Укра­ї­на по­лі­пши­ла свої по­зи­ції у сві­то­во­му рей­тин­гу роз­ви­тку е-уря­ду

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ор­га­ні­за­ція Об’єд­на­них На­цій опуб лі ку ва ла рей тинг EGovernment Development Index2016 ( EGDI), згід но з яким Укра ї на по сі ла 62 міс це се ред 193 кра їн, під­няв­шись на 25 пун­ктів по­рів­ня­но з 2014 ро­ком, по­ві­до­мив прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Гройсман. «Вва­жаю і зав­жди вва­жав е- тех но ло гії ефек тив ним ін - стру мен том за без пе чен ня про - зо рос ті і ефек тив нос ті вла ди в су­ча­сних умо­вах, бо­роть­би з ко­ру­пці­єю, під­ви­ще­н­ня яко­сті об­слу го ву ван ня і за лу чен ня гро - ма­дян. Хоч би де я пра­цю­вав — у міськ ра ді, пар ла мен ті, уря - ді, — скрізь ак тив но зай мав ся їх впро­ва­дже­н­ням», — на­пи­сав Грой с ман на сво їй сто рін ці у «Фейс­бу­ці», до­дав­ши, що та­ке про­су­ва­н­ня Укра­ї­ни є «ва­жли­вим до­ся­гне­н­ням». Ка­жу­чи про подаль­ше впро­ва­дже­н­ня е-те­хно ло гій вла­дою Укра ї ни, прем’єр за­зна­чив, що на сьо­го­дні впер­ше роз­ви­ток е-уря­ду ви­зна­че­ний одним з го­лов­них прі­о­ри­те­тів на на­ціо­наль­но­му рів­ні. « Пла ном прі о ри тет них дій уря­ду ви­зна­че­но, що ма­ють зро­би ти і чо го до сяг ти цьо го річ і да­лі у пер­спе­кти­ві на най­ближ­чі три ро­ки, зокре­ма, за та­ки­ми на пря ма ми, як роз ви ток від - кри­тих да­них, роз­ви­ток еле­ктрон них за ку пі вель, роз ви ток елек т рон них по слуг, роз ви ток елек т рон ної вза є мо дії, роз ви - ток елек т рон ної іден ти фі ка ції то­що», — на­пи­сав Гройсман.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.