ТОР-ма­жор­ні об­ста­ви­ни

Den (Ukrainian) - - Культурa - Оле­ксій КУЖЕЛЬНИЙ

Чу до ва « Мем- сто рі Сер гія Трим­ба­ча» про фут­бол, опу­блі­ко­ва­на в «Дні» №№128129 від 22 ли­пня 2016 р., роз­бур­ха­ла моє зви­чай­но спо­гля­даль­не став­ле­н­ня до спор­ту, з ви­щим ви­явом актив­но­сті у ви­гля­ді вра­ні­шньої за­ряд­ки.

Ци­тую: «Він (тре­нер) не по­яснив нам, ді­тям, що взя­т­тя во­ріт — це ще й еро­ти­чний образ, до­ро­слим лю­дям не тре­ба по­ясня­ти, що це озна­чає».

Пе­ре­брав­ши в уяві ви­ди спор­ту, за­кляк на бі­льяр­ді. Лу­за, шар, вкри­тий стіл, ви­ба­чте на сло­ві кий, акт при­ці­лю­ва­н­ня — зда­є­ться, і ді­тям ні­чо­го не тре­ба по­ясню­ва­ти, про­сто за­бо­ро­ни­ти гра­ти до пов­но­лі­т­тя. А про стриб­ки з ше­стом й го­во­ри­ти го­ді.

По­го­джу­ю­чись з подаль­шою те­а­тра­лі­за­ці­єю спор­ту і фут­бо­лу зокре­ма, не спов­на по­ді­ляю дум­ку «те, що ра­ні­ше бу­ло іно­бу­т­тям пов­но­цін­но­го се­ксу, во­єн­ни­ми ді­я­ми, спря­мо­ва­ни­ми на за­во­ю­ва­н­ня, взя­т­тя, за­плі­дне­н­ня, ни­ні є про­фа­на­ці­єю та імі­та­ці­єю, те­ле­ві­зій­ною кар­тин­кою».

Ро­зма­льо­ву­ва­н­ня облич, шу­мо­вий су­про­від, ми­сте­цтво кри­ча­лок, пла­сти­чне хви­ле­ви­яв­ле­н­ня є де­мон­стра­ці­єю до­мі­ну­ва­н­ня ігро­во­го на­ча­ла у спор­тив­них зма­га­н­нях. Це те, що змен­шує агре­сив­ну скла­до­ву у на­строї бо­ліль­ни­ків.

Спор­тив­на на­у­ка ро­бить ни­ні усі ви­ду спор­ту більш ін­те­ле­кту­аль- ни­ми. Ті­шу­ся, ко­ли в обго­во­ре­ні зма­гань йде­ться про та­кти­ку і стра­те­гію, а не про вда­ле ви­ко­ри­ста­н­ня при­йом­чи­ків.

Спор­тив­на ме­ди­ци­на шу­кає опти­маль­них гра­фі­ків на­ван­та­жень, хар­чу­ва­н­ня, пси­хо­ло­гі­чної під­го­тов­ки.

З ча­сом зна­йде­ні в умо­вах екс­тре­маль­них на­ван­та­жень на люд­ський ор­га­нізм ре­це­пти слу­гу­ва­ти­муть здо ров’ ю прос тих лю дей. Впер­ше пи­та­н­ня, що та­ке здо­ро­ва лю­ди­на, по­ста­ло при від­бо­рі до за­го­ну ко­смо­нав­тів. Ра­ні­ше бо­ро­ли­ся з хво­ро­ба­ми, ни­ні в трен­ді бо­ро­ти­ся за здо­ров’я. Здо­ро­ва лю­ди­на — здо­ро­ва кра­ї­на.

Але де­ко­му ва­жли­ві­ше за пі­зна­н­ня можливостей ство­рі­н­ня Бо­жо­го до­ве­де­н­ня аб­со­лю­ту си­ли. Та­ка по­лі­ти­ка при­зве­ла до осо­ром­ле­н­ня, на моє пе­ре­ко­на­н­ня, ошу­ка­них ро­сій­ських олім­пій­ців.

Олім­пій­ські прин­ци­пи у рі­зних істо­ри­чних об­ста­ви­нах за­кли­ка­ють на­пов­ню­ва­ти гру­ди ви­со­ким ду­хом гу­ма­ні­зму.

Для нас сьо­го­дні швид­ше — до ми­ру, ви­ще — до нор­ма­тив­них су­спіль­них дій, да­лі — від при­сто­су­ван­ства.

Чу­до­во бу­ло б, як­би на­ша збір­на по­да­ру­ва­ла спортс­ме­нам з усіх кра­їн по май­ці з за­галь­но­ви­зна­ною ем­бле­мою ми­ру і за­про­по­ну­ва­ла яко­гось дня усім олім­пій­цям ста ти єди ною ко ман дою ми ру. Мир — на­ша на­галь­на по­тре­ба, мир — на­галь­на по­тре­ба всьо­го люд­ства, мир на зем­лі — на­галь­на по­тре­ба все­сві­ту. Тож хай на тор­сі люд­ства за­сяє ем­бле­ма ми­ру.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.