...Але кон­курс бу­де

Ген­ди­ре­кто­ра КБЮ по­нов­ле­но на по­са­ді

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про

Удні­пров­сько­му ра­ке­тно­ко­смі­чно­му КБ «Пів­ден­не » до сво­їх ко­ли­шніх обов’яз­ків по­вер­нув­ся ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Оле­ксандр Дег­тя­рьов. На­га­да­є­мо, пів­ро­ку то­му но­вий очіль­ник Дер­жав­но­го ко­смі­чно­го агент­ства Укра­ї­ни Лю­бо­мир Са­ба­дош звіль­нив до­свід­че­но­го ра­ке­тни­ка Дег­тя­рьо­ва з по­са­ди. Пі­зні­ше, під час ві­зи­ту на «Пів­ден­маш», він по­яснив та­ке рі­ше­н­ня ре­зуль­та­та­ми фі­нан­со­вої пе­ре­вір­ки. Спів­ро­бі­тни­ки кон­стру­ктор­сько­го бю­ро бу­ли ка­те­го­ри­чно не зго­дні і ствер­джу­ва­ли, що са­ме за О. Дег­тя­рьо­ва їхнє під­при­єм­ство до­ся­гло гар­них еко­но­мі­чних по­ка­зни­ків. Про­тя­гом усьо­го цьо­го ча­су во­ни про­во­ди­ли мі­тин­ги, пи­са­ли звер­не­н­ня до Вер­хов­ної Ра­ди і Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка, а сам О. Дег­тя­рьов оскар­жив своє звіль­не­н­ня в су­ді і ви­грав про­цес. Не­зва­жа­ю­чи на це, ДКАУ не по­спі­ша­ло ви­ко­ну­ва­ти рі­ше­н­ня су­ду і ого­ло­си­ло кон­курс на по­са­ду ген­ди­ре­кто­ра КБ «Пів­ден­не», який мав від­бу­ти­ся 12 сер­пня. Взя­ти участь у кон­кур­сі по­ба­жа­ли дев’ять пре­тен­ден­тів. Як ка­жуть у кон­стру­ктор­сько­му бю­ро, пе­ре­ва­жно це лю­ди сто­рон­ні, хо­ча є і ни­ні­шні спів­ро­бі­тни­ки КБ «Пів­ден­не».

Про­те по­дії дов­ко­ла КБ на­бу­ли не­спо­ді­ва­но­го для ба­га­тьох по­во- ро­ту. Як по­ві­дом­ляє офі­цій­ний сайт КБ «Пів­ден­не», услід за по­нов­ле­н­ням на по­са­ді О.Дег­тя­рьо­ва, роз­по­ря­дже­н­ням Ка­бмі­ну від 22 ли­пня го­ло­ву ДКАУ Л. Са­ба­до­ша бу­ло звіль­не­но. Йо­го від­став­ку у Дні­прі пов’язу­ють з на­слід­ка­ми гу­чно­го скан­да­лу, який за­тя­гнув­ся на ба­га­то мі­ся­ців. До то­го жне ли­ше пов’яза­но­го з істо­рі­єю з О. Дег­тя­рьо­вим, а й із втра­тою бра­зиль­сько­го про­е­кту «Ци­кло­ну-4». Як роз­по­вів «Дню» прес-се­кре­тар КБП Ана­то­лій Кар­ма­нов, те­о­ре­ти­чно ще за­ли­ша­є­ться шанс збе­рег­ти пер­спе­ктив­ний до­го­вір, якщо за спра­ву ві­зьму­ться фа­хів­ці. Ціл­ком імо­вір­но, що Укра­ї­на мо­же зна­йти й ін­ших пар­тне­рів для бу­дів­ни­цтва ко­смо­дро­му під за­пу­ски ра­ке­ти-но­сія «Ци­клон4». На­ра­зі все­сві­тньо ві­до­ме ко­смі­чне під­при­єм­ство пра­цює за пла­ном. Йо­го спів­ро­бі­тни­ки за­йма­ю­ться під­го­тов­кою до за­пу­ску аме­ри­кан­ської ра­ке­ти-но­сія «Ан­та­рес», яка до­прав­ляє ван­та­жі на Мі­жна­ро­дну ко­смі­чну стан­цію.

Утім, не­зва­жа­ю­чи на по­вер­не­н­ня О. Дег­тя­рьо­ва, си­ту­а­ція у КБ «Пів­ден­не» за­ли­ша­є­ться до­сить не­пев­ною. Річ у тім, що 31 сер­пня 2016 ро­ку у ни­ні­шньо­го ген­ди­ре­кто­ра за­кін­чу­є­ться п’ яти­рі­чний кон­тракт. То­му ДКАУ все жта­ки має про­ве­сти кон­курс на за­мі­ще­н­ня по­са­ди ген­ди­ре­кто­ра КБП, і яким бу­де ре­зуль­тат — по­ка­же най­ближ­че май­бу­тнє.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.