Два про­ти­ле­жні ре­кор­ди – за ли­пень

Den (Ukrainian) - - День України -

Влі­тку 2016 ро­ку в Ки­є­ві спо­сте­рі­га­ли уні­каль­ний пе­ре­пад тем­пе­ра­тур

ма­кси­му­му + 35,4°С 17 ли­пня за чо­ти­ри дні тем­пе­ра­ту­ра опу­сти­лась до +18,2°С, що ви­яви­лось най­ниж­чим ма­кси­маль­ним зна­че­н­ням для цьо­го дня за 136 ро­ків спо­сте­ре­жень», — ін­фор­мує сайт Цен­траль­ної гео­фі­зи­чної об­сер­ва­то­рії. Як ра­ні­ше за­зна­ча­ло це дже­ре­ло, тем­пе­ра­ту­ра +35,4°С, за­фі­ксо­ва­на 17 ли­пня, на 1,3° С пе­ре­ви­щує по­пе­ре­днє істо­ри­чне зна­че­н­ня для ці­єї да­ти, що за­фі­ксу­ва­ли 2007 ро­ку.

Зав­дя­ки різ­ко­му похо­ло­дан­ню на по­ча­тку тре­тьої де­ка­ди ли­пня пе­ре­р­ва­на уні­каль­на се­рія з 90 тем­пе­ра­тур­них ре­кор­дів, яка роз­по­ча­лась 20 гру­дня 2014 ро­ку, по­ві­дом­ляє Цен­траль­на гео­фі­зи­чна об­сер­ва­то­рія. Ці ре­кор­ди бу­ли в бік пе­ре­ви­ще­н­ня по­пе­ре­дніх зна­чень.

За­га­лом се­ре­дньо­мі­ся­чна тем­пе­ра­ту­ра ли­пня скла­ла + 22,4° С, що пе­ре­ви­щи­ло клі­ма­ти­чну нор­му на 3,1° С. Най­хо­ло­дні­ше бу­ло 8 ли­пня, ко­ли тем­пе­ра­ту­ра під ра­нок опу­сти­лась до +12,7°С.

У ли­пні опа­дів у Ки­є­ві ви­па­ло 46 мм, що ста­но­вить ли­ше 52% клі­ма­ти­чної нор­ми. На сай­ті Цен­траль­ної гео­фі­зи­чної об­сер­ва­то­рії за­зна­ча­ють, що дру­гий мі­сяць по­спіль ки­я­ни від­чу­ва­ють де­фі­цит опа­дів. По­ряд зі спе­кою це спри­я­ло під­ви­щен­ню рів­нів за­бру­дне­н­ня по­ві­тря у сто­ли­ці діо­кси­дом азо­ту, фор­маль­де­гі­дом та окси­дом ву­гле­цю, яке спо­сте­рі­га­лось з 25 ли­пня і до кін­ця мі­ся­ця.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.