У бан­ків­сько­му се­кто­рі че­ка­ють при­ро­сту де­по­зи­тів

На­дли­шки в до­ма­шніх бю­дже­тах і суб­си­дії — ре­чі не­су­мі­сні, — еко­но­міст

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Об­ся­ги кре­ди­ту­ва­н­ня до­мо­го­спо­дарств зро­ста­ти­муть про­тя­гом най­ближ­чих 12 мі­ся­ців, по­ві­дом­ляє веб-сайт Нац­бан­ку. Про це свід­чать ре­зуль­та­ти опи­ту­ва­н­ня бан­ків про умо­ви кре­ди­ту­ва­н­ня в дру­го­му квар­та­лі 2016 ро­ку, про­ве­де­но­го НБУ. Як на­го­ло­шу­є­ться в під­сум­ках опи­ту­ва­н­ня, йо­го уча­сни­ки — 66 бан­ків, на які при­па­дає більш як 96% за­галь­них акти­вів си­сте­ми, — в ці­ло­му че­ка­ють збіль­ше­н­ня кре­ди­ту­ва­н­ня до­мо­го­спо­дарств, але про­гно­зу­ють не­ве­ли­ке змен­ше­н­ня об­ся­гів кор­по­ра­тив­них кре­ди­тів.

Час­тка ре­спон­ден­тів, які че­ка­ють акти­ві­за­ції кре­ди­ту­ва­н­ня фі­зи­чних осіб (27% опи­та­них), зна­чно пе­ре­ва­жає над до­лею пе­си­мі­стів ( 16% опи­та­них), за­зна­ча­ють у Нац­бан­ку. Чо­ти­ри квар­та­ли по­спіль, згі­дно з опи­ту­ва­н­ням, біль­шість бан­ків вва­жа­ють, що якість кре­ди­тно­го порт­фе­ля по­лі­пши­ться перш за все в кор­по­ра­тив­но­му се­гмен­ті. А в дру­го­му квар­та­лі спо­сте­рі­га­є­ться по­си­ле­н­ня по­пи­ту на кре­ди­ти, осо­бли­во з бо­ку кор­по­ра­цій. Про це по­ві­до­ми­ли 53% опи­та­них бан­ків ( про­ти 45% в пер­шо­му квар­та­лі).

Най­біль­ший при­ріст по­пи­ту, за да­ни­ми уча­сни­ків опи­ту­ва­н­ня, за­фі­ксо­ва­ний на кре­ди­ти ма­ло­го й се­ре­дньо­го бі­зне­су та грив­не­ві кре­ди­ти. Основ­ні при­чи­ни цьо­го — зни­же­н­ня від­со­тко­вих ста­вок, по­тре­ба під­при­ємств в обо­ро­тно­му ка­пі­та­лі й не­об­хі­дність ре­стру­кту­ри­за­ції на­яв­ної за­бор­го­ва­но­сті. У НБУ та­ко­жза­зна­ча­ють, що бан­ки п’ятий квар­тал по­спіль про­дов­жу­ють вка- зу­ва­ти на по­зи­тив­ні очі­ку­ва­н­ня й що­до при­пли­ву де­по­зи­тів.

«Дій­сно, від­гук у на­се­ле­н­ня на зни­же­н­ня від­со­тко­вих ста­вок Нац­бан­ку бу­де зна­чним, — ска­зав у ко­мен­та­рі «Дню» на­ро­дний де­пу­тат Оле­ксандр Кірш. — Нац­бан­ку вже дав­но тре­ба бу­ло по­ча­ти за­гра­ва­ти з на­ро­дом, адже це і для бан­ку не кри­ти­чно, й лю­дьми бу­де оці­не­но, осо­бли­во якщо обі­цян­ки бу­дуть ре­а­лі­зо­ва­ні».

«Я по­ки не ба­чу ве­ли­ких пе­ред­умов при­пли­ву де­по­зи­тів на­се­ле­н­ня, — під­кре­слив у роз­мо­ві з «Днем» ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Ана­лі­ти­чно­го цен­тру «Бю­ро еко­но­мі­чних і со­ці­аль­них те­хно­ло­гій» Ва­ле­рій Глад­кий. — Нав­ряд чи лю­ди ма­со­во пі­дуть у бан­ки й по­не­суть ту­ди «на­дли­шки» ро­дин­но­го бю­дже­ту. Не з’яви­ться ба­га­то віль­них гро­шей і у під­при­ємств. Для них ха­ра­ктер­ні­ший не­за­до­во­ле­ний по­пит на по­зи­ко­ві ко­шти. А з жов­тня ра­хун­ки за те­пло для на­се­ле­н­ня по­мі­тно під­ро­стуть. По­ди­ві­ться на ста­ти­сти­ку звер­нень по жи­тло­ві суб­си­дії. Як во­на спів­від­но­си­ться з гі­по­те­зою про зро­ста­н­ня де­по­зи­тів? Ко­ли ду­ма­єш про це, ви­ни­кає ко­гні­тив­ний ди­со­нанс. Суб­си­дії й де­по­зи­ти, на мою дум­ку, ре­чі не­су­мі­сні».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.