йо­го ро­ма­нів — «Аме­ри­кан­ські бо­ги», який роз­по­від­ає про лю­ди­ну на ім’я Тінь, яко­го в по­до­рож по Пів­ні­чній Аме­ри­ці су­про­во­джує та­єм­ни­чий мі­стер Се­ре­да.

На па­не­лі кі­но­сту­дії Warner Bros. по­ка­за­ли трей­ле­ри на­йо­чі­ку­ва­ні­ших філь­мів про су­пер­ге­ро­їв ко­мі­ксів DC. Перш за все, трей­лер філь­му «За­гін са­мо­губ­ців», в яко­му най­за­пе­клі­ші ли­хо­дії від­прав­ля­ю­ться на смер­тель­не зав­да­н­ня. Прем’єра кар­ти­ни зов­сім ско­ро — 4 сер­пня. Та­кож від­ві­ду­ва­чі по­ба­чи­ли трей­лер філь­му «Чу­до-Жін­ка» про не­пе­ре­мо­жну прин­це­су ама­зо­нок Ді­а­ну Прінс, що від­прав­ля­є­ться на по­ля Пер­шої сві­то­вої вій­ни бо­ро­ти­ся за мир. Справ­жній фу­рор ви­кли­кав пер­ший про­мо-ро­лик філь­му «Лі­га спра­ве­дли­во­сті», в яко­му Бе­тмен, Су­пер­мен, Чу­до-Жін­ка та ін­ші ге­рої все­сві­ту ко­мі­ксів DC об’єд­на­ю­ться в про­ти­сто­ян­ні про­ти но­вої мас­шта­бної за­гро­зи сві­ту.

На­га­да­є­мо, що з 2015 ро­ку ана­ло­гі­чний фе­сти­валь — Kyiv Comic Con — від­бу­ва­є­ться й в сто­ли­ці Укра­ї­ни.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.