Край­ній «ре­гіо­нал»

Си­стем­ність і все­бі­чна об’єктив­ність, а не «ре­во­лю­цій­на до­ціль­ність» ма­ють бу­ти ба­зою су­до­во­го про­це­су над Оле­ксан­дром Єфре­мо­вим

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Рів­но два ро­ки то­му Лу­ганськ за­ну­рив­ся в тем­ря­ву. Еле­ктри­чний струм з’яв­ляв­ся кіль­ка ра­зів на не­три­ва­лий час, щоб зго­дом зни­кну­ти на кіль­ка мі­ся­ців. Че­рез кіль­ка днів оста­то­чно зник мо­біль­ний і мі­ський зв’язок. Роз­по­ча­лась дов­га лу­ган­ська ніч. Укра­їн­ські вій­сько­ві на­бли­зи­лись до мі­ста, але так і не змо­гли у ньо­го увійти. Ми­ну­ло два ро­ки, і той, хто зро­бив все для то­го, щоб від­чи­ни­ти две­рі во­ро­гу — Оле­ксандр Єфремов, — був за­а­ре­што­ва­ний в ае­ро­пор­ту Бо­ри­спо­ля, на­ма­га­ю­чись вте­кти до «ря­тів­ної» Ав­стрії. Ген­про­ку­ра­ту­ра пі­до­зрює ко­ли­шньо­го го­ло­ву фра­кції Пар­тії ре­гіо­нів у при­вла­снен­ні, шля­хом зло­вжи­ва­н­ня слу­жбо­вим по­ло­же­н­ням, май­на під­при­єм­ства «Лу­ган­ськву­гі­л­ля» (ч.5 ст. 191 КК Укра­ї­ни), у ско­єн­ні нав­ми­сних дій з ме­тою змі­ни те­ри­то­рі­аль­них кор­до­нів Укра­ї­ни, що при­зве­ло до смер­тей лю­дей та ін­ших тяж­ких на­слід­ків (ч. 3 ст. 110 КК Укра­ї­ни), а та­кож в ско­єн­ні ор­га­ні­за­цій­но­го та ін­шо­го спри­я­н­ня зі ство­ре­н­ня те­ро­ри­сти­чної ор­га­ні­за­ції «ЛНР» (ч. 1 ст. 258-3 КК Укра­ї­ни). Луценко на прес-кон­фе­рен­ції в день за­три­ма­н­ня Єфре­мо­ва по­ін­фор­му­вав, що Ген­про­ку­ра­ту­ра кло­по­та­ти­ме про йо­го арешт тер­мі­ном на два мі­ся­ці, і на­го­ло­сив, що стат­ті обви­ну­ва­че­н­ня не пе­ред­ба­ча­ють за­по­бі­жно­го за­хо­ду у ви­гля­ді за­ста­ви чи до­ма­шньо­го аре­шту.

■ У по­не­ді­лок суд зре­штою обрав за­по­бі­жний за­хід Оле­ксан­дру Єфре­мо­ву у ви­гля­ді аре­шту на два мі­ся­ці до 28 ве­ре­сня. ГПУ, як ві­до­мо, ви­ма­га­ла для ко­ли­шньо­го ре­гіо­на­ла два мі­ся­ці утри­ма­н­ня під вар­тою. У від­по- відь на обви­ну­ва­че­н­ня адво­ка­ти Єфре­мо­ва спер­шу зро­би­ли акцент на не­за­кон­но­му за­три­ман­ні їхньо­го підза­хи­сно­го, а по­тім за­яви­ли, що Єфремов вже кіль­ка ра­зів по­ли­шав Укра­ї­ну і по­вер­тав­ся. Про це, зокре­ма, по­ві­до­мив адво­кат Оле­ксандр Мель­ни­ков і на­дав до­ку­мен­ти — зво­ро­тні кви­тки до Ки­є­ва з Ві­дня і ор­де­ри, що під­твер­джу­ють бро­ню­ва­н­ня го­те­лю у Ві­дні на одну до­бу. Ін­ший адво­кат Єв­ген Со­лод­ко ви­ма­гав пе­ре­да­ти спра­ву в НАБУ і зро­би­ти су­до­вий про­цес за­кри­тим для то­го, щоб свід­ки не пе­ре­бу­ва­ли під ти­ском гро­мад­сько­сті: «Спра­ву по­трі­бно пе­ре­да­ти в НАБУ, не­хай роз­слі­ду­ють... За­хист вва­жає, що пі­до­зра не­о­б­ґрун­то­ва­на. Тут не­має ні­яких кон­кре­тних епі­зо­дів...». Сам Єфремов на­го­ло­сив, що ЗМІ шту­чно зро­би­ли ажі­о­таж нав­ко­ло йо­го пер­со­ни.

■ Слід зга­да­ти, що в лю­то­му 2015 ро­ку Єфре­мо­ва вже за­а­ре­што­ву­ва­ли, але то­ді йому бу­ли ви­су­ну­ті та­кі обви­ну­ва­че­н­ня, які за­хист без осо­бли­вих зу­силь міг спро­сту­ва­ти. Що й ста­ло­ся. Не­що­дав­но з Єфре­мо­ва на­віть зня­ли бра­слет ра­зом із ра­ні­ше ви­су­ну­ти­ми обви­ну­ва­че­н­ня­ми. І ось зно­ву арешт, в уні­сон з яким в ме­ре­жу Ін­тер­нет бу­ло вки­ну­те змон­то­ва­не ві­део, де Єфремов на­чеб­то зі­зна­є­ться у то­му що він є спон­со­ром се­па­ра­ти­стів. На­справ­ді цей факт дав­но є «се­кре­том По­лі­ши­не­ля». Пи­та­н­ня по­ля­га­ло в до­ка­зах.

■ «Зло­чи­ни про­ти дер­жав­но­сті не ма­ють стро­ку дав­но­сті, — ко­мен­тує «Дню» ко­ли­шній мі­ський го­ло­ва Лу­ган­ська і екс­го­ло­ва Лу­ган­ської ОДА Оле­ксій Да­ни­лов. — Я б хо­тів звер­ну­ти ува­гу Юрія Лу­цен­ка на на­шу істо­рію, а са­ме на 26 ли­сто­па­да 2004 ро­ку, ко­ли се­сія Лу­ган­ської обла­сної ра­ди прийня­ла без­пре­це­ден­тне рі­ше­н­ня про ви­хід Лу­ган­щи­ни зі скла­ду Укра­ї­ни і звер­ну- лась до Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на. Вва­жаю, що всіх де­пу­та­тів, які при­йма­ли це рі­ше­н­ня, тре­ба при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті. Хоч Єфремов і не був де­пу­та­том обл­ра­ди, а очо­лю­вав Лу­ган­ську ОДА, він фа­кти­чно впли­вав на всі про­це­си в обла­сті. На­га­даю, що це рі­ше­н­ня бу­ло прийня­то ще до Сє­ве­ро­до­не­цько­го ша­ба­шу, у яко­му, зокре­ма, брав участь і Єфремов. Окре­мо вар­то на­га­да­ти, що то­ді пре­зи­ден­том кра­ї­ни був Ле­о­нід Ку­чма, який ні­чо­го не зро­бив для то­го, щоб по­ка­ра­ти вин­них. Більш то­го, сам Єфремов був при­зна­че­ний на по­са­ду го­ло­ви Лу­ган­щи­ни Ку­чмою в обмін на під­трим­ку в ре­гіо­ні. Так во­ни бу­ду­ва­ли ди­кта­ту­ру, на­слід­ком чо­го є зда­ча на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів і ни­ні­шня вій­на. То­му вва­жаю, що від то­го, по­са­дять Єфре­мо­ва за­раз чи ні, не хо­ло­дно і не жар­ко. Ра­зом з Єфре­мо­вим ма­ють си­ді­ти всі, хто бу­ду­вав зга­да­ну по­ро­чну си­сте­му, по­чи­на­ю­чи з Ку­чми. Ку­чма ж у нас до­сі за­ли­ша­є­ться не­до­тор­кан­ним».

■ Адво­кат На­та­лія Це­ло­валь­ні­чен­ко пе­ре­ко­на­на, що Оле­ксандр Єфремов до­сі має пев­ний вплив на Лу­ган­щи­ну і до­ка­зи йо­го при­че­тно­сті до се­па­ра­ти­зму мо­жна зна­йти. «Все бу­де за­ле­жа­ти від то­го, на­скіль­ки про­фе­сій­но і ґрун­тов­но по­став­ля­ться до ці­єї спра­ви про­ку­ро­ри, — ко­мен­тує «Дню» На­та­лія Це­ло­валь­ні­чен­ко. — Вва­жаю, що пер­спе­кти­ва у су­до­во­го про­це­су є, про­те, на жаль, су­спіль­ство не має мо­жли­во­сті озна­йо­ми­тись з ма­те­рі­а­ла­ми спра­ви, щоб ро­би­ти ква­лі­фі­ко­ва­ні ви­снов­ки».

■ Гло­баль­на ко­ру­пція ста­ла одним зі спосо­бів під­по­ряд­ку­ва­н­ня клю­чо­вих дер­жав­них фі­гур і ста­ла ета­пом оку­па­ції. Мо­жна ска­за­ти, що «лу­ган­ська ніч», яка на­ста­ла з при­хо­дом на Дон­бас ро­сій­ських військ, роз­по­ча­лась не в 2014 ро­ці, а на­при­кін­ці 1990-х. То­му си­стем­ність, ґрун­тов­ність і все­бі­чна об’єктив­ність ма­ють бу­ти ба­зою су­до­во­го про­це­су над Оле­ксан­дром Єфре­мо­вим, а не «ре­во­лю­цій­на до­ціль­ність» під пі­сні і га­сла, яких вдо­сталь лу­на­ло в по­не­ді­лок під Пе­чер­ським су­дом на Хре­ща­ти­ку. Аби лю­ди по­ві­ри­ли у сер­йо­зність на­мі­рів вла­ди, су­спіль­ство має по­ба­чи­ти, ЗА ЩО кон­кре­тно Єфремов по­став пе­ред су­дом. А сам су­до­вий про­цес має бу­ти об’єктив­ним і пе­ре­кон­ли­вим.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

НА СУ­ДІ В ПО­НЕ­ДІ­ЛОК, ДЕ ВИРІШУВАВСЯ ЗА­ПО­БІ­ЖНИЙ ЗА­ХІД ДЛЯ ЄФРЕ­МО­ВА, ГОЛОВУВАВ СУ­Д­ДЯ ВО­ЛО­ДИ­МИР КАРАБАНЬ, ЯКИЙ, ЯК ПИ­ШУТЬ ЗМІ, ЗАПАМ’ЯТАВСЯ ТИМ, ЩО СВО­ГО ЧА­СУ НЕ ДОЗВОЛИВ АРЕШТУВАТИ РАХУНКИ ДРУ­ЖИ­НИ СВО­ГО КОЛЕГИ ТА БРАВ УЧАСТЬ У СУ­ДАХ НАД АКТИВІСТАМИ. ЩЕ 2007-го, ЗА ЧА­СІВ ПРЕЗИДЕНТСТВА ЮЩЕН­КА, КАРАБАНЬ ПО­ТРА­ПИВ ДО СПИСКУ СУД­ДІВ, ЯКІ ПОРУШИЛИ ПРИСЯГУ, АЛЕ ТАК І НЕ БУВ ПРИТЯГНУТИЙ ДО ВІД­ПО­ВІД­АЛЬ­НО­СТІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.