Драйв із пе­ре­до­вої

Де­сан­тник із Львів­щи­ни з по­зив­ним FM за­пи­сує аль­бом фрон­то­вих пі­сень

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

Уме­ре­жі з’явив­ся кліп на пі­сню «Се­па­ра­тю­га», у якій без цен­зу­ри йде­ться про вій­ну на схо­ді Укра­ї­ни. Спі­вав­тор слів та ви­ко­на­вець ком­по­зи­ції — укра­їн­ський де­сан­тник Бо­г­дан Ко­валь­чин із Львів­щи­ни.

« Ота­ка во­на, на­ша но­ва пі­сня — «Се­па­ра­тю­га». Без цен­зу­ри, в про­стих сло­вах, на емо­ці­ях та у скре­го­ті ме­та­ле­вих струн», — на­пи­сав на сво­їй сто­рін­ці в Facebook Бо­г­дан Ко­валь­чин. Ма­є­мо на­дію, що ця пі­сня до­дасть на­тхне­н­ня, на­строю та драй­ву перш тим, хто на пе­ре­до­вій — для май­бу­тньої пе­ре­мо­ги, а во­на обов’ яз­ко­во на­ста­не!»

До вій­ни Бо­г­дан пра­цю­вав на ра­діо­стан­ції і, ма­буть, че­рез це отри­мав по­зив­ний FM. До ар­мії Ко­валь­чи­шин пі­шов до­бро­воль­цем, став де­сан­тни­ком 80- ї ае­ро­мо­біль­ної бри­га­ди. Во­ю­вав у най­га­ря­чі­ших то­чках, був снай­пе­ром, по­ві­дом­ляє patrioty. org. ua. Пи­са­ти пі­сні Ко­валь­чин по­чав уже на Дон­ба­сі. Пі­сля де­мо­бі­лі­за­ції за­пи­су­вав свої ком­по­зи­ції на сту­дії. Бо­єць хо­че ви­да­ти соль­ний аль­бом фрон­то­вих пі­сень. Крім то­го, він є одним із уча­сни­ків мас­шта­бно­го со­ці­аль­но- ми­сте­цько­го про­е­кту # Пі­сні­Вій­ни, який не­що­дав­но стар­ту­вав в Укра­ї­ні. До ре­чі, Бо­г­дан Ко­валь­чин є одним із ви­ко­нав­ців пі­сні « До­ро­га на схід » , яку за­спі­ва­ли п’ яте­ро укра­їн­ських во­ї­нів, і во­на на­бу­ла по­пу­ляр­но­сті.

ФО­ТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ БО­Г­ДА­НА КОВАЛЬЧИНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.