Ме­ром То­кіо впер­ше ста­ла жін­ка

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

Ко лиш ній мі ністр обо ро - ни Япо нії Юрі ко Ко ї ке ста ла пер шим жін ко­ю­ме ром То кіо, здо був ши впев не ну пе ре мо гу на про ве - де­них у не­ді­лю ви­бо­рах гра­до­на чаль ни ка японсь кої сто ли - ці. За да ни ми те ле ка на лу NHK, Ко ї ке на бра ла 2 млн 912 тис. го ло сів. Її ос нов ні су - пер ни ки на ви бо рах — ко - лиш ній мі ністр за галь но на - ціо наль них справ Хі ро Ма су - да і ві до мий жур на ліст і те ле - ве ду чий Сюн та ро То рі гое — на бра ли 1,93 млн і 1,35 млн го­ло­сів від­по­від­но. В хо­ді сво­го пер шо го офі цій но го вис ту - пу піс ля ого ло шен ня ре зуль - та тів, Юрі ко Ко ї ке зно ву за - яви ла про свій на мір ре фор - му ва ти сто лич ний уряд і ба - жа­н­ня ви­рі­ши­ти про­бле­му не­ста чі уста нов з ден но го до гля - ду за діть ми та людь ми по хи - ло­го ві­ку в сто­ли­ці. На по­са­ду но во го ме ра То кіо пре тен - ду­вав у ці ло му 21 кан ди дат. З 2011 ро ку це вже чет вер ті ви бо ри ме ра сто ли ці Япо нії, при чо му остан ні два гра до на - чаль ни ки йшли у від с тав ку піс ля фі нан со вих скан да лів.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.