НБУ роз­ши­рив пе­ре­лік сво­їх бан­ків­ських по­слуг

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни (НБУ) вніс змі­ни до пе­ре­лі­ку пла­тних ви­дів бан­ків­ських по­слуг, що на­да­ю­ться цен­траль­ним бан­ком. Як по­ві­дом­ля­є­ться на веб-сай­ті НБУ, від­по­від­ну по­ста­но­ву №360 «Про вне­се­н­ня змін до де­яких нор­ма­тив­но- пра­во­вих актів НБУ » прийня­ло прав­лі­н­ня бан­ку 28 ли­пня 2016 ро­ку. До­ку­мен­том, зокре­ма, за­про­ва­джу­є­ться кіль­ка но­вих ви­дів по­слуг і та­ри­фів на ці по­слу­ги у сфе­рі роз­ра­хун­ко­во-ка­со­во­го об­слу­го­ву­ва­н­ня, ре­є­стра­ції й лі­цен­зу­ва­н­ня, а та­ко­жу сфе­рі роз­ра­хун­ків із за­сто­су­ва­н­ням еле­ктрон­них пла­ті­жних за­со­бів На­ціо­наль­ної пла­ті­жної си­сте­ми «Український пла­ті­жний «Про­стір» (НПС «Про­стір»). «Ці змі­ни до­зво­лять удо­ско­на­ли­ти та­ри­фну по­лі­ти­ку й актуа- лі­зу­ва­ти по­слу­ги На­ціо­наль­но­го бан­ку, згі­дно з нор­ма­тив­но-пра­во­ви­ми акта­ми ре­гу­лю­валь­ни­ка», — по­яснив ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту пла­ті­жних си­стем і ін­но­ва­цій­но­го роз­ви­тку НБУ Сер­гій Ша­цький, сло­ва яко­го на­ве­де­ні в по­ві­дом­лен­ні. НБУ та­кож­спо­ді­ва­є­ться, що онов­ле­ні та­ри­фи на по­слу­ги НПС «Про­стір» спри­я­ти­муть зро­стан­ню без­го­тів­ко­вих роз­ра­хун­ків з ви­ко­ри­ста­н­ням усіх ви­дів еле­ктрон­них пла­ті­жних за­со­бів, сти­му­лю­ють уча­сни­ків рин­ку збіль­ши­ти об­сяг емі­сії пла­ті­жних кар­ток ці­єї си­сте­ми. До­ку­мент та­кож­пе­ре­дба­чає ви­клю­че­н­ня з пе­ре­лі­ку де­яких по­слуг цен­тро­бан­ку, що зу­мов­ле­но при­пи­не­н­ням екс­плу­а­та­ції НСМЕП (пе­ре­йме­но­ва­на в НПС «Про­стір») на ба­зі на­ціо­наль­них стан­дар­тів.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.