Сен­са­ції укра­їн­ської «БУРГОНОМIКИ»

Чо­му ми ку­пу­є­мо до­лар по 24,8 грив­ні, то­ді як ма­ли б по 7,74?

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Укра­їн­ська грив­ня очо­ли­ла рей­тинг кра­їн сві­ту з най­більш не­до­оці­не­ною на­ціо­наль­ною ва­лю­тою. За да­ни­ми ін­де­ксу «Біг Мак» (The Big Mac index), опу­блі­ко­ва­но­му в жур­на­лі The Economist за ли­пень 2016 ро­ку, на­шу гро­шо­ву оди­ни­цю не­до­оці­не­но на 68,8% по від­но­шен­ню до до­ла­ра США і на 62,6% — по від­но­шен­ню до єв­ро.

Пе­ре­дба­чу­ва­на вар­тість до­ла­ра до грив­ні, згі­дно з да­ни­ми до­слі­дже­н­ня, по­вин­на ста­но­ви­ти 7,74 грив­ні/до­лар за ді­ю­чо­го кур­су 24,8 грив­ні/до­лар, по від­но­шен­ню до єв­ро — 10,21 грив­ні/єв­ро при ді­ю­чій вар­то­сті 27,3 грив­ні/єв­ро.

За ре­зуль­та­та­ми до­слі­дже­н­ня, до гру­пи кра­їн, на­ціо­наль­ні ва­лю­ти яких не­до­оці­не­ні на 50% і ви­ще, крім Укра­ї­ни, уві­йшли Ма­лай­зія, Ро­сія і Пів­ден­на Афри­ка. А най­більш «пе­ре­оці­не­ні» гро­шо­ві оди­ни­ці у Швей­ца­рії, Нор­ве­гії та Шве­ції. Зокре­ма швей­цар­ський франк, на дум­ку ав­то­рів до­слі­дже­н­ня, по­ви­нен би був ко­шту­ва­ти по від­но­шен­ню до до­ла­ра май­же на 30% мен­ше.

За­га­лом, Ін­декс «Біг Ма­ку» — до­сить ці­ка­вий ін­ди­ка­тор. Впер­ше він по­ба­чив світ на сто­рін­ках то­го жта­ки жур­на­лу The Economist у 1986 ро­ку. Це був та­кий своє­рі­дний «жарт» ре­да­кції — бу­тер­бро­да­ми по­мі­ря­ти ва­лю­тну по­лі­ти­ку рі­зних кра­їн сві­ту. Але ось уже 20 ро­ків під­ряд The Economist про­дов­жує пу­блі­ку­ва­ти це до­слі­дже­н­ня. І ба­га­то еко­но­мі­стів по всьо­му сві­ту ро­блять ціл­ком сер­йо­зні ана­лі­ти­чні зві­ти та оцін­ки на осно­ві цьо­го рей­тин­гу. Де­які з них пі­шли ще да­лі, за­про­по­ну­вав­ши в «Біг Ма­ках» мі­ря­ти ва­ло­вий вну­трі­шній про­дукт кра­ї­ни і до­лю ВВП на ду­шу на­се­ле­н­ня. Так за­ро­див­ся ці­лий роз­діл «на­пів­жар­тів­ли­вої» еко­но­мі­чної на­у­ки — «бур­го­но­мі­ка».

Фі­нан­со­вий ана­лі­тик Ерік На­йман у роз­мо­ві з «Днем» за­ува­жив, що, по­при «грай­ли­ву» на­зву, ін­декс «Біг Мак» є до­сить то­чним ін­ди­ка­то­ром. І хо­ча прийня­то вва­жа­ти, що кра­ї­на, яка має най­більш не­до­оці­не­ну ва­лю­ту за цим рей­тин­гом є екс­пор­то­о­рі­єн­то­ва­ною, екс­перт вва­жає це твер­дже­н­ня не спра­ве­дли­вим для су­ча­сної си­ту­а­ції в Укра­ї­ні. На дум­ку На­йма­на, при­чи­ною ре­кор­дно­го «па­ді­н­ня» грив­ні є «то­таль­на ко­ру­пція і кле­про­кра­тія». А про­гра­ють від цьо­го усі — най­пер­ше пе­ре­сі­чні гро­ма­дя­ни.

Вла­сне голова прав­лі­н­ня Цен­тру роз­ви­тку рин­ко­вої еко­но­мі­ки CMD-Ukraine Юрій Про­зо­ров про­по­нує чи­та­ти ре­зуль­та­ти цьо­го­рі­чно­го The Big Mac index на­сту­пним чи­ном: впер­ше за істо­рію існу­ва­н­ня до­слі­дже­н­ня кор­по­ра­ція McDonald’s ви­зна­ла укра­їн­ці най­бі­дні­ши­ми зпо­між­спож ива­чів усіх кра­їн, де при­су­тня ме­ре­жа їхніх ре­сто­ра­нів швид­ко­го хар­чу­ва­н­ня. А це — 44 кра­ї­ни сві­ту. Се­ред яких не ли­ше ба­га­ті дер­жа­ви та­кі як Бри­та­нія, ОАЕ, Швей­ца­рія, США, Сін­га­пур, а й зна­чно бі­дні­ші — Па­ки­стан, Пе­ру, Фі­лі­пі­ни, то­що.

«Ін­декс «Біг Мак» — це ін­ди­ка­тор па­ри­те­ту ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті в кра­ї­ні. Кор­по­ра­ція McDonald’s в ко­жній кра­ї­ні сві­ту ви­став­ляє свої ці­ни з огля­ду на стан га­ман­ців по­тен­цій­них спо­жи­ва­чів їхньої про­ду­кції. То­му у Швей­ца­рії фі­лі­жан­ка ка­ви ко­штує стіль­ки ж, скіль­ки в Укра­ї­ні всі ком­пле­ксні ме­ню ра­зом взя­ті», — по­яснює екс­перт. Про­зо­ров пе­ре­ко­на­ний, що McDonald’s зму­ше­ний ви­став­ля­ти та­кі низь­кі ці­ни на свої бу­тер­бро­ди в Укра­ї­ні, бо іна­кше во­ни не бу­дуть кон­ку­рен­тни­ми. «Як­би у нас бі­гмак ко­шту­вав у грив­не­во­му екві­ва­лен­ті стіль­ки ж, скіль­ки, ска­жі­мо, у США, то в нас би йо­го про­сто ні­хто не ку­пу­вав. Для цьо­го, вла­сне, ком­па­нія зму­ше­на йти на збіль­ше­н­ня ло­ка­лі­за­ції ви­ро­бни­цтва тут ін­гре­ді­єн­тів сво­го ме­ню: яло­ви­чи­ни, бу­лок, ово­чів, то­що.

Про­зо­ров ствер­джує: 70%-на не­до­оці­не­ність грив­ні — ре­зуль­тат вкрай не­до­лу­гої гро­шо­во-ва­лю­тної по­лі­ти­ки вла­ди. Бо са­ме че­рез не­про­фе­сій­ні, а по­де­ку­ди й зло­чин­ні дії пред­став­ни­ків НБУ грив­ня пі­шла у на стіль­ки кру­те пі­ке, що рі­вень до­бро­бу­ту гро­ма­дян впав до по­зір­но низь­ко­го рів­ня. «І ра­ні­ше в цьо­му Ін­де­ксі «Біг Мак» грив­ня ви­зна­ва­лась не­до­оці­не­ною. На­віть ко­ли до­лар ко­шту­вав 8 гри­вень, і ко­ли 5. Але це впер­ше, ко­ли The Economist ви­знав на­шу ва­лю­ту пе­ре де­валь­во­ва­ною на стіль­ки силь­но», — го­во­рить екс­перт.

На дум­ку Про­зо­ро­ва, вла­ді по­трі­бно бу­ло зу­пи­ни­ти па­ді­н­ня на­ціо­наль­ної ва­лю­ти ще на ме­жі 18 грив­ні за до­лар. «Не бу­ло б та­ко­го роз­ва­лу бан­ків­ської си­сте­ми, ви­со­ко­го рів­ня ін­фля­ції, який ми спо­сте­рі­га­ли остан­ні ро­ки і та­ко­го зу­бо­жі­н­ня на­се­ле­н­ня», — пе­ре­ко­на­ний екс­перт.

ФОТО ОЛЕКСАНДРА КОСАРЄВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.