«Омий мов­ча­н­ням свою ду­шу»

Den (Ukrainian) - - Культурa - Ма­ри­на СНІЖИНСЬКА, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2016

У рам­ках ви­став­ки кар­тин Ра­бін­дра­на­та Та­ґо­ра від­був­ся кон­церт ду­хо­вих і ек­зо­ти­чних ін­стру­мен­тів

На­га­да­є­мо, ни­ні у На­ціо­наль­но­му му­зеї ми­стецтв ім. Бо­г­да­на та Вар­ва­ри Ха­нен­ків від­бу­ва­є­ться ви­став­ка по­ло­тен зна­но­го ін­дій­сько­го ху­до­жни­ка, пи­сьмен­ни­ка, Но­бель­сько­го ла­у­ре­а­та Ра­бін­дра­на­та Та­ґо­ра «Де ду­ша жи­ве без стра­ху...» (див. «День», №126 ). У су­бо­ту у за­лі му­зею від­був­ся кон­церт ду­хо­вих ін­стру­мен­тів «Флей­та спів­ає». Лу­на­ли ім­про­ві­за­ції на му­зи­ку ін­дій­сько­го ком­по­зи­то­ра, по­слі­дов­ни­ка Ра­бін­дра­на­та Та­ґо­ра Шри Чин­моя у ви­ко­нан­ні Ва­лен­ти­на Іо­но­ва, чле­на Цен­тру Та­ґо­ра, спів­а­ка, до­слі­дни­ка бен­галь­ської мо­ви, та Оле­ксія Ку­зьмен­ка, який із де­ся­ти­рі­чно­го ві­ку вчив­ся у Ва­лен­ти­на гри на флей­ті і вже два ро­ки опа­но­вує мо­ву бен­га­лі.

Ва­лен­тин Іо­нов роз­ка­зав пі­сля кон­цер­ту «Дню», що вже двад­цять ро­ків ко­ле­кціо­нує флей­ти з рі­зних кра­їн сві­ту. А по­ча­ло­ся це хо­бі з укра­їн­сько­го на­ро­дно­го ін­стру­мен­ту: «Одно­го ра­зу я по­ба­чив у дру­га вдо­ма укра­їн­ську со­піл­ку і за­хо­тів на ній щось зі­гра­ти. Але спро­ба бу­ла не­вда­лою, бо «грав» я ли­ше на кла­віа­ту­рі — я про­гра­міст», — зі­знав­ся В. ІО­НОВ.

Опа­ну­вав­ши со­піл­ку і по­чав­ши зна­йо­ми­ти­ся з ду­хо­ви­ми ін­стру­мен­та­ми ін­ших на­ро­дів, ко­ле­кціо­нер від­зна­чив, що за аплі­ка­ту­рою во­ни є май­же іден­ти­чни­ми. Укра­їн­ська со­піл­ка до XVII ст. ма­ла не де­сять, а шість отво­рів, як має бен­галь­ська флей­та бан­ши. Ір­ланд­ську ві­слу, по­ши­ре­ну на те­ри­то­рії Ве­ли­ко­бри­та­нії, Ір­лан­дії, Да­нії, від со­піл­ки від­рі­зняє ли­ше ма­те­рі­ал — де­ре­во — та фор­ма свис­тка. Ав­тен­ти­чний не­паль­ський ін­стру­мент, на яко­му буд­ди­сти ча­сто гра­ють ме­ди­та­тив­ну му­зи­ку, має та­ку ж са­му бу­до­ву, але сви­сток роз­та­шо­ва­но збо­ку. Кла­си­чний ін­дій­ський ін­стру­мент бан­су­рі, на яко­му, як по­ві­сту­ють ле­ген­ди, грав сам Крі­шна, є та­ким са­мим, як і не­паль­ський, але зро­бле­ним із бам­бу­ка. В Ін­до­не­зії гра­ють на та­ко­му жду­хо­во­му ін­стру­мен­ті, як со­піл­ка, але з ін­шим свис­тком.

До ре­чі, ко­ле­кція Ва­лен­ти­на Іо­но­ва на­лі­чує ряд більш ек­зо­ти­чних ду­хо­вих ін­стру­мен­тів, най­дав­ні­шим із яких є не­ру­ко­твор­на му­шля, чи­їм мо­гу­тнім зву­ком в Ін­дії по­ві­дом­ля­ють про при­бу­т­тя ва­жли­вих де­ле­га­цій. Ака­ра, по­ши­ре­на, зокре­ма, у Бі­ло­ру­сі, мо­же фор­мою на­га­ду­ва­ти пта­ху або ри­бу, але не­змін­но має шість отво­рів. Улю­бле­на ба­га­тьма гу­бна гар­мо­ні­ка при­йшла в Укра­ї­ну з Ні­меч­чи­ни, але в Ні­меч­чи­ну по­тра­пи­ла з Ін­дії. Се­ред гу­цу­лів ви­зна­н­ням ко­ри­сту­є­ться так зва­на здво­є­на со­піл­ка, якою до­бре гра­ти ве­се­лу тан­цю­валь­ну му­зи­ку.

Під час ви­сту­пу Ва­лен­тин Іо­нов, ци­ту­ю­чи Та­ґо­ра, по­про­хав при­су­тніх збе­рі­га­ти ціл­ко­ви­ту ти­шу і не по­ру­шу­ва­ти її на­віть апло­ди­смен­та­ми: «Слів мер­твих пил при­лип до тебе. Омий мов­ча­н­ням свою ду­шу». Ме­ди­та­тив­на атмо­сфе­ра і зву­ки флей­ти на­ди­хну­ли Оле­ксія Ку­зьмен­ка на фі­ло­соф­сько-по­е­ти­чну ім­про­ві­за­цію, якою й за­вер­шив­ся кон­церт...

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.