Ки­їв­ська область пов­ні­стю під­клю­чи­ла­ся до ProZorro

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ки­їв­ська область ста­ном на 28 ли­пня 2016 ро­ку пов­ні­стю пе­ре­йшла на но­ву си­сте­му пу­блі­чних за­ку­пі­вель — усі 1,538 тис. роз­по­ря­дни­ків бю­дже­тних ко­штів обла­сті під­клю­чи­ли­ся до ProZorro, по­ві­до­мив пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Ки­їв­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Лев Пар­цха­ла­дзе. «Ми пов­ні­стю ви­ко­на­ли план що­до під­клю­че­н­ня до ProZorro. Усі роз­по­ря­дни­ки бю­дже­тних ко­штів уже можуть здій­сню­ва­ти дер­жав­ні за­ку­пів­лі в но­вій си­сте­мі. Крім то­го, за вла­сним ба­жа­н­ням до ProZorro при­єд­на­ли­ся ще 122 уста­нов обла­сті — одер­жу­ва­чі бю­дже­тних ко­штів, які та­кож­хо­чуть і ма­ють пра­во про­во­ди­ти за­ку­пів­лі в цій си­сте­мі», — ци­тує Л.Пар­цха­ла­дзе йо­го прес-слу­жба. За­кон «Про пу­блі­чні за­ку­пів­лі» по­ши­рив­ся на всі без ви­ня­тку ор­га­ні­за­ції й стру­кту­ри, що ма­ють пра­во опе­ру­ва­ти дер­жав­ни­ми ко­шта­ми. Ра­ні­ше до си­сте­ми в обов’яз­ко­во­му по­ряд­ку бу­ли під­клю­че­ні ли­ше цен­траль­ні ор­га­ни вла­ди, ве­ли­кі держ­під­при­єм­ства та при­ро­дні мо­но­по­лі­сти, а 1 сер­пня ви­ко­ри­ста­н­ня ProZorro ста­ло обов’яз­ко­вим та­ко­ждля мі­сце­вих ор­га­нів вла­ди, ко­му­наль­них під­при­ємств та ін­ших ор­га­ні­за­цій, які ви­ко­ри­сто­ву­ють ко­шти пла­тни­ків по­да­тків. «Пе­ре­ко­на­ний, що актив­не ви­ко­ри­ста­н­ня но­вої си­сте­ми уне­мо­жли­вить ко­ру­пцію в цій сфе­рі й зро­бить дії вла­ди про­зо­ри­ми для гро­ма­дян», — за­зна­чив пер­ший за­сту­пник гла­ви КМДА.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.