У Ки­є­ві від­кри­то кі­но­клуб «Дру­зі Жов­тня»

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Пер­ший фільм но­во­го про­е­кту — «Не­о­но­вий де­мон»

Усто­ли­чно­му кі­но­те­а­трі « Жов­тень » роз­по­чав ро­бо­ту кі­но­клуб « Дру­зі Жов­тня», в рам­ках яко­го де­мон­стру­ва­ли стрі­чку «Не­о­но­вий де­мон» дан­сько­го ре­жи­се­ра Ні­ко­ла­са Він­дін­га Ре­фна. Цей фільм но­мі­ну­вав­ся на «Зо­ло­ту паль­мо­ву гіл­ку» Канн­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю. Стрі­чка роз­по­від­ає про за­ла­штун­ко­ве бу­т­тя мо­дної ін­ду­стрії. Го­лов­ні ро­лі зі­гра­ли Ель Фен­нінг і Кі­а­ну Рівз.

Ни­ні до кі­но­клу­бу при­єд­на­ли­ся уча­сни­ки акції « Ме­це­нат­ські крі­сла», су­бо­тни­ка в пе­рі­од від­нов­ле­н­ня кі­но­те­а­тру 2014 р., вла­сни­ки не­ре­а­лі­зо­ва­них ку­по­нів до­бро­дій­ної до­по­мо­ги фон­ду «Вря­туй Жов­тень». Чле­на­ми клу­бу є як від­да­ні кі­но­гля­да­чі, які під­три­ма­ли ко­ле­ктив кі­но­те­а­тру у важ­кий пе­рі­од (ре­кон­стру­кції пі­сля по­же­жі), так і мо­лодь, яка ли­ше від­кри­ває для се­бе ма­гію кі­не­ма­то­гра­фа.

ФО­ТО З САЙТА KINOAFISHA.UA

ГОЛОВНА ГЕРОЇНЯ «НЕОНОВОГО ДЕМОНА» ПРОВІНЦІАЛКА ДЖЕСІ, ЯКА МРІЄ СТА­ТИ СУПЕРМОДЕЛЛЮ, ВИРУШАЄ ПІДКОРЮВАТИ ЛОС-АНДЖЕЛЕС, АЛЕ ЗА УСПІХ ЇЙ ДО­ВЕ­ДЕ­ТЬСЯ РОЗПЛАЧУВАТИСЯ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.