ВРА­ЖЕ­Н­НЯ

Den (Ukrainian) - - День України -

Дми­тро БАЙДА,

На­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет «Острозь­ка ака­де­мія»:

— Ре­да­кція те­ле­ка­на­ла «112 Укра­ї­на» — ве­ли­че­зний ор­га­нізм. Від­чу­ва­єш, що сам мов по­бу­вав у пря­мо­му ефі­рі. На­віть ви­пад­ко­во вліз у кадр по­за­ду ве­ду­чої, ко­ли бу­ли на екс­кур­сії.

Ма­рія ЧАДЮК,

На­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет «Ки­є­во-Мо­ги­лян­ська ака­де­мія»:

— Роз­мо­ва з Пав­лом Ку­же­є­вим ви­яви­ло­ся ду­же щи­рою й акту­аль­ною. Як, у прин­ци­пі, і все, що сто­су­є­ться «112 Укра­ї­на». Ка­нал по­стій­но у твор­чо­му по­шу­ку, від­крит­ті ноу-хау, но­вих стрі­ме­рів, вклю­че­н­ня пря­мо з ро­бо­чо­го мі­сця... Осо­бли­во вдя­чна за про­фе­сій­ні се­кре­ти від Павла Ку­же­є­ва, йо­го май­стер-клас. Одним сло­вом, тут від­чу­ва­єш пульс ін­фор­ма­цій­ної си­сте­ми Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.