108

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Юрій ТАНДІТ: «Тиск на ОРДЛО бу­де та­ким, що во­ни зму­ше­ні бу­дуть від­да­ти укра­їн­ських бран­ців»

Востан­нє на зв’язок із рі­дни­ми Оле­ксій Ко­дьман ви­хо­див 19 черв­ня. Хло­пець слу­жив у 56-й окре­мій мо­то­пі­хо­тній бри­га­ді ЗСУ і 12 ли­сто­па­да 2015 ро­ку ра­зом з дво­ма по­бра­ти­ма­ми по­тра­пив у по­лон під час ви­ко­на­н­ня бо­йо­во­го зав­да­н­ня. У гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку та­то Оле­ксія, Сер­гій Ко­дьман на свій страх та ри­зик по­їхав до си­на у До­нецьк, зна­ю­чи, що йо­го утри­му­ють у під­ва­лі ту­те­шньої бу­дів­лі СБУ. Зго­дом, пі­сля пів­го­дин­ної зу­стрі­чі із си­ном, єди­ним зв’яз­ком за­ли­ша­лись те­ле­фон­ні роз­мо­ви, які бо­йо­ви­ки до­зво­ля­ли здій­сню­ва­ти бран­цям раз на мі­сяць. Те­ле­фон­на мов­чан­ка за­не­по­ко­ї­ла ро­ди­ну Ко­дьма­нів та ін­ші сім’ї, чиї близь­кі по­тра­пи­ли у по­лон до бо­йо­ви­ків і при­пи­ни­ли ви­хо­ди­ти на зв’язок із се­ре­ди­ни черв­ня.

«ЖИ­ВЕ­МО ЧУТКАМИ»

Мі­сяць то­му бі­ля Адмі­ні­стра­ції Президента ро­ди­чі бран­ців про­ве­ли акцію, щоб ді­зна­ти­ся, що ро- бить дер­жа­ва для звіль­не­н­ня їхніх близь­ких. Та­кож лю­ди пра­гну­ли зна­ти, де пе­ре­бу­ва­ють бран­ці, оскіль­ки хо­ди­ли чу­тки про їхнє пе­ре­ве­де­н­ня із під­ва­лів СБУ до слід­чих ізо­ля­то­рів. Так зва­на вла­да «ДНР» мо­гла за­су­ди­ти хло­пців до 20 ро­ків не­во­лі. «День» не­що­дав­но по­спіл­ку­вав­ся з Сер­гі­єм Ко­дьма­ном. З йо­го слів, із черв­ня все за­ли­ши­ло­ся без змін. На те­ле­фон­ний зв’язок син не ви­хо­див, змо­гли до­дзво­ни­ти­ся на га­ря­чу лі­нію ко­ор­ди­на­цій­но­го цен­тру СБУ зі звіль­не­н­ня за­ру­чни­ків, де ба­тькам по­ра­ди­ли че­ка­ти.

«Ми жи­ве­мо чутками. Ма­є­мо ін­фор­ма­цію, що пі­сля дзвін­ків до­до­му 21 черв­ня їх по­са­ди­ли уве­че­рі в ма­ши­ни й ви­ве­зли із СБУ в ін­ше мі­сце, — роз­по­вів Сер­гій Ко­дьман. — Ба­тьки з то­го бо­ку звер­та­ю­ться до там­те­шньо­го «мі­ні­стра обо­ро­ни» Ко­но­но­ва, щоб обмі­няв по­ло­не­них, яких взя­ли на­ші вій­сько­ві. Але він цим пи­та­н­ням не за­йма­є­ться, йо­го це не ці­ка­вить. Ми са­мі не зна­є­мо, що ро­би­ти, бо не хо­че­ться і на­шко­ди­ти. Спо­ді­ва­є­мось, що пе­ре­го­во­ри три­ва­ють».

Мо­жли­во, ін­шо­го ви­хо­ду, ніж очі­ку­ва­н­ня, справ­ді не­має. Але як про­жи­ти по­над 200 днів у по­стій­но­му не­відан­ні? «Ніч пе­ре­но­чу­ва­ти — то жах. Ра­но вста­єш з одні­єю дум­кою, хо­диш ці­лий день з нею, так і ля­га­єш. На­ші ді­ти не хо­ва­лись, ко­ли при­йшли по­віс­тки. Бо­ля­че, адже во­ни пі­шли за­хи­ща­ти нас усіх. І де во­ни за­раз? На­ши­ми ді­тьми ма­ні­пу­лю­ють і тор­гу­ю­ться», — за­зна­ча­ла «Дню» під час ак- ції на Бан­ко­вій Зі­но­вія Гуль­ко, ма­ма бій­ця Ва­си­ля, який по­тра­пив у по­лон ра­зом з Оле­ксі­єм Ко­дьма­ном.

ПЛАН ЗВІЛЬ­НЕ­Н­НЯ Є

27 ли­пня у Мін­ську від­бу­ло­ся за­сі­да­н­ня Три­сто­рон­ньої кон­та­ктної гру­пи. Пред­став­ник Укра­ї­ни в гу­ма­ні­тар­ній під­гру­пі в ТКГ, пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди Іри­на Ге­ра­щен­ко за­яви­ла, що пе­ре­го­во­ри сто­сов­но звіль­не­н­ня за­ру­чни­ків ре­зуль­та­тів не да­ли. На­сту­пне за­сі­да­н­ня за­пла­но­ва­но на 3 сер­пня, те­ма бран­ців зно­ву ста­не одні­єю з го­лов­них. За сло­ва­ми Ге­ра­щен­ко, Укра­ї­на на­по­ля­га­ти­ме на ін­фор­му­ван­ні про кіль­кість ув’язне­них та їхнє мі­сце­зна­хо­дже­н­ня, а та­кож про­си­ти­ме за­лу­чи­ти до про­це­су звіль­не­н­ня Між­на­ро­дний ко­мі­тет Чер­во­но­го Хре­ста. На­ра­зі жо­дна з між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій, зокре­ма ОБСЄ, не мо­же отри­ма­ти до­сту­пу до на­ших по­ло­не­них. Цьо­го не до­зво­ля­ють в ОРДЛО (в окре­мих ра­йо­нах До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей).

Як го­ту­є­ться Укра­ї­на до чер­го­во­го ета­пу пе­ре­мо­вин і чи є зру­ше­н­ня пі­сля остан­ньої зу­стрі­чі в Мін­ську — «День» за­пи­тав Юрія Тан­ді­та, ра­дни­ка го­ло­ви СБУ, одно­го з пе­ре­го­вір­ни­ків, який за­йма­є­ться звіль­не­н­ням за­ру­чни­ків близь­ко двох ро­ків. «Ми пе­ре­ко­на­лись, що з бо­ку са­мо­про­го­ло­ше­них ре­спу­блік є не­ро­зу­мі­н­ня, що від­бу­ва­є­ться у сфе­рі звіль­не­н­ня за­ру­чни­ків, — на­го­ло­шує Юрій Тандіт. — З бо­ку Укра­ї­ни прийня­то рі­ше­н­ня ді­я­ти в ме­жах за­ко­ну й, ви­ко­ну­ю­чи шо­стий пункт Мін­ських до­мов­ле­но­стей, обмі­ня­ти всіх, ко­го мо­же­мо. Ми на це го­то­ві. Пів­то­ра ро­ку то­му ми від­да­ли 322 лю­ди­ни, а нам пе­ре­да­ли 150 осіб. На сьо­го­дні ми го­то­ві йти на ком­про­мі­си і роз­гля­да­ти будь-які фор­му­ли, у нас є план, який ми бу­де­мо ре­а­лі­зо­ву­ва­ти, і я не мо­жу озву­чу­ва­ти зай­вих ре­чей. Най­ближ­чим ча­сом кар­ди­наль­но займе­мо­ся звіль­не­н­ням за­ру­чни­ків. Тиск на ін­шу сто­ро­ну з на­шо­го бо­ку бу­де та­ким, що во­ни зму­ше­ні бу­дуть від­да­ти на­ших бран­ців».

ВИГАДАНІ СПИ­СКИ УСКЛАДНЮЮТЬ ОБМІН

Іри­на Ге­ра­щен­ко та Юрій Тандіт за­яв­ля­ють, що пред­став­ни­ки ОРДЛО уми­сно уни­ка­ють те­ми звіль­не­н­ня за­ру­чни­ків і при­хо­ву­ють ін­фор­ма­цію про їхнє пе­ре­бу­ва­н­ня. У цьо­му вко­тре пе­ре­ко­на­лись, ко­ли при­ве­зли до Мін­ська ли­сти від ро­ди­чів по­ло­не­них: на про­ха­н­ня пе­ре­да­ти їх хло­пцям ін­ша сто­ро­на у від­по­відь за­про­по­ну­ва­ла над­си­ла­ти їх на по­што­ву адре­су, яку са­ма ж на­ві­дріз від­мо­ви­лась озву­чи­ти.

Усклад ню ють про цес звіль - не­н­ня фан­та­сти­чні спи­ски для обмі ну, по да ні « ДНР » та « ЛНР » . Спо­ча­тку го­во­ри­ли про 1102 по­ло­не них бой о ви ка, яких утри мує Укра ї на, те пер — про 602. СБУ пе ре ві ри ло кож не ім’ я та ви яви - ло, що по над 300 осіб із цьо го пе­ре­лі­ку — так зва­ні мер­тві ду­ші, май­же сто осіб не змог ли ви зна - чи­ти за по­да­ни­ми да­ни­ми, май­же 40 вза га лі не ма ють від но шен ня до АТО.

«Ми ді­є­мо за за­ко­ном, на­зи­ва­є­мо кон­кре­тні ци­фри та іме­на, але ін ша сто ро на по чи нає ухи ля тись від від по ві ді, по тім змен шує ці спис ки. Проб ле ма ці­єї вій ни — у то­му, що пред­став­ни­ки са­мо­про­го ло ше них рес пуб лік жи вуть по - за за ко ном, за не зро зу мі ли ми кри мі наль ни ми по нят тя ми і на - справ ді не зай ма ють ся звіль нен - ням по ло не них, іг но ру ють звер - нен ня ро ди чів за руч ни ків із то го бо­ку — для них це, на жаль, про­сто роз мін на мо не та. Ми ро зу мі є - мо, що всі рі шен ня схва­лю ють у Мо­скві», — по­яснює Юрій Тандіт.

За да ни ми Служ би без пе ки, на те­ри­то­рії До­не­цької та Лу­ган - сь кої об лас тей ни ні утри му ють 108 на­ших за­ру­чни­ків, дев’яте­ро пе ре бу ва ють на те ри то рії Ро сії. Ще в сі­чні мав від бу­ти­ся обмін та звіль нен ня 25 осіб із цьо го спис - ку. По­тім це від­кла­ли до Ве­ли­ко­дня. На ра зі спец служ би не озву - чу ють жод них дат, але за пев - ня­ють: звіль­не­н­ня аб­со­лю­тно всіх бран­ців — це пи­та­н­ня ча­су.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.