Ро­сій­ська «до­чка» Roshen збіль­ши­ла ви­пла­ту ди­ві­ден­дів у 2,5 ра­зу

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ро сійсь ка « доч ка » кон - ди­терсь ко го кон цер ну Roshen 2015 ро­ку ви­пла­ти­ла ди­ві­ден­ди на су­му 2,251 млрд ру­блів, що в 2,5 ра зу біль ше, ніж 2014 ро­ку ( 883,5 млн руб лів), ви пли ває з ба зи да них « СПАРК- Ін­тер факс » . Чис тий при бу ток ТОВ « Ро шен » 2015 ро ку зни зив ся до 686,9 млн руб лів з 1,1 млрд руб лів 2014 ро ку, ви руч ка — до 5,5 млрд ру­блів з 7,988 млрд на рік ра­ні­ше. Ви­ру­чка Ли­пе­цької кон ди терсь кої фаб ри ки (ТОВ ЛКФ «Рошен») 2015 ро­ку зни­зи­ла­ся до 1,5 млрд ру­блів з 2 млрд ру­блів 2014 ро­ку. Ком­па­нія за­вер­ши­ла ми­ну­лий рік з чис тим збит ком 62,7 млн руб - лів про ти 407,3 млн руб лів 2014 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.