На Дні­про­пе­тров­щи­ну по­вер­та­ю­ться «за­бу­ті» за­хво­рю­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - День України -

Лі­ка­рі бо­рю­ться за жи­т­тя дів­чин­ки, яку не бу­ло ще­пле­но від прав­ця

Три ти­жні то­му п’яти­рі­чна На­дя із се­ла Но­во­ан­дрі­їв­ка Ва­силь­ків­сько­го ра­йо­ну до кро­ві по­ра­ни­ла но­гу. Ко­ли но­га по­ча­ла бо­лі­ти й опу­ха­ти, ба­тьки звер­ну­ли­ся до сіль­ських ме­ди­ків, але ті не змо­гли опе­ра­тив­но по­ста­ви­ти ді­а­гноз. І ли­ше лі­ка­рі з обла­сно­го цен­тру ви­зна­чи­ли, яке за­хво­рю­ва­н­ня вра­зи­ло ди­ти­ну. Про­те вста­но­ви­ти то­чний ді­а­гноз ви­яви­ло­ся за­ма­ло — ні в Дні­прі, ні в су­сі­дніх обла­сних цен­трах не зна­йшло­ся си­ро­ва­тки про­ти прав­ця. Спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми не­бай­ду­жих лю­дей вда­ло­ся зна­йти її в Ки­є­ві і пе­ре­да­ти до Дні­пра. Пре­па­рат, не­об­хі­дний для по­ря­тун­ку На­ді, ви­явив­ся не­ле­галь­ним, оскіль­ки він ро­сій­сько­го ви­ро­бни­цтва.

Як по­ясню­ють у де­пар­та­мен­ті охо­ро­ни здо­ров’ я Дні­про­пе­тров­ської ОДА, ра­ні­ше пре­па­ра­том віль­но ко­ри­сту­ва­ли­ся всі кра­ї­ни пост­ра­дян­сько­го про­сто­ру, про­те за­раз ро­сій­ських по­ста­чаль­ни­ків не ре­є­стру­ють в Укра­ї­ні, то­му офі­цій­но ку­пи­ти си­ро­ва­тку за бю­дже­тні ко­шти не мо­жна. Лі­ка­рі ка­жуть, що ви­пад­ки прав­ця у ді­тей на Дні­про­пе­тров­щи­ні востан­нє фі­ксу­ва­ли­ся ще в 1980- х ро­ках, а в до­ро­слих — 2009- го. Для кон­суль­та­цій дні­пров­ські ме­ди­ки зі­дзво­ню­ва­ли­ся з ко­ле­га­ми пра­кти­чно з усі­єї Укра­ї­ни, а та­кож з лі­ка­ря­ми з Поль­щі. За­хво­рю­ва­н­ня на пра­вець за­зви­чай вда­ва­ло­ся уни­кну­ти че­рез своє­ча­сну ва­кци­на­цію ді­тей. Ря­тує від ці­єї стра­шної не­ду­ги і про­ти­прав­це­ва си­ро­ва­тка, яку ра­ні­ше без­пла­тно вво­ди­ли лю­дям, що ді­ста­ли по­ра­не­н­ня і трав­ми, на будь- яко­му ме­ди­чно­му пун­кті. Су­дя­чи з усьо­го, дів­чин­ка не про­йшла на­ле­жної в її ві­ці ва­кци­на­ції, а вкрай по­трі­бної си­ро­ва­тки не ви­яви­ло­ся у роз­по­ря­джен­ні лі­ка­рів. Те­пер до ди­тя­чої лі­кар­ні, де лі­ку­ють На­дю, до­пра­ви­ли не­об­хі­дну до­зу.

Лі­ка­рі ка­жуть, що стан дів­чин­ки ста­біль­ний — їй не стає гір­ше. На жаль, на по­ча­тко­вій ста­дії за­хво­рю­ва­н­ня ди­ти­ні ста­ви­ли без­ліч рі­зних ді­а­гно­зів — від пе­ре­ло­му хреб­та до ме­нін­гі­ту, а ко­ли дів­чин­ку до­пра­ви­ли до обла­сно­го цен­тру, у неї вже бу­ла ура­же­на ве­ли­ка гру­па м’ язів. Дні­пров­ські ме­ди­ки дав­но б’ють на спо­лох че­рез від­су­тність пре­па­ра­тів, які зда­тні за­по­бі­га­ти тяж­ким ін­фе­кці­ям. За їхні­ми сло­ва­ми, у не­об­хі­дній кіль­ко­сті є ли­ше ва­кци­на від по­ліо­мі­є­лі­ту і бу­кваль­но дня­ми в область за­ве­зли ан­ти­ра­бі­чну си­ро­ва­тку, що дає змо­гу бо­ро­ти­ся зі ска­зом. Че­рез її від­су­тність вже ги­ну­ли хво­рі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.