Сон­це, мо­ре і... саль­са

Із 5 по 7 сер­пня в Оде­сі три­ва­ти­ме уні­каль­ний тан­цю­валь­ний фе­сти­валь

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

Як роз­ка­за­ли «Дню» ор­га­ні­за­то­ри фо­ру­му, ме­та Odessa International Dance Festival — об’єд­на­ти лю­би­те­лів рі­зних на­прям­ків salsa і ство­ри­ти не­по­втор­ну й ча­рів­ну атмо­сфе­ру свя­та тан­цю. У про­гра­мі: від­бу­ду­ться май­стер-кла­си від сві­то­вих зі­рок salsa, kizomba і bachata, ве­чір­ки, а та­ко­жви­сту­па­ти­муть кра­щі salsa DJs на тан­цмай­дан­чи­ку Otrada beach club.

На­га­да­є­мо, salsa (саль­са) — це кла­си­чний клу­бний ла­ти­но­а­ме­ри­кан­ський та­нець, на­зва яко­го пе­ре­кла­да­є­ться як «со­ус», що озна­чає йо­го ба­га­то­ком­по­нен­тність. Саль­са гар­мо­ній­но об’єд­нує ти­по­ві на­ро­дні афри­кан­ські тан­ці з ку­бин­ським фоль­кло­ром, баль­ни­ми тан­ця­ми, ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться еле­мен­ти акро­ба­ти­ки. Тан­цю­ють як в па­рах, так і в гру­пах. Має два основ­ні ви­ди — кру­го­ва і лі­ній­на, а та­кожп’ять під­ви­дів. Та­нець саль­са на­зи­ва­ють своє­рі­дною мо­вою ті­ла, що до­по­ма­гає спіл­ку­ва­ти­ся лю­дям рі­зних куль­тур.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.