Мі­хе­їл СААКАШВIЛI:

«Ко­ли Укра­ї­на про­ве­де справ­жні ре­фор­ми, ре­жим Пу­ті­на по­чне трі­ща­ти по швах»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

Якщо влад ні по лі ти ки за - яви ли, що ви бо рів не бу де, це ще не озна чає, що во ни до них не го ту ють ся, на пи - сав « День » у стат ті « На ві що Са а - ка шві лі пар тія? » від 26 трав ня 2016 ро ку. У ЗМІ май же од ра зу пі сля при зна чен ня екс- пре зи ден - та Гру­зії гла­вою Оде­ської ОДА по­ча ли з’ яв ля ти ся но ви ни про йо го мож ли вий по лі тич ний про ект в Укра ї ні, але най час ті ше во ни ви - яв ля ли ся « ін фор ма цій ни ми кач - ка ми » . При най м ні, слі дом йшли спрос ту ван ня від Са а каш ві лі та йо го со рат ни ків. На при кін ці трав ня ме діа об ле ті ла за ява ексза ступ ни ка ген про ку ро ра Да ви да Сак ва ре лід зе, що він ра зом з екс­пре зи ден том Гру зії Мі хе ї лом Са - а каш ві лі ство рить но ву пар тію в Укра ї ні.

« День » зу стрів Са а каш ві лі у Вар­ша­ві на кон­фе­рен­ції «25 ро­ків Бі ло везь ким уго дам » і за пи тав про по лі тич ні пла ни, ре зуль та ти ро бо ти в Одесь кій об лас ті за рік ке рів ниц т ва об л дер жад мі ніс т ра - ці­єю й ба чен ня Укра ї ни в но вих гло­баль­них кон­текс­тах.

«Я ПРОГНОЗУЮ, ЩО ВОСЕНИ БУ­ДЕ ДУ­ЖЕ «ГАРЯЧЕ»

— На род ний де пу тат Вік тор Чу мак не що дав но ого ло сив, що но­мі­на­цій­ний ко­мі­тет уже зби­рає лю­дей для но­вої пар­тії «Хви­ля». Чо­му та­ка на­зва, якою во­на бу­де іде­о­ло­гі­чно й ко­ли ви­кри­ста­лі­зу­є­ться ор­га­ні­за­цій­но?

— « Хви ля » дій с но бу де, та ка на зва — то му що є за пит на хви - лю, яка пов­ні­стю б змі­ни­ла по­лі­ти­чну елі­ту. Але за­раз ра­но го­во­ри­ти про пар­тій­ні пи­та­н­ня — по­вер­не­мо­ся до них напередодні ви­бо­рів. Ство­рю­ва­ти пар­тії за­зда­ле­гідь не має сен су. За раз, уліт ку, пе рі од по лі тич них « за мо роз ків » . А во се ни, я про гно зую, що бу де ду­же «гаряче».

— Спі кер ВРУ Ан­дрій Па ру - бій ствер д жує, що до стро ко вих ви­бо­рів не бу­де. У та­ко­му ра­зі ор­га­ні­зо­ву­ва­ти­ме­те­ся че­рез три ро - ки (чер­го­ві пар­ла­мент­ські ви­бо­ри від­бу­ду­ться 2019 ро­ку)?

— Я від чу ваю на строї ук ра - їнсь ко го сус піль ст ва — че рез від - су­тність ре­форм во­но хо­че пе­ре­за­ван та жен ня. Звіс но, за раз де пу - та­там трьох най­біль­ших фра­кцій ви бо ри не ви гід ні, оскіль ки їх ні рей­тин­ги впа­ли. Але щоб уни­кну­ти до стро ко вих ви бо рів, тре ба про во ди ти ре фор ми, а за раз не - має на віть озна ки, щоб во ни їх зби­ра­ли­ся ро­би­ти. Я роз­мов­ляю з різ ни ми гру па ми, але ми не об го - во рю є мо де та лі пар тій ної струк - ту ри, на да но му ета пі це не моя фун к ція. Моя — ро би ти те, що я роб лю. І я зби раю мо ло дих пер с - пек тив них лю дей. Те, що у ме не це ви хо дить, — вид но з Одесь кої об лас ної ад мі ніс т ра ції. Якщо у та ких лю дей з’ явить ся біль ше фун к цій — во ни ефек тив ні ше пра­цю­ва­ти­муть.

«Я БА­ЧУ В УКРАЇНЦІВ РОЗЧАРУВАННЯ, ХО­ЧА ЩЕ РІК ТО­МУ В ОЧАХ БУ­ЛА НА­ДІЯ»

— Тоб­то це бу­де чер­го­ва пар­тія без ідео ло гії й впіз на ва ної про­гра­ми? І чи бу­де­те ви об’єд­ну­ва ти ся з ін ши ми мо ло ди ми або онов ле ни ми пар ті я ми? Адже іна­кше го­ло­си ва­ших ви­бор­ців бу­дуть роз­по­ро­ше­ні.

— На ре фор ма торсь ких іде - ях — це пов на від мі на бю ро кра - ти­чних бар’єрів, ство­ре­н­ня ре­аль­но про­зо­ро­го уря­ду, ма­кси­маль­не від да лен ня гро шей від ук ра їнсь - кої по­лі­ти­ки, ди­стан­ці­ю­ва­н­ня від олі гар хів. На зву це ідео ло гі­єю здо­ро­во­го глу­зду, а він не ді­ли­ться на «лі­вих» і «пра­вих». З одно­го бо ку, я за змен шен ня втру чан ня дер­жа­ви в 90 від­со­тках сфер жи­т­тя, з дру го го бо ку — за силь ну дер­жа­ву в ре­шті 10-ти. За­раз у нас дер жа ва скрізь, але фак тич но май но « при хва ти зи ро ва но » яки - мись кла­на­ми, що за­би­ра­ють со­бі мар жу. З при во ду об’ єд нан ня — на ви бо рах має пе ре мог ти од на ши ро ка ко а лі ція ре фор ма то рів. Те, що но­ві си­ли по­вин­ні кон­со­лі­ду ва ти ся й зна хо ди ти но ві шля - хи, — це одно­зна­чно. Ме­ні зда­є­ться, що це має бу ти од на пар тія, але, зно­ву-та­ки, во­на утво­рю­ва­ти­меть ся в оста точ ній фор мі, ко ли бу­дуть при­зна­че­ні ви­бо­ри.

— Якщо ві ри ти квіт не вим опи ту ван ням, під трим ка ва шої мо­жли­вої пар­тії ви­ща, ніж у пре - зи­дент­ської пар­тії.

— Опи­ту­ва­н­ня ні­чо­го не по­ка­зу ють, особ ли во в на яв них не - крис та лі зо ва них умо вах, з ве ли - кою кіль­кі­стю тих, хто не ви­зна­чив­ся. Я не до­ві­ряю опи­ту­ва­н­ням, а ли­ше сво­їй ін­ту­ї­ції. У Гру­зії пе­ред ви бо ра ми 2012 ро ку і за три мі ся ці до ви бо рів, і за мі сяць до ви­бо­рів моя пар­тія згі­дно з со­ціо­ло гі­єю ви пе ред жа ла опо зи цію у спів­від­но­шен­ні три до одно­го. Але ко ли я хо див по лю дях, то по їх - нім на­стро­ям ба­чив, що ми їх про­гра ли. Я ба чу за раз у ук ра їн ців роз ча ру ван ня, що пе ре хо дить у злість, хо­ча ще рік то­му в очах бу­ла на­дія. Ске­пти­чно став­лю­ся, ко­ли по­лі­ти­ку бу­ду­ють, ви­хо­дя­чи з со ці о ло гії й ду мок фо кус- груп. Справ­жній по­лі­тик від­рі­зня­є­ться від псев до по лі ти ка тим, що він ство рює гро мадсь ку дум ку, а не слі­дує то­му, що йо­му го­во­рять.

«МИ ЗАКЛАЛИ ОСНОВУ ТО­ГО, ЩОБ ЛЮ­ДИ ВІДЧУЛИ, ЩО УРЯД МО­ЖЕ ВИГЛЯДАТИ ІНА­КШЕ»

— Роз ка жіть про свої до сяг - нен ня на по са ді гла ви Одесь кої ОДА, і які пе­ре­шко­ди зу­стрі­ча­ли?

— Не хай про це роз ка жуть оде си ти. Най го лов ні ше — ми за - кла ли осно ву то го, щоб лю ди від - чу ли, що уряд мо же ви гля да ти інак ше, зок ре ма ке рів ни ки по лі - ції, мит ни ці, про ку ра ту ри. Ми при ве ли до управ лін ня ве ли ку гру пу мо ло дих лю дей. Во ни ба га - то в чо му роз ча ро ва ні, але це хо - ро ша фрус т ра ція, що пе рей де в кон ст рук тив не рус ло й тво рен ня. Упев­не­ний, на­ба­га­то ра­ні­ше, ніж ба га то хто ду має.

Що сто су єть ся пе ре шкод — по чи на ю чи з лип ня з Ки є ва до Оде­си мо­жна до­ле­ті­ти за 499 гри­вень. Тоб­то рік то му зі скан­да­лом ми зня­ли гла­ву Го­са­віа­слу­жби, а ре­зуль­тат тіль­ки отри­ма­ли. Зві­сно, ма лень кий ре зуль тат, але якийсь є. І це в чер­го­вий раз по­ка­зує, на скіль ки ба га то чо го за ле - жить від лю­дей.

Ще один при­клад — два ро­ки то­му, 2014-го, я іні­ці­ю­вав пи­та­н­ня, щоб тран­зи­тні по­то­ки з Ки­таю за­мість Ро­сії про­хо­ди­ли че­рез Се­ред ню Азію й Укра ї ну, зок ре ма Одесь ку об ласть, до Єв­ро пи. Так зва­ний «но­вий шов­ко­вий шлях». У лю­то­му ми­ну­ло­го ро­ку я при­віз де­ле­га­цію з Азер­бай­джа­ну для пе­ре­го­во­рів. У ре­зуль­та­ті всі пи­та­н­ня в Азер бай д жа­ні, Ка зах ста ні й Гру зії бу ли ви рі ше ні, й зго да до - сяг ну та, а в Укра ї ні ні. То му що гла­ва за­лі­зни­чних ван­та­жних пе­ре ве зень бло ку вав пе ре го вор ний про цес, не ба жа ю чи зни жу ва ти та­риф. У ли­пні він у п’яно­му ста­ні по тра пив у ДТП, яке зня ли й по­ши­ри­ли в ін­тер­не­ті, пі­сля цьо­го йо­го при­бра­ли, і на­ре­шті про­е­кти по­ча­ли ру­ха­ти­ся. Це і є ком­бі­на­ція гро­мад­ської дум­ки й ма­лень­ких кро­ків. Так, че­рез одну лю­ди­ну не впро­ва­джу­вав­ся в жи­т­тя ду­же ва­жли­вий по­лі­ти­чний і еко­но­мі­чний про­ект.

«КО­ЛИ МЕ­НІ ГО­ВО­РЯТЬ ПРО УСПІХИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ, Я ПОСМІХАЮСЯ»

— Чи ви­ста­чає фі­нан­сів на ре­а­лі за цію ва ших про ек тів? За раз впро­ва­джу­є­ться кон­це­пція са­мо­стій них бюд же тів у те ри то рі аль - них гро­мад, має ста ти лег­ше.

— З фі­нан­су­ва­н­ням скла­дно, зва­жа­ю­чи на уста­ле­ну тра­ди­цію ви­ді­ля­ти ко­шти на умо­вах від­ка­тів, як на рів­ні обл­рад, так і мі­ськрад. Ко­ли ме­ні го­во­рять про успіхи децентралізації, я посміхаюся. На мою дум­ку, де­цен­тра­лі­за­ція в Укра­ї­ні пов­ні­стю про­ва­ле­на. Во­на від­бу­ва­є­ться, але в умо­вах без­за­ко­н­ня.

— А якою во на має бу ти, на ва­шу дум­ку?

— Не від­да­ва­ти без­дум­но все в роз по ряд жен ня міс це во го са мо - вря ду ван ня. На прик лад, ту рис - ти­чні зо­ни, ми­тну по­лі­ти­ку, ре­гу­ля цію до звіль ної до ку мен та ції, що вклю чає стан дар ти з об слу го - ву­ва­н­ня гро­ма­дян. Щоб мі­сце­ва вла­да не ство­рю­ва­ла до­да­тко­ві бю­ро­кра­ти­чні бар’єри, не гра­бу­ва­ла че рез них, стра те гіч ні ін вес ти ції не за­ле­жа­ли від яко­гось мі­сце­во­го ко руп ці о не ра. На прик лад, не мож на від да ва ти сіль ра дам зем - лю, з якої мо­жна зро­би­ти ін­ве­сти­цій­но при­ва­бли­вий об’єкт дер­жав­но­го рів­ня. І на при­бе­ре­жній зо­ні зав­шир­шки 50 кі­ло­ме­трів по­бу­ду­ва­ти го­те­лі, а не за від­ка­ти жи­тло­ві бу­дин­ки, які зми­ва­ти­му­ться. Ті фун­кції, які від­да­ю­ться на мі­сця, ма ють суп ро вод жу ва ти ся вер хо - вен ст вом кон т ро лю, зок ре ма від гро­мад­сько­сті. Не мо­жна допу­сти­ти, щоб на гро­ші гро­ма­ди зба­га­чу­ва­ли­ся окре­мі осо­би.

«УКРА­ЇН­СЬКІ СОЛДАТИ ГИНУТЬ ЗОКРЕ­МА ЗА ВСЮ ЄВРОПУ»

— З ви­со­ти ва­шо­го по­лі­ти­чно­го до­сві­ду, чи по­вер­не­ться Укра­ї­на до кор­до­нів 20 лю­то­го 2014 ро­ку?

— Я аб­со­лю­тно в цьо­му впев­не­ний. Бо щой­но Укра­ї­на про­ве­де пра­виль­ні, справ­жні ре­фор­ми, ре­жим Пу­ті­на по­чне трі­ща­ти по швах. Укра­ї­на пе­ре­мо­же в цій вій­ні ком бі на ці­єю стри му ван ня на фрон­ті й справ­жніх ре­форм у Ки­є­ві. То ді по лі ти ки прос то вб’ ють основу існу­ва­н­ня Пу­ті­на. Стри­му­ва­н­ня — це озна­чає ро­би­ти те, що ми ро­би­мо, не пу­ска­ти впе­ред.

Що та­ке Мін­ські уго­ди? Я б ду­же не хо­тів, щоб Укра­ї­на взя­ла на се бе ці зо бов’ язан ня. По діб ний крок ду же під ко сив нас у Гру зії 2008 ро­ку, ко­ли Ше­вар­дна­дзе сво­го ча су на зби рав зо бов’ язань. Це бу­ли мі­ни спо­віль­не­ної дії. І то­му тут тре­ба бути ду­же обе­ре­жни­ми. Я чу­до­во ро­зу­мію, що За­хід ти­сне. То­му що для За­хо­ду це мо­жли­вість по­зба­ви­ти­ся го­лов­но­го бо­лю, пе­ре­кла­сти все на нас. Але ми не по­вин­ні їм до­зво­ли­ти по­зба­ви­ти­ся цьо­го. То­му що укра­їн­ські солдати гинуть зокре­ма за всю Європу.

— Своє подаль­ше по­лі­ти­чне май­бу­тнє ви пов’язу­є­те з Укра­ї­ною?

— Одно знач но. Мож на ска за - ти, що я не ді лю Укра ї ну й Гру - зію, то­му що у них 100% збіг ін­те­ре­сів, 100% мо­раль­на схо­жість. Особ ли во в те пе ріш ній си ту а ції ве ли чез но го на пру же­н­ня в ре гі оні че­рез Ро­сію, а та­кож Ту­реч­чи­ну. То му ми по вин ні по гли би ти спів­пра­цю, Гру­зія має вхо­пи­ти­ся за Укра­ї­ну. Яку Укра­ї­ну? І це ви­рі­шаль­не пи­та­н­ня.

ФОТО АВТОРА

НАПРИКІНЦІ РОЗ­МО­ВИ ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ ГРУ­ЗІЇ І ВІД­НЕ­ДАВ­НА УКРАЇНСЬКИЙ ПО­ЛІ­ТИК ОТРИМАВ У ДАРУНОК «УКРА­Ї­НУ INCOGNITA» З «БІБЛІОТЕКИ «Дня» ДЛЯ КРАЩОГО РОЗУМІННЯ КЛЮЧОВИХ МОМЕНТІВ ІСТОРІЇ НА­ШОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.