По­зи­чаль­ник пе­ре­слі­дує кре­ди­то­ра?

Дер­жав­на ви­ко­на­вча слу­жба аре­шту­ва­ла ко­шти на кор­ра­хун­ку під­кон­троль­но­го дер­жа­ві «Укр­га­збан­ку»

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Як по­ві­до­мив банк на сво­є­му веб-сай­ті, це бу­ло зро­бле­но на під­ста­ві на­ка­зу Го­спо­дар­сько­го су­ду Ки­є­ва про стя­гне­н­ня ко­штів на ко­ристь ком­па­нії «Укр­кон­цепт». Але ін­фор­ма­ція про арешт ста­ла ві­до­мою з еле­ктрон­но­го по­ві­дом­ле­н­ня Нац­бан­ку Укра­ї­ни. Ста­ном на 30 ли­пня «Укр­га­збанк» не отри­мав ні по­ста­но­ви про від­кри­т­тя ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня, ні по­ста­но­ви про арешт ко­штів. Рі­ше­н­ня Го­спо­дар­сько­го су­ду оскар­же­не бан­ком у ка­са­цій­ній ін­стан­ції. «Та­кі дії бу­ли іні­ці­йо­ва­ні не­до­бро­со­ві­сни­ми по­зи­чаль­ни­ка­ми, — по­ясню­ють у «Укр­га­збан­ку», — і спря­мо­ва­ні на зрив по­то­чної ро­бо­ти бан­ку що­до по­вер­не­н­ня про­блем­ної за­бор­го­ва­но­сті. Не­зва­жа­ю­чи на це, банк про­дов­жить свою актив­ну ді­яль­ність у цій сфе­рі і на­да­лі до­кла­да­ти­ме всіх зу­силь що­до не­д­опу­ще­н­ня за­по­ді­я­н­ня зби­тків дер­жа­ві». Банк на­ді- слав скар­ги до Мі­ні­стер­ства юсти­ції, Дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби, а та­кож кло­по­тав про від­кли­ка­н­ня пла­ті­жних ви­мог і від­кла­де­н­ня ви­ко­нав­чих дій до рі­ше­н­ня Ви­що­го го­спо­дар­сько­го су­ду.

Ко­мен­ту­ю­чи «Дню» цю си­ту­а­цію, екс-член ра­ди Нац­бан­ку Укра­ї­ни Ва­силь Гор­баль роз­по­чав із ме­си­джа для клі­єн­тів бан­ку: «Су­ма, че­рез яку за­кри­ли кор­ра­ху­нок, не є для цьо­го бан­ку зна­чу­щою, тож з лі­кві­дні­стю і пла­то­спро­мо­жні­стю бан­ку все гразд і клі­єн­ти мо­жуть не хви­лю­ва­ти­ся». «Я знаю, що ке­рів­ни­цтво бан­ку вже звер­ну­ло­ся до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, — про­дов­жив Гор­баль. — Узя­ли цю си­ту­а­цію на кон­троль і кіль­ка на­ро­дних де­пу­та­тів че­рез те, що су­до­вий ви­ко­на­вець яв­но пе­ре­ви­щив свої пов­но­ва­же­н­ня. Річ у тім, що до стат­ті 59 за­ко­ну про бан­ки і бан­ків­ську ді­яль­ність у ли­сто­па­ді ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло вне­се­но змі­ну, що за­бо­ро­няє аре­што­ву­ва­ти кор­ра­хун­ки бан­ків».

«Що­прав­да, ме­ні по­ки що не­зро­зумі­ла по­зи­ція Нац­бан­ку в цьо­му пи­тан­ні, — за­зна­чив Гор­баль. — Але я знаю при­ро­ду й осо­бли­во­сті по­зо­ву, який бу­ло по­да­но до су­ду пі­сля не­о­дно­ра­зо­вих по­ся­гань на акти­ви « Укр­га­збан­ку» з бо­ку не­до­бро­со­ві­сних по­зи­чаль­ни­ків. Про­те всі за­яви « Укр­га­збан­ку » за­ли­ша­ли­ся без на­ле­жно­го роз­гля­ду пра­во­охо­рон­ни­ми ор­га­на­ми. А роз­по­ча­ла­ся вся ця спра­ва ще то­рік, ко­ли, схо­же, за спри­я­н­ня пред­став­ни­ків Мін’юсту (а кон­кре­тно — ре­є­стра­цій­ної слу­жби) бу­ло зня­то арешт із бу­дів­лі на Ста­ро­на­во­дни­цькій ву­ли­ці в Ки­є­ві ( про це пи­са­ли в ЗМІ). Це бу­ла спро­ба від­ня­ти в « Укр­га­збан­ку » май­но пло­щею п’ять ти­сяч ква­дра­тних ме­трів. І це — ли­ше один із фра­гмен­тів до­сить ве­ли­кої істо­рії, що тя­гне­ться вже рік. Суть її в то­му, що пев­на гру­па осіб за­ду­ма­ла ви­ве­сти акти­ви з дер­жав­но­го бан­ку».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.