«Мо­мен­ти до­бро­ти та єд­на­н­ня»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Дми­тро ПЛАХТА, Львів

(044) 303-96-25; 303-96-26 — при­ймаль­ня го­лов­но­го ре­да­кто­ра За­сту­пник го­лов­но­го ре­да­кто­ра: Ган­на ШЕ­РЕ­МЕТ, e-mail: christin@day.kiev.ua За­сту­пник го­лов­но­го ре­да­кто­ра з пи­тань роз­ви­тку — Ан­на МАЗУРЕНКО, e-mail: a.mazur@day.kiev.ua

■ Це лі­то фо­то­ви­став­ка «Дня» про­во­дить на Львів­щи­ні. Пі­сля за­вер­ше­н­ня днів «Дня» у са­мо­му мі­ста Ле­ва хол­динг ін­те­ле­кту­аль­них іні­ці­а­тив ра­зом зі сво­ї­ми про­е­кта­ми при­їхав до Мор­ши­на. На­га­да­є­мо, 15 ли­пня тут від­бу­ло­ся від­кри­т­тя екс­по­зи­ції най­кра­щих сві­тлин Між­на­ро­дно­го фо­то­кон­кур­су «День»2015. І ось за­вер­шив­ся дру­гий мі­сяць лі­та, а, от­же, й мор­шин­ська фо­то­ви­став­ка вже на сво­є­му «еква­то­рі».

■ У цю по­ру ку­рор­тне мі­сте­чко Мор­шин пе­ре­пов­не­не ту­ри­ста­ми з усіх ку­то­чків Укра­ї­ни і не тіль­ки. Від­по­від­но, чи­ма­ло від­ві­ду­ва­чів що­дня при­хо­дить огля­ну­ти фо­то­екс­по­зи­цію «Дня». Із ко­жним днем у кни­зі від­гу­ків ви­став­ки стає все мен­ше сто­рі­нок. «Ви­став­ка ви­кли­ка­ла по­ляр­ні від­чу­т­тя су­му, зло­сті, на­дії, ві­ри, лю­бо­ві... Дя­кую ав­то­рам фо­то, ор­га­ні­за­то­рам ви­став­ки, які ро­блять ве­ли­ку спра­ву, спо­ну­ка­ю­чи нур­ту­ва­ти кров гля­да­чів», — щи­ро на­пи­сав Мар­тин із Мор­ши­на. «Не­ймо­вір­но вдя­чний за цю фо­то­ви­став­ку, що є бо­лем, го­рем, але ра­зом із тим на­ді­єю Укра­ї­ни. Не­мо­жли­во без сліз ди­ви­ти­ся на де­я­кі сві­тли­ни, пі­сля яких сер­це охо­плює сум і ту­га», — зі­зна­є­ться гість із Кри­во­го Ро­гу.

До 14 сер­пня в Мор­ши­ні три­ває фо­то­ви­став­ка «Дня»

«ФО­ТО­ВИ­СТАВ­КА «Дня» ВИПРОМІНЮЄ ДОБРО, ЯКИМ БУ­ДЕ ПРОСЯКНУТИЙ КО­ЖЕН, ХТО СЮДИ ЗАВІТАЄ»

■ «Ва­жли­ве єд­на­н­ня не тіль­ки схо­ду та за­хо­ду, пів­дня та пів­но­чі, а й усі­єї на­шої ба­га­то­на­ціо­наль­ної кра­ї­ни. Фо­то­ви­став­ка «Дня» — це за­хід, який з цим зав­да­н­ням мо­же впо­ра­ти­ся на від­мін­но. Це до­во­дить 20-рі­чна істо­рія ви­да­н­ня, з яким я був

Ре­да­ктор web-ре­да­кції та но­ві­тніх ме­діа Ва­дим ЛУБЧАК, e-mail: vadlub@gmail.com Від­по­від­аль­ний се­кре­тар Ал­ла БОБЕР, e-mail: serg@day.kiev.ua Більд-ре­да­ктор — Ми­ко­ла ТИМЧЕНКО, e-mail: bild@day.kiev.ua Ди­ре­ктор ТОВ «Укра­їн­ська прес-гру­па» — На­дія УШАКОВА, e-mail: direction@day.kiev.ua (044) 303-96-70, факс: (044) 303-94-20 Ре­клам­не агент­ство — e-mail: reclama@day.kiev.ua; (044) 303-96-20 зна­йо­мий про­тя­гом всьо­го цьо­го від­різ­ку ча­су. Цей за­хід озна­чає чи­ма­ло як для всьо­го Мор­ши­на, так і для ко­жно­го окре­мо­го йо­го від­ві­ду­ва­ча. Фо­то­ви­став­ка за­кла­дає в гли­би­ну ду­ші ко­жно­го від­ві­ду­ва­ча оці мо­мен­ти до­бро­ти, вза­є­мо­дії та єд­на­н­ня. Фо­то­ви­став­ка «Дня» випромінює добро, яким бу­де просякнутий ко­жен, хто сюди завітає. І ва­жли­во, щоб да­лі ми всі про­дов­жу­ва­ли сі­я­ти зер­на цьо­го до­бра на сво­їй жит­тє­вій ни­ві. Хо­че­ться, щоб атмо­сфе­ра, яка па­нує тут, під­си­ли­ла на­сна­гу укра­їн­ців на добро та тво­рі­н­ня. По­си­ли фо­то­ви­став­ки до єд­на­н­ня, вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня та зла­го­ди спри­я­ють під­си­лен­ню ду­ху на­шо­го на­ро­ду. «Я був у Мор­ши­ні! Я від­ві­дав фо­то­ви­став­ку «Дня»! Я там по­ба­чив добро! Єднай­мо­ся!» — та­ки­ми ма­ють бу­ти сло­ва від­ві­ду­ва­чів із ін­ших ре­гіо­нів по при­їзді до­до­му. У свою чер­гу мо­жу з впев­не­ні­стю за­яви­ти, що спів­пра­ця Мор­ши­на та «Дня» при­не­се в май­бу­тньо­му ще чи­ма­ло пло­дів», — на­го­ло­сив за­сту­пник ди­ре­кто­ра з мар­ке­тин­гу са­на­тор­но-ку­рор­тно­го ком п лек су « Мор шин ку рорт » Ми­ко­ла Фур­ма­нюк.

■ «Для ме­не га­зе­та «День» осо­бли­ва тим, що во­на дає мо­жли­вість не­ор­ди­нар­но по­гля­ну­ти ті ре­чі, які зда­ва­ли­ся стан­дарт-

Ди­ре­ктор агент­ства мар­ке­тин­гу — Яро­сла­ва ЯТЧЕНКО, e-mail: marketing.theday@gmail.com, (044) 303-96-21 Ре­да­ктор від­ді­лу кор­ме­ре­жі Оль­га ХАРЧЕНКО, day_cornet@ukr.net Вiд­дiл ре­а­лiза­цiї га­зе­ти: e-mail: amir@day.kiev.ua; (044) 303-96-23

«ЦЕ НА­ЧЕ ФОНТАН, ЯКИЙ ПРОБИВАЄ В ТОБІ ЗОВ­СІМ НО­ВІ ГРАНІ НА­ШО­ГО БУ­Т­ТЯ»

ни­ми. Це на­че фонтан, який пробиває в тобі зов­сім но­ві грані на­шо­го бу­т­тя. Це та га­зе­та, пі­сля до­ти­ку до якої ти від­чу­ва­єш істи­ну, ро­зу­мі­ю­чи, на­скіль­ки ча­сто ми втра­ча­є­мо ві­ру в спра­ве­дли­вість та об’єктив­ність. Дя­кую за те, що ви за­ві­та­ли до на­шо­го ма­лень­ко­го мі­сте­чка, дав­ши нам змо­гу так близь­ко по­ба­чи­ти та від­чу­ти істи­ну че­рез фо­то­сві­тли­ни», — по­ді­лив­ся ди­рек тор Мор шинсь кої шко ли ми­стецтв Ро­сти­слав Фе­ди­нець.

■ «Без сум­ні­ву, ви­став­ка ні­ко­го з від­ві­ду­ва­чів не за­ли­шає бай­ду­жим. Ко­жна сві­тли­на про­ймає до са­мі­сінь­ко­го сер­ця...Осо­бли­во ті знім­ки, на яких зо­бра­же­ні епі­зо­ди важ­ких бу­днів на­ших во­ї­нів АТО, ко­трі за­хи­ща­ють нас на схо­ді Укра­ї­ни. Про­сто сльо­зи на очі на­вер­та­ю­ться... Це наш біль, але й на­ша гор­дість», — від­зна­чи­ла ви­кла­дач Мор­шин­ської шко­ли ми­стецтв Уля­на Іль­ків.

■ Що ж, най ближ чі два ти­жні бу­дуть чу­до­вою на­го­дою від ві да ти ві до мий ку рорт Львів­щи­ни. І цьо­му спри­яє не ли ше спе кот на сер п не ва по го - да. До 14 сер­пня го­сті мі­сте­чка мо­жуть смі­ли­во до­да­ва­ти ще один пункт до пе ре лі ку місць, які б хо­ті­ли від­ві­да­ти в Мор­ши­ні. Йдеть ся про фо то вис тав ку « Дня » у міс це во му Па ла ці куль ту ри, що роз та шо ва ний на ву­ли­ці І. Фран­ка, 52. Че­ка­є­мо вас що­дня з 10.00 до 22.00. Вхід — віль ний!

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.