«Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» отри­ма­ло сім но­вих лі­цен­зій на ви­до­бу­ток ву­гле­во­днів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ко­мі­сія з пи­тань на­дро­ко­ри­сту­ва­н­ня 1 сер­пня прийня­ла рі­ше­н­ня ви­да­ти ПАТ «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» сім но­вих лі­цен­зій на ви­до­бу­ток ву­гле­во­днів, по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба Дер­жав­ної слу­жби гео­ло­гії й надр Укра­ї­ни. За її да­ни­ми, в ці­ло­му ко­мі­сія прийня­ла рі­ше­н­ня у 24 пи­та­н­нях що­до на­да­н­ня спец­до­зво­лів. Зокре­ма, про­дов­же­но тер­мін дії 15 спец­до­зво­лів на ко­ри­сту­ва­н­ня на­дра­ми, зокре­ма чо­ти­ри лі­цен­зії про­дов­же­но «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня2, ще одна — ДП «Схі­дний гір­ни­чо-зба­га­чу­валь­ний ком­бі­нат». Окрім цьо­го, прийня­то близь­ко 25 рі­шень що­до пе­ре- оформ­ле­н­ня спе­ці­аль­них до­зво­лів на ко­ри­сту­ва­н­ня на­дра­ми. Зде­біль­шо­го це сто­су­є­ться змі­ни юри­ди­чної адре­си. Ко­мі­сія та­кож прийня­ла близь­ко 90 рі­шень про вне­се­н­ня змін до спец­до­зво­лів на ко­ри­сту­ва­н­ня на­дра­ми. До скла­ду ко­мі­сії вхо­дять пред­став­ни­ки Ка­бмі­ну, Дер­жгео­надр, Мін­при­ро­ди, Держ­ко­мі­сії із за­па­сів, НАН Укра­ї­ни, «Ге­о­ін­форм Укра­ї­ни» та ін. «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня», 100% акцій яко­го на­ле­жить НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни», є най­біль­шою га­зо­до­був­ною ком­па­ні­єю кра­ї­ни, що за­без­пе­чує близь­ко 75% за­галь­но­го ви­до­бу­тку га­зу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.