До­лу­чай­мо­ся до акції «Ві­део.Ко­бзар»!

Із 13 по 14 сер­пня у с. Мо­рин­ці на Чер­ка­щи­ні від­бу­де­ться III Все­укра­їн­ський фе­сти­валь Та­ра­са Шев­чен­ка «Ше.Fest»

Den (Ukrainian) - - Культурa - Алі­са АНТОНЕНКО

дея но­во­го про­е­кту на­ро­ди­ла­ся пі­сля ві­део-фле­шмо­бу на підтримку «Ше.Fest’у» в со­цме­ре­жах, ко­ли ми по­ба­чи­ли, що лю­дям по­до­ба­є­ться роз­по­від­а­ти вір­ші Та­ра­са Гри­го­ро­ви­ча та свої історії на ка­ме­ру, а ін­шим лю­дям — їх ди­ви­ти­ся, — роз­ка­за­ла Єли­за­ве­та ТАРАСОВА (КРАСНІЧЕНКО), ку­ра­тор про­е­кту. — У нас не­має ві­ко­вих обме­жень, а про­ект по­кли­ка­ний по­пу­ля­ри­зу­ва­ти твор­чість Т.Г. Шев­чен­ка і має ме­ту об’єд­на­ти українців».

Уча­сни­ки акції по­вин­ні: ви­вчи­ти на­пам’ять улю­бле­ну по­е­зію; за­пи­са­ти які­сне ві­део (фор­ма­ту HD) до двох хви­лин, пі­ді­брав­ши до ньо­го му­зи­чний фон; при­їха­ти на «Ше.Fest», де від­бу­ду­ться зйом­ки і всі охо­чі змо­жуть взя­ти участь у про­е­кті.

На­га­да­є­мо, під час Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті шев­чен­ків­ське сло­во да­ва­ло си­лу укра­їн­ським па­трі­о­там, як ви­йшли на ба­ри­ка­ди. Ма­йо­рі­ли пів­ме­тро­ві лі­те­ри по­е­ти­чно­го звер­не­н­ня: « Бо­рі­те­ся — по­бо­ре­те,// Вам Бог по­ма­гає! » . Цей за­клик — із по­е­ми «Кав­каз», у якій по­ет ще до сво­го де­ся­ти­рі­чно­го за­сла­н­ня в солдати у сте­пи без­краї за Ура­лом у ли­сто­па­ді 1845 ро­ку ви­сло­вив свій спів­пе­ре­жи­ва­ю­чий біль і спів­чу­т­тя на­ро­дам Кав­ка­зу, свою со­лі­дар­ність, за­кли­ка­ю­чи їх бо­ро­ти­ся за свою сво­бо­ду і ві­ри­ти Бо­жій « си­лі і ду­ху жи­во­му » . У той час га­зе­та «День» під­го­ту­ва­ла під­бір­ку ста­тей і ау­діо «200 ро­ків не­ка­но­ні­чно­му Шев­чен­ку». Є там і зво­ру­шли­вий за­пис 21- рі­чно­го Сер­гія Ні­го­я­на із Дні­про­пе­тров­щи­ни, який з пер­ших днів мир­но­го про­ти­сто­я­н­ня про­ти на­си­л­ля вла­ди був се­ред про­те­сту­валь­ни­ків. Не­мо­жли­во стри­ма­ти сльо­зи, слу­ха­ю­чи за­пи­са­ну за про­гра­мою « Мій Шев­чен­ко » де­кла­ма­цію цьо­го кра­се­ня-юна­ка, яко­го снай­пер­ська ку­ля ско­си­ла вран­ці 22 сі­чня на смерть — у день дер­жав­но­го свя­та Со­бор­но­сті та Сво­бо­ди...

І сьо­го­дні сло­во на­шо­го Про­ро­ка має мо­гу­тню си­лою, яка під­ня­ла з ко­лін українців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.