«Го­лов­не – зо­ну­ва­н­ня пар­ку»

Den (Ukrainian) - - День України -

Ди­ре­кто­ром НПП «Ни­жньо­дні­пров­ський» став Оле­ксій Ча­чі­бая

Дня­ми по­стій­но ді­ю­ча ко­мі­сія кон­кур­сно­го від­бо­ру ке­рів­ни­ків під­при­ємств, уста­нов і ор­га­ні­за­цій Мі­ні­стер­ства еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Укра­ї­ни ви­зна­чи­ла пе­ре­мож­ця кон­кур­сно­го від­бо­ру на за­мі­ще­н­ня по­са­ди ди­ре­кто­ра На­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку «Ни­жньо­дні­пров­ський » . Про­тя­гом кіль­ка­го­дин­но­го за­сі­да­н­ня пре­тен­ден­ти на по­са­ду пред­став­ля­ли свої про­по­зи­ції що­до утри­ма­н­ня, роз­ви­тку, охо­ро­ни, від­тво­ре­н­ня та ре­кре­а­цій­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня при­ро­дних ком­пле­ксів і об’ єктів на­цпар­ку.

В ре­зуль­та­ті за­сі­да­н­ня ди­ре­кто­ром « Ни­жньо­дні­пров­сько­го » обра­ли ме­шкан­ця м. Бе­ри­слав, екс-го­ло­ву Бе­ри­слав­ської РДА, го­ло­ву ра­йон­ної пар­тор­га­ні­за­ції ВО « Ба­тьків­щи­на » Оле­ксія Ча­чі­бая. У фі­на­лі кон­кур­су з ним зма­га­ли­ся екс- го­ло­ва Хер­сон­ської ОДА Бо­рис Сі­лен­ков та ди­ре­ктор Ка­хов­сько­го лі­сни­цтва Ми­ко­ла Мам­ро­цький.

На­га­да­є­мо, пі­сля ство­ре­н­ня НПП « Ни­жньо­дні­пров­ський » на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку від­по­від­ним ука­зом президента Укра­ї­ни, по­ча­ла­ся дис­ку­сія що­до очіль­ни­ка но­во­го за­по­від­но­го об’єкту. «День» уже пи­сав про ку­лу­ар­не при­зна­че­н­ня ко­ли­шнім в. о. мі­ні­стром еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Сер­гі­єм Ку­ри­кі­ним тим­ча­со­вим ди­ре­кто­ром пар­ку Іго­ря Яков­лє­ва, яко­го пов’ язу­ють із кіль­ко­ма ми­слив­ськи­ми то­ва­ри­ства­ми на Хер­сон­щи­ні. Цей факт спри­чи­нив про­тест мі­сце­вих еко­акти­ві­стів, а Ігор Яков­лєв фа­кти­чно не при­сту­пив до ви­ко­на­н­ня сво­їх обов’яз­ків.

Ра­зом з тим, в обла­сті три­ває ло­біст­ська кам­па­нія що­до від­мі­ни ука­зу президента (!) про ство­ре­н­ня на­цпар­ку. Про цей про­цес «День» пи­сав у ма­те­рі­а­лі « Ко­му ді­ста­ну­ться плав­ні Дні­пра? » ( № 133- 134 від 29.07.2016). Су­до­ве за­сі­да­н­ня ма­ло від­бу­ти­ся 1 сер­пня.

Но­во­при­зна­че­ний ди­ре­ктор НПП « Ни­жньо­дні­пров­ський » Оле­ксій Ча­чі­бая в ко­мен­та­рі « Дню » за­зна­чив, що вва­жає спро­би від­мі­ни­ти указ президента че­рез суд без­пер­спе­ктив­ни­ми і пла­нує по­ча­ти свою ро­бо­ту із зо­ну­ва­н­ня те­ри­то­рії пар­ку. « Оскіль­ки на­ціо­наль­ний парк — стру­кту­ра но­ва, нам по­трі­бні ква­лі­фі­ко­ва­ні на­у­ко­ві спів­ро­бі­тни­ки, які бу­дуть від­би­ра­ти­ся на кон­кур­сні осно­ві. Крім то­го — чи­ма­ло го­спо­дар­ських мо­мен­тів: ви­ді­ле­н­ня при­мі­щень і, пе­ред­усім, — ви­не­се­н­ня в на­ту­рі зо­наль­ні ді­лян­ки, які за­крі­пле­ні за пар­ком. Це та­кі зо­ни як за­по­від­на, го­спо­дар­ська, тим­ча­со­вої ре­кре­а­ції. Ва­жли­во та­кож на­ла­го­ди­ти які­сний зв’ язок з ор­га­на­ми мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, слу­жбою охо­ро­ни та по­лі­ці­єю, — го­во­рить Оле­ксій Ча­чі­бая. — Для цьо­го по­трі­бне від­по­від­не фі­нан­су­ва­н­ня, але про це я бу­ду го­во­ри­ти, ко­ли під­пи­шу кон­тракт на по­са­ду ди­ре­кто­ра пар­ку».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.