«Що­би про­сто про­па­гу­ва­ти гар­ну му­зи­ку»

Ве­те­ран­ський ду­хо­вий ор­кестр із Во­ло­ди­ми­ра-Во­лин­сько­го ви­сту­пить у Льво­ві

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Вік уча­сни­ків цьо­го твор­чо­го ко­ле­кти­ву — від 68 до 72 ро­ків. Йо­го за­снов­ник і ке­рів­ник Во­ло­ди­мир Ар­се­но­вич Шо­ста­ке­вич ка­же, що на­звав ор­кестр — «Ар­сен» — у пам’ять про сво­го ба­тька. Ко­ле­ктив до­во­лі ві­до­мий на Во­ли­ні, зокре­ма у рі­дно­му Во­ло­ди­ми­рі. Йо­го уча­сни­ки, не зва­жа­ю­чи на по­ва­жний вік, ма­ло не що­не­ді­лі ви­сту­па­ють на пло­щах мі­ста, бе­руть участь в усіх свя­тко­вих за­хо­дах, зби­ра­ють ко­шти, гра­ю­чи му­зи­ку, на хра­ми, для ди­тя­чих бу­дин­ків До­неч­чи­ни, для укра­їн­ської ар­мії. І су­ми, зі­бра­ні ни­ми, ча­сто ви­мі­рю­ю­ться де­ся­тка­ми ти­сяч. А від­не­дав­на му­зи­кан­ти — з вла­сної іні­ці­а­ти­ви і вла­сним ко­штом — ви­їжджа­ють в ін­ші мі­ста Во­ли­ні, аби, як ска­зав Во­ло­ди­мир Ар­се­но­вич, про­сто про­па­гу­ва­ти гар­ну укра­їн­ську му­зи­ку і пі­сню.

Ви­сту­па­ли на пло­щі пе­ред за­лі­зни­чним вок­за­лом у Ко­ве­лі. Роз­ка­зує, що спо­ча­тку пе­ре­хо­жі спо­ді­ва­ли­ся на ма­со­ві тан­ці, та ре­пер­ту­ар в «Ар­се­на» не тан­цю­валь­ний. В осно­ві по­пу­ляр­ні укра­їн­ські пі­сні й ме­ло­дії, та­кі, що про­бу­джу­ють на­ціо­наль­ну гор­дість. На ім­про­ві­зо­ва­но­му кон­цер­ті у Ко­ве­лі «Ар­сен» слу­ха­ло до ти­ся­чі осіб. А не­за­ба­ром ді­ду­сі із тру­ба­ми, як жар­тує Во­ло­ди­мир Ар­се­но­вич, ви­сту­па­ти­муть на пло­щі пе­ред за­лі­зни­чним вок­за­лом у Льво­ві. Вже за­про­ше­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.