За скла­дним мар­шру­ту

В Оде­сі від­бу­ду­ться одра­зу дві між­на­ро­дні ве­ло­гон­ки

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ГЕНИК, Оде­са

Ве­ло­гон­ки «Тур де Ри­бас» та «Оде­са Гран-прі» три­ва­ти­муть у цен­трі Оде­сі 6 і 7 сер­пня. У зма­га­н­нях ві­зьмуть участь 14 ко­манд з Укра­ї­ни, Бі­ло­ру­сі, Шве­ції, Ізра­ї­лю, Мол­до­ви та Ки­таю. Усьо­го бу­де за­ді­я­но орі­єн­тов­но 80 спортс­ме­нів.

Оби­дві одно­ден­ні ве­ло­гон­ки стар­ту­ва­ти­муть на ву­ли­ці Де­ри­ба­сів­ській об 11.00. Ди­стан­ція го­нок «Тур де Ри­бас» та «Оде­са Гран-прі» — 154 та 142 км від­по­від­но. На час про­ве­де­н­ня зма­гань рух транс­пор­ту у цен­трі мі­ста бу­де обме­же­но.

« Мар­шрут 7 сер­пня, що про­ля­гає цен­тром мі­ста, ці­ка­вий зі спор­тив­ної то­чки зо­ру, то­му що тут є пев­ні тру­дно­щі. На мар­шру­ті є під­йом і ді­лян­ка з бру­ків­кою зав­довж­ки 1,6 км. Ці дві ді­лян­ки гон­щи­ки по­вин­ні по­до­ла­ти 13 ра­зів. У цьо­му по­ля­гає спор­тив­ний ін­те­рес гон­ки. Ми­ну­ло­го ро­ку у нас стар­ту­ва­ло 96 спортс­ме­нів, а фі­ні­шу­ва­ло 22. Ін­ші про­сто фі­зи­чно не ви­три­ма­ли на­ван­та­же­н­ня » , — роз­по­від­ає ди­ре­ктор між­на­ро­дних ве­ло­го­нок « Тур де Ри­бас » та « Оде­са Гран-прі» Сер­гій Кра­снов.

За сло­ва­ми прес-ата­ше Пів­ден­ної ве­ло­си­пе­дної лі­ги Іго­ря Ша­фі­гу­лі­на, спро­бу­ва­ти свої си­ли на ве­ло­гон­ці «Оде­са Гран­прі» змо­жуть і лю­би­те­лі. Во­ни ма­ти­муть мо­жли­вість про­їха­ти­ся ті­єю жтра­сою, яку по­тім до­ла­ти­муть про­фе­сіо­на­ли. За­ле­жно від ві­ку, для лю­би­те­лів пе­ред­ба­че­ні рі­зні ди­стан­ції: від 33 до 55 км. Лю­би­тель­ський старт за­пла­но­ва­но на 8.30 у не­ді­лю.

За­зна­чи­мо, ве­ло­гон­ка «Оде­са Гран-прі» від­бу­ва­є­ться з 1995 ро­ку. Ми­ну­ло­го ро­ку зма­га­н­ня ста­ли між­на­ро­дни­ми і отри­ма­ли ка­те­го­рію 1.2 (одно­ден­на гон­ка дру­гої ка­те­го­рії).

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.