«Укра­ї­ні по­трі­бно про­де­мон­стру­ва­ти свої екс­порт­ні пе­ре­ва­ги»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Сьо год ні роз по чи на єть ся офі­цій­ний ві­зит Пре­зи­ден­та Укра ї ни Пет ра По ро - шен ка до Ма лай зії ( 3— 5 сер п ня) пі сля від ві дин якої гла­ва укра­їн­ської дер­жа­ви здій­снить дер­жав­ний ві­зит до Ін­до­не­зії ( 5— 7 сер п ня). Про гра мою пер шо го в іс то рії вза є мин між дво ма кра ї на ми ві зи ту в Ку а ла­Лум пур пе ред ба че но зу стрі чі Гла ви Укра їнсь кої дер жа ви з Прем’єр-мі­ні­стром Ма­лай­зії На - джи бом Тун Ра за ком та ке рів - ни­цтвом кра­ї­ни. До ре­чі, це бу­де дру­га зу­стріч пре­зи­ден­та Укра­ї­ни з ма лай зійсь ким прем’ єром. Во­ни обоє зу­стрі­ча­ли­ся 29 ве­ре­сня 2015 ро ку у рам ках зу стрі чі ке рів ниц т ва дер жав- учас ниць Спіль ної гру пи з роз слі ду ван ня аві а ка тас т ро фи лі та ка МН- 17. То­му оче­ви­дно, що ця те­ма бу­де обго­во­рю­ва­тись під час пе­ре­го­во­рів у Ку­а­ла-Лум­пур.

Слід за зна чи ти, що 13— 16 ли­пня 2003 ро­ку в Укра­ї­ні з офі­цій ним ві зи том по бу вав то діш - ній прем’ єр- мі ністр Ма лай зії Ма­ха­тхі­ра Мо­ха­мад. І то­ді обо­ма сто­ро­на­ми ба­га­то спо­ді­вань по­кла­да­лось на роз­ви­ток вій­сько­во­тех ніч ної спів пра ці. То му бу де ці­ка­во по­ба­чи­ти чи цьо­го ра­зу ця те­ма отри­має про­дов­же­н­ня.

У Джа­кар­ті По­ро­шен­ко про­ве­де зу­стрі­чі з Пре­зи­ден­том Ін­до­не­зії Джо­ко Ві­до­до, Спі­ке­ром Ра­ди на­ро­дних пред­став­ни­ків Пар­ла­мен­ту Ін­до­не­зії Аде Ко­ма­ру­ді­ном та Сул­та­ном Джок’якар­ти.

В рам ках обох ві зи тів бу де про ве де но ук ра їнсь ко- ма лай - зій­ський бі­знес-фо­рум та бі­зне­сфо рум за учас тю пред с тав ни ків ді ло вих кіл Укра ї ни і Рес пуб лі - ки Ін­до­не­зія. Пла­ну­є­ться під­пи­са­н­ня низ­ки дво­сто­рон­ніх до­ку­мен­тів, спря­мо­ва­них на по­гли­блен ня спів ро біт ниц т ва між Ук - ра ї ною та Ма лай зі­єю та на роз - ши рен ня спів пра ці між Укра ї - ною та Рес пуб лі кою Ін­до не зія у рі­зних сфе­рах.

«УКРАЇНСЬКИЙ БІ­ЗНЕС МАЄ БУТИ БІЛЬШ АКТИВНИМ» Iгор ЛОСОВСЬКИЙ, екс-по­сол Укра­ї­ни в Ма­лай­зії, за­сту­пник пос­т­пре­да Укра­ї­ни при між­на­ро­дних ор­га­ні­за­ці­ях у Ві­дні (ОБСЄ, МАГАТЕ, ЮНIДО):

Ек­спер­ти — про очі­ку­ва­н­ня від ві­зи­ту По­ро­шен­ка в Ма­лай­зію та Ін­до­не­зію

— Це справ­ді ду­же ва­жли­ва по­їзд­ка Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни у цей ре­гіон і тим біль­ше вза­га­лі пер­ший ві­зит гла­ви на­шої дер­жа­ви у Ма­лай­зію. По­при те, що ми зо­се­ре­джен­ні го­лов­ним чи­ном на спів­пра­ці з пів­ні­чно­а­ме­ри­кан­ським кон­ти­нен­том і Єв­ро­пою, нам тре­ба бу­ду­ва­ти від­но­си­ни зі всім сві­том, тим біль­ше з ти­ми ре­гіо­на­ми, які ди­на­мі­чно роз­ви­ва­ю­ться.

А ось ці дві кра­ї­ни Ма­лай­зія та Ін­до не зія є про від ни ми кра ї - на­ми в цьо­му ре­гіо­ні і вхо­дять в ор га ні за цію АСЕАН ( Асо ці а ція дер жав Пів ден но- Схід ної Азії). Штаб-квар­ти­ра ці­єї між­на­ро­дної ор­га­ні­за­ції роз­та­шо­ва­на в сто­ли­ці Ін­до­не­зії — Джа­кар­ті. І це та­кож ду же важ ли во, що пре зи - дент від ві дує Ін­до не зію, бо АСЕАН сьо­го­дні сер­це­ви­ною ба­га­тьох ін­те­гра­цій­них про­це­сів та утво рень у ре гі о ні. Ін­до не зія най біль ша му суль ман­ська кра їна у сві ті, а та кож най біль ша кра­ї­на в ре­гіо­ні.

Ма­лай­зія бу­ла одним з го­лов­ним іні­ці­а­то­ром ство­ре­н­ня АСЕАН у 1967 ро­ці. Ці оби­дві кра­ї­ни сьо- го­дні ду­же ди­на­мі­чно роз­ви­ва­ю­ться, у них є ве­ли­кі при­ро­дні та люд­ські ре­сур­си. Зро­зумі­ло, що ві­зит на та­ко­му ви­со­ко­му рів­ні є ду­же своє­ча­сним і має за­да­ти тон роз­ви­тку дво­сто­рон­ньої пра­ці.

Що сто­су­є­ться рі­зно­го ста­ту­су ві­зи­тів в Ма­лай­зію ( офі­цій­ний) та Ін­до­не­зію ( дер­жав­ний). Я б не при­да­вав цьо­му ве­ли­ко­го зна­че­н­ня. Це ре­зуль­тат дво­сто­рон­ніх до­мов­ле­но­стей і про­то­ко­лу, і тут більш ва­жли­ві­шим є те, яким бу­де на­пов­не­н­ня цих ві­зи­тів. І зокре­ма ду­же ва­жли­вим є сам факт пер­шо­го ві­зи­ту гла­ви укра­їн­ської дер­жа­ви в Ма­лай­зію, який по­ви­нен да­ти по­штовх до подаль­шо­го роз­ви­тку дво­сто­рон­ніх від­но­син. Те жса­ме сто­су­є­ться ві­зи­ту в Ін­до­не­зію.

Що сто­су­є­ться пер­спе­ктив спів­пра­ці з ци­ми кра­ї­на­ми у вій­сько­во- те­хні­чній сфе­рі. Для цьо­го по­трі­бно ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти мо­жли­вість уча­сті укра­їн­ських обо­рон­них під­при­ємств у Мі­жна­ро­дній мор­ській та авіа­ко­смі­чній ви­став­ці на остро­ві Ланг­ка­ві LIMA, яка від­бу­ва­є­ться що два ро­ки. Окрім то­го, у цій кра­ї­ні та­кож­про­во­ди­ться вій­сько­во-по­лі­цей­ська ви­став­ка.

Ма­лай­зія та Ін­до­не­зія актив­но за­ку­по­ву­ють рі­зні су­ча­сні озбро­є­н­ня у рі­зних ре­гіо­нах сві­ту. При цьо­му оби­дві кра­ї­ни не за­ми­ка­ю­ться на одних по­ста­чаль­ни­ках озбро­єнь: США чи Ро­сії, то­му для Укра­ї­ни є мо­жли­вість за­про­по­ну­ва­ти свою кон­ку­рен­то­спро­мо­жну обо­рон­ну про­ду­кцію. Від­так у цьо­му від­но­шен­ні тут існує по­тен­ці­ал спів­пра­ці з Укра­ї­ною, яка не па­се за­дніх у роз­роб­ці озбро­єнь.

Під­су­мо­ву­ю­чи, я б ра­див на­шій де­ле­га­ції пі­ді­йти пра­гма­ти­чно до ві­зи­ту в Ма­лай­зію та Ін­до­не­зію і пе­ре­го­во­рів з ке­рів­ни­цтвом обох дер­жав, щоб це ста­ло по­штов­хом до подаль­шо­го роз­ви­тку між­дер­жав­них від­но­син. Ви­хо­дя­чи з до­сві­ду ро­бо­ти в цьо­му ре­гіо­ні хо­чу від­зна­чи­ти, що український бі­знес має бути більш активним, на­віть агре­сив­ним — у хо­ро­шо­му ро­зу­мін­ні цьо­го сло­ва — на рин­ках Ма­лай­зії та Ін­до­не­зії. Укра­ї­ні по­трі­бно про­де­мон­стру­ва­ти свої екс­пер­тні пе­ре­ва­ги на ви­став­ках, які там від­бу­ва­ю­ться, щоб за­крі­пи­ти­ся на рин­ках ре­гіо­ну, що ди­на­мі­чно роз­ви­ва­є­ться. А Ма­лай­зія це фі­нан­со­вий центр і ло­ко­мо­тив ре­гіо­ну зі своє­рі­дною ма­лай­ською куль­ту­рою. У цьо­му ре­гіо­ні ду­же близь­кі мо­ви, спо­рі­дне­ні куль­ту­ри.

«ПЕ­РЕД УКРА­Ї­НОЮ ВІДКРИВАЄТЬСЯ ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ...»

Iгор ГУЖВА, екс­перт з пи­тань між­на­ро­дної тор­гів­лі:

— За­пла­но­ва­ні на цьо­му ти­жні офі цій ні ві зи ти Пре зи ден та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка до Ма­лай­зії та Ін­до­не­зії ма­ють пер­спе­кти­ву ста­ти ва­го­мим фа­кто­ром ак ти ві за ції тор го вель но- еко но - мі­чних від­но­син між на­шою кра­ї­ною та ре­гіо­ном Пів­ден­но-Схі­дної Азії. Адже в умо­вах стрім­кої втра­ти тра­ди­цій­них рин­ків збу­ту вста­нов­ле­н­ня по­зи­тив­ної ди­на­мі­ки по­лі­ти­чних від­но­син з кра­ї­на­ми, що ма­ють ве­ли­че­зний вну­трі­шній ри­нок та зна­чний ін­ве­сти­цій ний по тен ці ал, на бу ває пер - шо­чер­го­вої акту­аль­но­сті для ві­тчи­зня­но­го бі­зне­су.

На­ра­зі зов­ні­шньо­тор­го­вель­ні від но си ни Укра ї ни з ре гі о ном Пів­ден­но-Схі­дної Азії роз­ви­ну­ті слаб ко: то ва ро обіг з Ма лай зі­єю скла дає всьо го 291,7 млн. дол. США, Ін­до­не­зі­єю — 354,8 млн., хо ча по при кри зу і змен шен ня за галь но го екс пор ту, об ся ги по - ста вок про дук ції до цих кра їн в ми ну ло му ро ці зрос ли на 20,4 і 10,5% від­по­від­но. 75,2% ві­тчи­зня­но­го екс­пор­ту до Ма­лай­зії ста­но­вить олія со­ня­шни­ку, в ім­пор­ті пе ре ва жає елек т рич не об лад - нан ня ( 36,9%). В Ін­до не зію Укра ї на екс пор тує пе ре важ но зер­но­ві куль­ту­ри (84,8%), ім­пор­ту ю чи звід ти в основ но му паль - мо ву олію ( 57,9%). Жод на ма - лай зійсь ка або ін до не зійсь ка ком­па­нія не за­ре­є­стро­ва­на в Укра ї ні і не бе ре учас ті в інф ра - струк тур них чи ін вес ти цій них про­е­ктах. Тор­гів­ля від­бу­ва­є­ться зде­біль­шо­го че­рез по­се­ре­дни­ків.

Втім, існує зна­чний по­тен­ці­ал на­ро­ще­н­ня спів­пра­ці, пе­ред­усім у вій­сько­во-про­ми­сло­вій сфе­рі. Так, у квіт ні цьо го ро ку Ма - лай зія за про по ну ва ла Укро бо - рон­про­му спів­пра­цю­ва­ти у сфе­рі ви­ро­бни­цтва бро­не­те­хні­ки і про­ти­тан­ко­во­го озбро­є­н­ня. А зов­сім не­що­дав­но уряд схва­лив про­ект уго ди між Укра ї ною та Ін­до не - зі­єю, який пе­ред­ба­чає спів­ро­бі­тни­цтво в обо­рон­ній сфе­рі. Зокре­ма, на по­ча­тку ли­пня цьо­го ро­ку Укра­ї­на під­го­ту­ва­ла но­вий ва­рі­ант бро не транс пор те ра БТР- 4 для по­став­ки в Ін­до­не­зію.

От­же, за вдя ки ві зи там ви со - ко го рів ня, пе ред Укра ї ною від­кри ва єть ся вік но мож ли вос тей вста­нов­ле­н­ня но­вих ді­ло­вих кон­та­ктів з під­при­єм­ни­цьким се­кто­ром Ма лай зії та Ін­до не зії, а та - кож роз вит ку іс ну ю чих ко мер - цій­них від­но­син до мас­шта­бних про ек тів дво сто рон ньо го пар т - нер ст ва з за лу чен ням мас ш таб - них ін­ве­сти­цій та ви­хо­дом на но­ві рин­ки збу­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.