Дні­про­пе­тров­ська обл­ра­да ви­ма­гає за­про­ва­ди­ти мо­ра­то­рій на під­ви­ще­н­ня та­ри­фів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Дніп ро пет ровсь ка об лас на ра да звер ну ла ся до Вер хов ної Ра­ди і Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни з ви­мо­гою за­про­ва­ди­ти мо­ра­то­рій на під­ви­ще­н­ня з 1 ли­пня 2016 ро­ку та­ри­фів на жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги для на­се­ле­н­ня. Від­по­від­не звер­не­н­ня бу­ло ухва­ле­но на се­сії обл­ра­ди в п’ятни­цю уве­че­рі, про­те йо­го текст бу­ло опри­лю­дне­но на сай­ті обл­ра­ди ли­ше в по­не ді­лок. У до ку мен ті де пу та ти обл ра ди звер­та­ють ува­гу пар­ла­мен­та­рі­їв і чле­нів Ка­бмі­ну на те, що «в кра ї ні спо сте рі га єть ся на пру - же­на со­ці­аль­но-еко­но­мі­чна си­ту а ція на тлі стрім ко го зу бо - жін ня на се лен ня » . « Стрім ка ін ф ля ція, ско ро чен ня ро бо чих місць, ава­рій­ний стан жи­тло­во­ко­му­наль­ної сфе­ри, не­ефе­ктив­на по лі ти ка уря ду не га тив но впли­ва­ють на якість жи­т­тя гро­ма дян » , — йдеть ся в до ку мен - ті. Звер­та­ю­чись до пар­ла­мен­ту і уря­ду, де­пу­та­ти ви­ма­га­ють за­про­ва­дже­н­ня мо­ра­то­рію на під­ви щен ня з 1 лип ня 2016 та ри - фів на ЖКГ до по­лі­пше­н­ня со- ці­аль­но-еко­но­мі­чної си­ту­а­ції в кра ї ні, а та кож вста нов лен ня про­зо­ро­го ме­ха­ні­зму ці­но­утво­рен ня на ці та ри фи. Се ред ви - мог обл ра ди — за бо ро на на ра - хо ву ва ти з 1 лип ня 2016 і стя - гу­ва­ти з на­се­ле­н­ня пе­ню за нев­ча­сну опла­ту ко­му­наль­них по­слуг, а та­кож за­бо­ро­ни­ти по­ста­чаль ни кам теп ла, га зу, елек т - ро­енер­гії ви­став­ля­ти спо­жи­ва­чам аван­со­ві рахунки за на­да­ні по­слу­ги. Та­кож де­пу­та­ти на­по­ля га ють на не гай но му пе ре ра - хун­ку ці­ни на газ для на­се­ле­н­ня шля хом змі ни фор му ли її роз­ра­хун­ку (ві­дмо­ви­ти­ся від її прив’яз­ки до ці­ни га­зу на єв­ро­пейсь ких рин ках і пе рей ти до ці­но­утво­ре­н­ня на осно­ві ре­аль­ної со бі вар тос ті ви до бут ку) з ме тою по даль шо го змен шен ня ко му наль них та ри фів. Окрім то­го, во­ни на­го­ло­шу­ють на не­об­хі­дно­сті від­нов­ле­н­ня піль­го­вої нор­ми спо­жи­ва­н­ня га­зу для на се лен ня і збіль шен ня її до 2,4 тис. куб. м на опа лю валь - ний се­зон.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.