Па­па Рим­ський бі­ля «Сті­ни смер­ті»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У тре­тій день п’яти­ден­но­го ві зи ту до Поль щі, в су бо­ту 29 ли­пня, Па­па Рим­ський Фран циск від ві дав кон ц та - бір Ау­швіц-Бір­ке­нау. Близь- ко 15 хви лин пред сто я тель Рим­сько- ка то лиць кої цер к - ви про­вів у без­мов­ній мо­ли­тві, по тім він по го во рив з кіль ко ма ко лиш ні ми ув’ яз - не­ни­ми, ко­трі пе­ре­жи­ли Го­ло­кост, і за­па­лив сві­чку бі­ля «Сті­ни смер­ті», де фа­ши­ста­ми бу ли роз ст рі ля ні ти ся чі в’язнів та­бо­ру.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.