Бро­ня для пе­си­ка

Укра­їн­ські кон­стру­кто­ри роз­ро­би­ли за­хи­сне спо­ря­дже­н­ня для чо­ти­ри­ла­пих бій­ців

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День» Фото на­да­но ТОВ «Укра­їн­ська Бро­ня»

Та­ку но­вин­ку ду­же че­ка­ли при­кор­дон­ни­ки, та­кож їй зра­ді­ли вій­сько­ві, по­лі­цей­ські та мисливці. Бро­не­жи­лет для вій­сько­вих со­бак К9 від кон­стру­кто­рів ком­па­нії « Укра­їн­ська Бро­ня » має біль­шу, по­рів­ня­но з іно­зем­ни­ми ана­ло­га­ми, пло­щу за­хи­сту, а са­ме — 42 ква­дра­тних де­ци­ме­три. Та­кож він лег­ший (ва­жить тро­хи біль­ше кі­ло­гра­ма) і де­шев­ший за ін­ші ана­ло­ги. При цьо­му ко­жен бро­не­жи­лет ви­го­тов­ля­є­ться за ін­ди­ві­ду­аль­ним за­мов­ле­н­ням. Кон­стру­кція ви­ро­бу та­ка, що йо­го мо­жна швид­ко на­дяг­ти і за по­тре­би на­віть пе­ре­но­си­ти в ньо­му со­ба­ку, все зав­дя­ки спе­ці­аль­ним пле­чо­вим лям­кам і ру­чкам.

■ «Ідея ство­ре­н­ня жи­ле­та для со­бак кру­ти­лась у го­ло­вах на­ших кон­стру­кто­рів пра­кти­чно від за­пу­ску ви­ро­бни­цтва, — зі­зна­є­ться Ан­дрій СТРІЛЕЦЬ, ко­му­ні­ка­тор ТОВ «Укра­їн­ська Бро­ня» . — Про­те че­рез рі­зні об­ста­ви­ни — тре­ба бу­ло ви­го­тов­ля­ти шо­ло­ми, бро­не­пли­ти, жи­ле­ти при­хо­ва­но­го ти­пу — до­ве­ло­ся від­кла­сти цей про­ект. Якийсь час про ньо­го ні­хто й не зга­ду­вав, аж ра­птом до нас звер­ну­ли­ся при­кор­дон­ни­ки, ко­трі пра­цю­ва­ли в зо­ні АТО, і ска­за­ли, що їм ду­же по­трі­бен та­кий бро­не­жи­лет, при­чо­му — тер­мі­но­во. Ми ви­слу­ха­ли всі ви­мо­ги й не­гай­но ре­а­бі­лі­ту­ва­ли дав­ній за­дум. У ко­ро­ткі тер­мі­ни пред­ста­ви­ли хло­пцям пер­ший про­то­тип бро­не­жи­ле­та для со­бак, во­ни схва- ли­ли йо­го та ко­ри­сту­ю­ться роз­роб­кою до­те­пер».

■ Ли­ше че­твер­та мо­дель бро­не­жи­ле­та ста­ла пов­ні­стю від­по­від­а­ти те­хні­чно­му зав­дан­ню. Роз­ро­бля­ти еле­мент за­хи­сту кон­стру­кто­рам до­по­ма­га­ли вій­сько­ві кі­но­ло­ги, які бе­руть участь у ан­ти­те­ро­ри­сти­чній опе­ра­ції. «Ми до­слі­ди­ли мо­де­лі про­від­них ви­ро­бни­ків і ви­яви­ли, що пра­кти­чно в усіх них со­ба­ка має від­но­сно не­ве­ли­ку пло­щу за­хи­сту, при­чо­му най­ча­сті­ше не­за­хи­ще­ною за­ли­ша­ла­ся за­дня ча­сти­на, — роз­по­від­ає Ан­дрій Стрілець. — Ми ви­рі­ши­ли ви­пра­ви­ти це й до­ся­гну­ли ме­ти, про­те ці­ною то­го, що ко­жен но­вий жи­лет ви­го­тов­ля­є­мо за ін­ди­ві­ду­аль­ни­ми за­мі­ра­ми, для ко­жної со­ба­ки окре­мо. Зві­сно, по­ши­т­тя за ін­ди­ві­ду­аль­ним за­мов­ле­н­ням при­но­сить біль­ше кло­по­ту, але ли­ше так мо­жна до­сяг­ти ма­кси­маль­но­го рів­ня за­хи­сту, не обме­жу­ю­чи ру­хів со­ба­ки».

■ Крім роз­мі­рів пло­щі за­хи­сту, ва­жли­вий фа­ктор при ство­рен­ні бро­не­жи­ле­та для со­ба­ки — ва­га ви­ро­бу, адже тва­ри­на має нор­маль­но ру­ха­тись у ньо­му і збе­рі­га­ти ці­ка­вість до ро­бо­ти. Та­кож ве­ли­ку роль ві­ді­грає клас за­хи­сту. Щоб зро­зу­мі­ти, чи бу­де жи­лет зру­чним для ко­ри­сту­ва­ча, тре­ба зна­ти ті­ло­бу­до­ву со­ба­ки і те, як він ру­ха­є­ться. «Про­сті­ше зро­би­ти жи­лет для лю­ди­ни, оскіль­ки є уста­ле­ні роз­мі­ри та па­ра­ме­три, по яких ми ши­є­мо. Окрім то­го, при роз­роб­ці нам на­ба­га­то про­сті­ше ді­зна­тись у лю­ди­ни, чи ком­фор­тно їй у бро­ні, аніж у со­ба­ки», — усмі­ха­є­ться Ан­дрій Стрілець.

■ За кор­до­ном бро­не­жи­ле­ти для со­бак ви­ко­ри­сто­ву­ють ча­сто. У роз­ви­не­них кра­ї­нах всі слу­жбо­ві со­ба­ки — по­лі­цей­ські, при­кор­дон­ні, са­пе­ри — обов’ яз­ко­во ма­ють на со­бі бро­ню. За сло­ва­ми Ан­дрія Стріль­ця, в Укра­ї­ні та­ка пра­кти­ка не ду­же по­ши­ре­на, на­сам­пе­ред че­рез не­до­фі­нан­су­ва­н­ня під­роз­ді­лів і не­ба­жа­н­ня ко­ман­ду­ва­н­ня ви­тра­ча­ти гро­ші на спо­ря­дже­н­ня пса. Та­ка еко­но­мія мо­же вле­ті­ти в ко­пій­ку: тре­ну­ва­ти ро­ка­ми со­ба­ку і втра­ти­ти йо­го на пер­шо­му бо­йо­во­му зав­дан­ні до­рож­че, ніж при­дба­ти для неї за­хист.

■ Но­вин­кою укра­їн­ських кон­стру­кто­рів одра­зу за­ці­ка­ви­лись вій­сько­ві са­пе­ри, при­кор­дон­ни­ки, по­лі­сме­ни та мисливці. Са­ме остан­ні най­ча­сті­ше ку­пу­ють бро­не­жи­лет. Ан­дрій Стрілець по­яснює: «Пра­виль­ні» мисливці, чиї со­ба­ки можуть ко­шту­ва­ти з до­бру ав­тів­ку, вва­жа­ють за не­об­хі­дне за­хи­сти­ти чо­ти­ри­ла­по­го дру­га і від дро­бу, і від ка­ба­ня­чо­го ікла, і на­віть від ри­зи­ку трав­му­ва­н­ня гіл­ка­ми при по­лю­ван­ні в лі­сі».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.