Сав­чен­ко: де­валь­ва­ція імі­джу

На­дія гі­дно ве­ла се­бе за ґра­та­ми, по­ка­зу­ю­чи при­клад по­зи­ції й ха­ра­кте­ру, але ни­ні все біль­ше спо­сте­рі­га­чів вва­жа­ють, що во­на не ви­три­мує ви­про­бу­ва­н­ня сво­бо­дою

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Бе­зу­мов­но, оцін­ку по­ве­дін­ки На­дії Сав­чен­ко тре­ба ді­ли­ти на два пе­рі­о­ди. Пер­ший — час пе­ре­бу­ва­н­ня її в ро­сій­ській в’язни­ці, ко­ли укра­їн­ці всі­ля­ко під­три­му­ва­ли її. Зокре­ма га­зе­та «День» ре­гу­ляр­но ви­хо­ди­ла з від­по­від­ни­ми ре­пор­та­жа­ми, інтерв’ю та, на­віть при­йма­ла участь у акції на підтримку На­дії. В тій си­сте­мі ко­ор­ди­нат це бу­ло пра­виль­но. Але во­ля по­кла­дає ін­ші зо­бов’яза­н­ня, тре­ба усві­дом­лю­ва­ти, що по­ве­дін- ка Сав­чен­ко — це по­ве­дін­ка перш за все де­пу­та­та і осо­би, яка пе­ред тим здо­бу­ла від­по­від­ний ав­то­ри­тет і ау­ди­то­рію. Це зов­сім ін­ший рі­вень від­по­від­аль­но­сті і за сло­ва, і за вчин­ки, які дис­кре­ди­ту­ють не ли­ше Сав­чен­ко, але й но­сять де­стру­ктив­ний ха­ра­ктер вже в за­галь­но­по­лі­ти­чно­му сен­сі.

От­же, Сав­чен­ко, яка за остан­ні кіль­ка мі­ся­ців пі­сля її звіль­не­н­ня з ро­сій­сько­го по­ло­ну, зро­би­ла низ­ку су­пе­ре­чли­вих за­яв, у вів­то­рок від­зна­чи­лась ще одним кро­ком — ого­ло­ше­н­ня го­ло­ду­ва­н­ня. Го­ло­ду­ва­ти Сав­чен­ко зі­бра­лась в знак про тес ту про ти без ді яль нос ті у звіль­нен­ні по­ло­не­них, чим під­ня­ла чер­го­ву хви­лю пи­тань в со­цме- ре­жах. Перш за все за­гал ці­ка­вить при чин но- на слід ко вих зв’язок між акці­єю го­ло­ду­ва­н­ня і «без­ді­яль­ні­стю» вла­ди. Ці­ка­вим мо­мен­том є те, що укра­їн­ська вла­да акцен­то­ва­но при­ді­ли­ла ува­гу са­ме звіль­нен­ню Сав­чен­ко. То­ді Пе­тро По ро шен ко осо бис то про сив Сав­чен­ко при­пи­ни­ти су­хе го­ло­ду­ва­н­ня.

«Одним з ме­ха­ні­змів мо­го звіль­не­н­ня був про­тест го­ло­дом на без­ді­яль­ність укра­їн­ської вла­ди, — го­во­рить на­ро­дний де­пу­тат. — З сьо­го­дні­шньо­го дня я зно­ву ого­ло­шую го­ло­ду­ва­н­ня на без­ді­яль­ність тих, хто зна­хо­ди­ться у вла­ді всьо­го сві­ту (!) по звіль­нен­ню українців з по­ло­ну. Го­ло­ву­ва­ти бу­ду до дня по­зи­тив­но­го ре­зуль­та­ту». Фра­за про «вла­ду всьо­го сві­ту» та «день по­зи­тив­но­го ре­зуль­та­ту» бе­зу­мов­но по­ста­ви­ла біль­ше пи­тань ніж роз’яснень.

У ка­зе­ма­тах РФ за­раз пе­ре­бу­ва­ють де­ся­тки по­лі­ти­чних укра­їн­ських в’язнів, а на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях Дон­ба­су со­тні. Ви­ни­кає пи­та­н­ня — чо­му Сав­чен­ко ро­бить акцент на укра­їн­ській вла­ді і вла­ді «всьо­го сві­ту», в той час як са­ме бан­дит­ська «ДНР» від­хи­ли­ла про­по­зи­цію Ки­є­ва що­до обмі­ну по­ло­не­ни­ми за прин­ци­пом 50 бо­йо­ви­ків на 25 укра­їн­ських вій­сько­вих? Бан­ди­ти хо­чуть обмі­ну «всіх на всіх». Окре­мо слід за­зна­чи­ти, що пред­став­ни­ки те­ро­ри­стів на­по­ля­га­ють на ам­ні­стії.

Окрім то­го, Сав­чен­ко в чер­го­вий раз за­яви­ла про го­тов­ність пря­мо­го діа­ло­гу з те­ро­ри­ста­ми. «Я ти­ся­чу ра­зів го­во­ри­ла: я го­то­ва ту­ди їха­ти — з при­кри­т­тям, без при­кри­т­тя — щоб був ре­зуль­тат», — ска­за­ла во­на. І до­да­ла, що го­то­ва ве­сти пе­ре­мо­ви­ни з За­хар­чен­ком і Пу­ши­лі­ним. Єв­ген МАГДА, по­лі­то­лог:

— Мі­сце і зміст за­яв ду­же ва­жли­ві. Ко­ли Сав­чен­ко го­во­ри­ла про го­ло­ду­ва­н­ня в ро­сій­ській в’язни­ці, то це спри­йма­лось як по­лі­ти­чний жест. Ко­ли ж во­на го­во­рить про го­ло­ду­ва­н­ня в цен­трі Ки­є­ва, то це спри­йма­є­ться як фарс. Її за­яви ма­ють не­га­тив­ні на­слід­ки не ли­ше для Сав­чен­ко, але й для Укра­ї­ни, адже та­ким чи­ном де­валь­ву­є­ться сим­вол укра­їн­сько­го опо­ру. З ін­шо­го бо­ку, вар­то при­га­да­ти дав­ню істи­ну про те, що не вар­то ство­рю­ва­ти со­бі ку­ми­ра. Я не ду­маю, що Сав­чен­ко є зра­дни­цею або за­вер­бо­ва­ною. Ско­рі­ше всьо­го Ро­сія про­ра­ху­ва­ла її пси­хо­ло­гі­чний тип, обме­жив­ши її ін­фор­ма­цій­но в умо­вах в’язан­ці і по­ча­ла спря­мо­ву­ва­ти у від­по­від­не ру­сло. Їй «зго­до­ву­ва­ли» від­по­від­ні ім­пе­ра­ти­ви і во­на ви­яви­лась вдя­чним спо­жи­ва­чем та­кої ін­фор­ма­ції. В Укра­ї­ні жїї вже ото­чи­ли пев­ни­ми по­мі­чни­ка­ми, які пу­блі­чно не сві­тя­ться. Тіль­ки те­пер у неї до­ста­тньо до­сту­пу до шир­шо­го об’єму ін­фор­ма­ції, то­му від­по­від­аль­ність за за­яви в пов­ній мі­рі ле­жить на ній.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.