Рі­вень роз­кри­ва­но­сті кі­бер­зло­чи­нів в Укра­ї­ні ста­но­вить 50%

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Рі­вень роз­кри­ва­но­сті кі­бер­зло­чи­нів ста­но­вить 50%, від­шко­ду­ва­ти зби­тки вда­є­ться 80—85% по­тер­пі­лих, по­ві­дом­ляє де­пар­та­мент кі­бер­по­лі­ції На­ціо­наль­ної по­лі­ції Укра­ї­ни. «Близь­ко 50%. При цьо­му 80—85% по­тер­пі­лих уда­є­ться від­шко­ду­ва­ти зби­тки», — ска­зав за­сту­пник на­чаль­ни­ка управ­лі­н­ня про­ти­дії зло­чи­нам у сфе­рі ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті й еле­ктрон­ної ко­мер­ції де­пар­та­мен­ту кі­бер­по­лі­ції На­цпо­лі­ції Олег За­во­ро­тній. За йо­го сло­ва­ми, біль­шу ча­сти­ну зло­чи­нів, які ско­ю­ю­ться в Ін­тер­не- ті, ста­но­вить ша­храй­ство: ви­ма­ню­ва­н­ня аван­со­вих пла­те­жів за то­ва­ри на сай­тах ого­ло­шень, ство­ре­н­ня сай­тів-двій­ни­ків ві­до­мих он­лайн­ма­га­зи­нів. Крім то­го, злов­ми­сни­ки ви­ма­ню­ють у по­тер­пі­лих да­ні їхніх кре­ди­тних кар­ток або кра­дуть їх без­по­се­ре­дньо з бан­ко­ма­тів. За­во­ро­тній до­дав, що на сай­ті де­пар­та­мен­ту ко­ри­сту­ва­чі можуть пе­ре­ві­ри­ти, чи не є той чи ін­ший ре­сурс ша­храй­ським, так са­мо як і пе­ре­ві­ри­ти но­мер бан­ків­ської кар­тки на пре­дмет то­го, чи не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла­ся во­на ша­хра­я­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.