Ви­бо­ри в Ро­сії на­бли­жа­ю­ться

Си­ло­ви­ків за­кли­ка­ють у вла­ду

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Юрій РАЙХЕЛЬ

По ки пре зи дент Ро сії Во ло - ди­мир Пу­тін до­хі­дли­во по­ясню­вав ме­ха­ні­за­то­рам агро фір ми в Туль сь кій об - лас ті, що з жу рав ли ни тре ба ро - би­ти йо­гурт, а не го­ріл­ку, і не ку­пу ва ти її в Іта лії, а ви ро щу ва ти свою, іна­кше яке це ім­пор­то­за­мі­ще­н­ня, ви­бу­хну­ла ін­фор­ма­цій­на й ка­дро­ва бом­ба.

Чо ти ри гу бер на то ри, чо ти ри пов­пре­ди у фе­де­раль­них окру­гах, два ке рів ни ки фе де раль них ві - домств від прав ле ні у від став ку, лік ві до ва но Кримсь кий фе де - раль­ний округ, звіль­не­но по­сла в Укра­ї­ні. Та­ких зна­чних пе­ре­ста­но­вок у ро­сій­ських еше­ло­нах вла­ди не бу­ло вже дав­но. При цьо­му всі від зна чи ли ха рак тер ну де - таль. Пра­кти­чно всі при­зна­чен­ці на звіль­не­ні по­са­ди но­сять або не­що­дав­но но­си­ли по­го­ни.

Пер­ше й ціл­ком при­ро­дне пи­та­н­ня: чо­му ра­птом прийня­те па­ке­тне рі­ше­н­ня? Ра­ні­ше ка­дро­ві пе ре ста нов ки ма ли точ ко вий ха­ра­ктер.

По яс нень до сить ба га то, але всі во­ни не ма­ють ви­чер­пно­го ха­рак те ру. Швид ше за все, тут діє ком п лекс при чин. Ви ді ли мо се - ред них, як ви­гля­дає, основ­ні.

По-пер­ше. З Кі­ров­ською об лас тю все зро зу мі ло. Пі сля аре­шту ко­ли­шньо­го ке­рів­ни­ка ре гі о ну Ми ки ти Бє лих по тріб на бу­ла тер­мі­но­во лю­ди­на на за­мі­ну.

У Яро­слав­ській обла­сті гу­бер­на­тор Сер­гій Ястре­бов до­сяг гра­ни­чно­го ві­ку 65 ро­ків, і все одно йо­го ма­ли за­мі­ни­ти. До то­го ж у фе де раль но го цен т ру на ко пи чи - ло ся до ньо го ба га то пре тен зій. Область ви різ ня ла ся тим, що на ви­бо­рах пар­тія «Еди­ная Рос­сия» ста­біль­но по­ка­зу­ва­ла най­гір­ший ре зуль тат у кра ї ні. Са ме у Яро - слав­лі Бо­рис Нєм­цов був обра­ний де пу та том об лас ної ду ми й по - стій­но ви­кри­вав ко­ру­пцію мі­сце­вих і фе­де­раль­них чи­нов­ни­ків.

У Ка лі нін гра ді проб ле ми не ли ше в кон ф лік ті гу бер на то ра Ми­ко­ли Цу­ка­но­ва з мі­сце­ви­ми гру­па­ми впли­ву, а й гео­по­лі­ти­чний ас пект. Область з усіх бо ків ото­че­на кра­ї­на­ми НАТО, зв’язок з ве­ли­кою зем­лею про­блем­ний. Щоб під­ні­ма­ти еко­но­мі­ку, Цу­ка­нов актив­но за­лу­чав ні­ме­цький і поль сь кий ка пі тал. Те пер це ви - зна но не до ціль ним в умо вах за - го­стре­н­ня від­но­син із За­хо­дом.

У Се­ва­сто­по­лі дав­но тре­ба бу­ло по­га­си­ти кон­флікт гу­бер­на­то­ра Сер­гія Мє­няй­ла й ко­ли­шньо­го гла­ви За­ко­но­дав­чих збо­рів мі­ста Оле­ксія Ча­ло­го. У сер­пні 2015 ро­ку бу­ло зі­бра­но по­над 22 тис. під­пи сів жи те лів про по га ну си ту а - цію в мі­сті і пе­ре­да­но до адмі­ні­стра­ції президента.

По-дру­ге. Окрім яро­слав­сько­го Ястре­бо­ва і кі­ров­сько­го Бє­лих, усі звіль­не­ні гу­бер­на­то­ри отри­ма­ли но­ві по­са­ди пов­пре­дів у фе­де­раль­них окру­гах. На­чеб­то всіх при­ла­шту­ва­ли, але огля­да­чі й екс­пер­ти від­зна­ча­ють не­у­хиль­не па­ді­н­ня апа­ра­тної ва­ги глав фе­де­раль­них окру­гів. Уже дав­но йдуть роз­мо­ви про їх лі­кві­да­цію. У цьо­му сен­сі при­зна­че­н­ня від­став­ле­них гу­бер­на­то­рів на фе­де­раль­ні окру­ги є яв­ним по­ни­же­н­ням.

По- тре тє. Не­пря­мим під­твер­дже­н­ням за­зна­че­но­го мо­жна вва­жа­ти ска­су­ва­н­ня Крим­сько­го фе­де­раль­но­го окру­гу і йо­го пе­ре­хід у Пів­ден­ний фе­де­раль­ний округ. По­я­сне­н­ня, що та­ким чи­ном по­зна­ча­є­ться за­вер­ше­н­ня пе­ре хід но го пе рі о ду пі сля анек сії, мо­жна прийня­ти частково.

Швид­ше за все, Мо­скві смер­тель­но на­бри­дло не­ефе­ктив­не управ­лі­н­ня Кри­мом, без­ко­не­чні су­пе­ре­чки й елі­тні вій­ни. Як ре­зуль­тат, скла­дний еко­но­мі­чний стан, що по­стій­но по­гір­шу­є­ться, й не­об­хі­дність до­да­тко­вих ре­сур­сних вли­вань, яким не ви­дно кін­ця.

Не остан­ню роль грав і між­на­ро­дний аспект. Мо­сква дає зро­зу­мі ти, що кримсь ке пи тан ня за - кри те й ніх то на віть п’ яді ро - сій­ської зем­лі не від­дасть.

Вар­то ска­за­ти, що при­хід си­ло­ви­ків і вій­сько­вих у вла­ду від­бу­вав­ся й ра­ні­ше. Ге­не­рал Оле­ксандр Ле­бедь став гу­бер­на­то­ром Кра­сно­яр­сько­го краю, ге­не­рал Во­ло­ди­мир Ша­ма­нов очо­лив Улья­нов­ську область. Ні­чим осо­бли­во ви­да­тним їхнє прав­лі­н­ня не по­зна­че­не. Якраз нав­па­ки, про той пе­рі­од зга­ду­ють з яв­ним не­га­ти­вом.

Слід вра­ху­ва­ти пси­хо­ло­гі­чний аспект, що має управ­лін­ський ви­хід. З вій­сько­ви­ми і си­ло­ви­ка­ми на по­стах у ре­гіо­нах Пу­ті­ну пра­цю­ва­ти зви­чно, й то­му зру­чні­ше. Лю­ди в по­го­нах не схиль­ні ста­ви­ти над­то ба­га­то за­пи­тань, роз­вер­та­ю­ться че­рез лі­ве пле­че в пря­мо­му й пе­ре­но­сно­му сен­сі й ви­ко­ну­ють на­каз. По­став­ле­не зав­да­н­ня за­без­пе­чи­ти за­да­ний з Мо­скви від­со­ток пар­тії «Еди­ная Рос­сия», от­же, він бу­де отри­ма­ний. Хоч би хто й що ка­зав.

Дру­га зру­чність. Вій­сько­ві лю­ди ча­сто мі­ня­ють мі­сце слу­жби й про­жи­ва­н­ня. Ко­рі­н­ня у них не­має, й во­ни йо­го не за­во­дять. Сьо­го­дні тут, зав­тра да­ли на­каз на за­хід або в ін­ший бік. Ко­ман­ди свої під­би­ра­ють за прин­ци­пом осо­би­стої від­да­но­сті з ко­ли­шніх то­ва­ри­шів по слу­жбі або до­брих зна­йо­мих. Про­фе­сій­ні на­ви­ки в управ­лін­ні для них гра­ють не го­лов­ну й на­віть не дру­го­ря­дну роль. Про це вза­га­лі якось не зга­ду­ють. Для ви­ко­на­н­ня ди­ре­ктив з Мо­скви ми­сте­цтво управ­лі­н­ня, вза­га­лі ка­жу­чи, не по­трі­бне. Ва­жли­ві зав­зя­тість і до­ся­гне­н­ня ме­ти за будь-яку ці­ну.

Не див но, що по слом в Укра ї ні Кремль має на мір при - зна­чи­ти Ми­хай­ла Ба­би­ча. Він по­чи­нав як вій­сько­вий. 1990-го за­кін чив Ря зансь ке ви ще війсь ко - ве ко­ман­дне учи­ли­ще зв’яз­ку. З 2003-го до 2011 ро­ку був де­пу­та­том Дер­жав­ної ду­ми від «Еди­ной Рос сии » . На по са ду пов п ре да в При волзь ко му фе де раль но му окру зі Ба бич був при зна че ний 15 гру­дня 2011 ро­ку.

Ті­єю чи ін шою мі рою осо ба по­сла від­обра­жає по­лі­ти­ку що­до кра­ї­ни пе­ре­бу­ва­н­ня. Звіль­не­ний по­сол Зу­ра­бов був осо­би­сто зна­йо мий з пре зи ден том По ро шен - ком. Пе ре біль шу ва ти цей чин - ник не вар­то, але й зов­сім не слід їм не­хту­ва­ти.

Во че видь, пе ред за пи том аг ре ма на в Ки є ві, кан ди да ту ра по сла об го во рю ва ла ся, і в ус ній фор мі зго да Укра ї ни бу ла от ри - ма­на. За­раз для Мо­скви ва­жли­во по­ка­за­ти, що у неї не­має мо­жли­вос ті й, най го лов ні ше, ба жан ня вес ти з Ки є вом хоч якийсь діа - лог. От­же, пред с тав ля ти Ро сію на бе ре гах Дніп ра мо же хто за - вго­дно, будь-яка без барв­на фі­гу­ра. Мо­сква дає зро­зу­мі­ти, що про Укра ї ну во на вва жа ти ме за кра - ще до­мов­ля­ти­ся з Ва­шинг­то ном, Бер­лі­ном і Брюс­се­лем. Для цьо­го вза­га­лі по­сол в Ки­є­ві не по­трі­бен. Про­те, фор­ми слід до­три­му­ва­ти­ся, от і за пи та ли аг ре ман. Ви - снов­ки на­про­шу­ю­ться вель­ми нев­ті­шні для Дон­ба­су.

В умо вах зро стан ня со ці аль - ної на пру же нос ті при зна чен ня си­ло­ви­ків у ре­гіо­ни озна­чає по­ча­ток но­вої хви­лі ка­дро­вих пе­ре­ста­но­вок, а мо­жли­во й чи­щень пі­сля ви бо рів пре зи ден та в бе рез ні 2018 ро­ку, якщо Пу­тін ви­рі­шить ба­ло­ту­ва­ти­ся на чер­го­вий тер­мін.

Не мо­жна ви­клю­чи­ти й під­го­тов­ку тран­зи­ту вла­ди. Ме­две­дєв ви­про­бу­ва­н­ня не про­йшов. Те­пер шу­ка­ти­муть си­ло­ви­ка на по са ду на чаль ни ка дер жа ви ро - сій­ської.

Се­мен НОВОПРУДСЬКИЙ, не­за­ле­жний жур­на­ліст, Мо­сква:

— По-пер­ше, тут ва­жли­во вра­хо­ву­ва­ти, що не про­сто збіль­шу­є­ться кіль­кість си­ло­ви­ків се­ред гу­бер­на­то­рів, їх і ра­ні­ше бу­ло ба­га­то, а те, що цьо­го ра­зу при­зна­ча­ю­ться лю­ди, які фа­кти­чно пов’яза­ні з осо­би­стою охо­ро­ною президента і без­по­се­ре­дньо з ФСБ, а не з ін­ши­ми си­ло­ви­ми ві­дом­ства­ми. Та­ке від­чу­т­тя, що Пу­тін де­да­лі мен­ше до­ві­ряє на­віть най­ближ­чо­му ото­чен­ню і фа­кти­чно ро­бить став­ку на те, щоб ФСБ ста­ло го­лов­ним си­ло­вим ві­дом­ством у Ро­сії.

По-дру­ге, слід звер­ну­ти ува­гу на ска­су­ва­н­ня Крим­сько­го фе­де­раль­но­го окру­гу. Фор­маль­но вва­жа­є­ться, що це спро­ба так чи іна­кше за­хо­ва­ти Крим глиб­ше до скла­ду Ро­сії. На мою дум­ку, біль­шою мі­рою цим рі­ше­н­ням ви­зна­є­ться, що Крим при­пи­няє бу­ти про­па­ган­дист­ським фла­гма­ном ро­сій­ської вла­ди для вну­трі­шньо­го спо­жи­ва­н­ня. Те­пер це бу­де щось по­ді­бне до зви­чай­но­го пів­ден­но­го ре­гіо­ну.

Що­до мо­жли­во­го при­зна­че­н­ня Ми­хай­ла Ба­би­ча по­слом в Укра­ї­ні. Він ві­до­мий жур­на­лі­стам тим, що на по­ча­тку 2000 ро­ку ли­ше чо­ти­ри мі­ся­ці був прем’єр-мі­ні­стром Че­чні. Фа­кти­чно він став остан­нім прем’єр-мі­ні­стром, який на­ма­гав­ся управ­ля­ти гро­ши­ма з Фе­де­раль­но­го цен­тру.

З одно­го бо­ку, Ба­бич не має ані жо­дно­го ди­пло­ма­ти­чно­го до­сві­ду, ані істо­тної по­лі­ти­чної ва­ги. Як­би Ро­сія на­да­ва­ла фун­да­мен­таль­но­го зна­че­н­ня са­ме по­соль­сько­му ка­на­лу від­но­син з Укра­ї­ною, то­ді бу­ло б при­зна­че­но лю­ди­ну з ве­ли­ким ди­пло­ма­ти­чним до­сві­дом або хо­ча б з біль­шою по­пу­ляр­ні­стю у сві­ті.

З ін­шо­го бо­ку, ця лю­ди­на не бу­ла по­мі­че­на у пу­блі­чних оска­же­ні­лих ан­ти­укра­їн­ських про­па­ган­дист­ських пі­ар-кам­па­ні­ях. У цьо­му пла­ні він на­ба­га­то менш ві­до­ма по­стать усе­ре­ди­ні Ро­сії, ніж Зу­ра­бов. Це свід­чить про те, що Ро­сія не ро­бить став­ку на по­са­ду по­сла як лю­ди­ни, яка сер­йо­зно за­йма­ти­ме­ться ро­сій­сько-укра­їн­ськи­ми від­но­си­на­ми. Укра­ї­на має са­ма ви­рі­шу­ва­ти, да­ва­ти йому агре­ман чи не да­ва­ти. Це озна­ка то­го, що Ро­сія то­чно не че­рез по­сла хо­че — якщо вза­га­лі хо­че — нор­ма­лі­зу­ва­ти від­но­си­ни з Укра­ї­ною.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.