«Бі­ло­ру­си з Укра­ї­ною в сер­ці»

У Кро­пив­ни­цько­му від­кри­ла­ся фо­то­ви­став­ка, при­свя­че­на пам’яті за­ги­блих бій­ців

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Ін­на ТІЛЬНОВА, Кро­пив­ни­цький, фото обла­сно­го ху­до­жньо­го му­зею

Чо­ти­ри де­ся­тки кар­тин — мов фо­то­гра­фії вій­ни на схо­ді, роз­би­та бан­ду­ра з пор­ва­ни­ми стру­на­ми, про­стрі­ле­на ка­ска, осо­би­сті ре­чі укра­їн­ських бій­ців — це все скла­ло спіль­ний про­ект укра­їн­ських та бі­ло­ру­ських ху­до­жни­ків, при­свя­че­ний пам’яті за­ги­блих до­бро­воль­ців ДУК «Пра­вий се­ктор» Ві­та­лія Ті­лі­жен­ка та Але­ся Чер­ка­ши­на.

Укра­ї­нець Ві­та­лій (по­зив­ний «Кекс») та бі­ло­рус Алесь (по­зив­ний «Та­рас») за­ги­ну­ли рік то­му на Дон­ба­сі в одно­му бою. На­ди­хнув­шись по­дви­гом вій­сько­вих, що від­да­ли своє жи­т­тя за не­за­ле­жність Укра­ї­ни, укра­їн­ські та бі­ло­ру­ські ху­до­жни­ки з’їха­ли­ся на пле­нер на око­ли­цях До­не­цько­го ае­ро­пор­ту. З бі­ло­ру­ської сто­ро­ни в пле­не­рі взяли участь: Алесь Пу­шкін, Ге­надзь Дра­здов, Алесь Цир­ку­нов, Алесь Су­ша, Ан­друсь Та­кі­данг, з укра­їн­ської — член На­ціо­наль­ної спіл­ки ху­до­жни­ків Укра­ї­ни, український ху­до­жник із До­не­цька Та­рас Но­сар. Са­ме він, пре­зен­ту­ю­чи ви­став­ку в Кро­пив­ни­цько­му обла­сно­му ху­до­жньо­му му­зеї, роз­по­вів, як бі­ло­ру­ські ху­до­жни­ки ство­рю­ва­ли свої по­ло­тна на пе­ре­до­вій — у бро­не­жи­ле­тах, із пен­зля­ми за­мість зброї. Са­ме він і зібрав ча­сти­ну екс­по­на­тів — по­ка­лі­че­ну бан­ду­ру, по­ні­ве­че­ну книж­ку із роз­би­тої бібліотеки, за­ли­шки боє­при­па­сів.

По­до­ро­жу­ю­чи, ви­став­ка по­бу­ва­ла в По­соль­стві Укра­ї­ни в Ре­спу­блі­ці Бі­ло­русь, у На­ціо­наль­но­му му­зеї історії Укра­ї­ни, Во­лон­тер­сько­му цен­трі в Ча­плин­ці, що на Хер­сон­щи­ні (там на­вчав­ся «Та­рас» — Алесь Чер­ка­шин), в За­по­різь­ко­му обла­сно­му кра­є­знав­чо­му му­зеї (За­по­ріж­жя — рі­дне мі­сто Ві­та­лія Ті­лі­жен­ка), у Дні­прі. У Кро­пив­ни­цько­му ви­став­ку «Бі­ло­ру­си з Укра­ї­ною в сер­ці» мо­жна від­ві­да­ти до 3 сер­пня.

ЩОДЕННА ВСЕУКРАЇНСЬКА ГА­ЗЕ­ТА Го­лов­ний ре­да­ктор Ла­ри­са IВШИНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.