Ключ від аре­што­ва­них ра­хун­ків у... Пре­зи­ден­та

Чо­му Пе­тро По­ро­шен­ко не під­пи­сав жит­тє­во ва­жли­во­го, для під­го­тов­ки до зи­ми, за­ко­ну?

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Не мо­жна ска­за­ти, що дер­жа­ва аб­со­лю­тно не при­ді­ляє ува­ги лі­кві­да­ції кри­зи не­пла­те­жів в енер­ге­ти­ці кра­ї­ни. Ми­ну­ло­го ти­жня ра­да Опто­во­го рин­ку еле­ктро­енер­гії по­го­ди­ла за­лу­че­н­ня держ­під­при­єм­ством «Енер­го­ри­нок» кре­ди­тів у дер­жав­но­го «Оща­дбан­ку» (на 267,8 міль­йо­на гри­вень) для роз­ра­хун­ків з ге­не­ру­ю­чи­ми енер­го­ком­па­ні­я­ми. Із ці­єї су­ми 99,911 міль­йо­на гри­вень отри­має для роз­ра­хун­ків за ву­гі­л­ля «Цен­тр­енер­го», близь­ко 38,6 міль­йо­на — «ДТЕК Дні­про­енер­го», 74,5 міль­йо­на — «ДТЕК За­хі­д­енер­го», 41,9 міль­йо­на — «ДТЕК Схі­д­енер­го», 5,3 ми­ли­о­на — «Фір­ма «Те­хно­ва», близь­ко 5 міль­йо­нів гри­вень — ТОВ «Єв­ро­ре­кон­стру­кція». «Енер­гія і газ Укра­ї­на», а та­кож«Хар­ків­ська ТЕЦ-5» отри­ма­ють від «Енер­го­рин­ку» від­по­від­но 0,7 міль­йо­на і 1,9 міль­йо­на гри­вень.

■ Але чи до­сить цьо­го для то­го, щоб роз­мо­ро­зи­ти вза­єм­ні роз­ра­хун­ки на енер­го­рин­ку і на­да­ти ім­пульс для під­го­тов­ки га­лу­зі до зи­мо­во­го опа­лю­валь­но­го пе­рі­о­ду, що не тер­пить вже зво­лі­кань? Один із най­ва­жли­ві­ших грав­ців цьо­го рин­ку — під­при­єм­ства те­пло­ко­мун­енер­го — сьо­го­дні, на по­ча­тку сер­пня, на який за­зви­чай при­па­дає пік ро­біт з під­го­тов­ки до зи­ми, у смер­тель­но­му для них сту­по­рі — ра­хун­ки 104 під­при­ємств ТКЕ за­бло­ко­ва­но. Наприкінці ми­ну­ло­го ти­жня цю про­бле­му обго­во­рю­ва­ли фа­хів­ці й ек­спер­ти га­лу­зі. Усі їхні на­дії — на ухва­ле­ний пар­ла­мен­том за­кон 2706, що пе­ре­бу­ває на під­пи­сі Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни (остан­ній день!) і дає змо­гу ре­стру­кту­ри­зу­ва­ти бор­ги ТКЕ і, хай і із за­пі­зне­н­ням, але все жта­ки по­вер­ну­ти їх до ви­ко­на­н­ня гра­фі­ка пе­ре­дзи­мо­вих ро­біт.

■ «Цей за­кон пе­ред­усім пе­ред­ба­чає при­пи­не­н­ня ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня що­до штра­фних сан­кцій за газ і зня­т­тя аре­шту з ра­хун­ків, і по­тім ми змо­же­мо роз­по­ча­ти ро­бо­ти з під­го­тов­ки до опа­лю­валь­но­го се­зо­ну, — за­зна­чає фі­нан­со­вий ди­ре­ктор «Ки­ї­в­енер­го» Те­тя­на ГРЯЗНОВА, — ми ду­же спо­ді­ва­є­мо­ся, що Пре­зи­дент під­пи­ше цей за­кон сьо­го­дні». «Якщо го­во­ри­ти про подаль­ші дії, — про­дов­жує во­на, — то йо­го мо­жна бу­де до­о­пра­цьо­ву­ва­ти, як це ча­сто-гу­сто від­бу­ва­є­ться з ін­ши­ми за­ко­но­дав­чи­ми акта­ми. Але якщо ми че­ка­ти­ме­мо на аль­тер­на­тив­ний уря­до­вий за­кон, який мо­же бути роз­гля­ну­тий і прийня­тий у Вер­хов­ній Ра­ді ли­ше пі­сля то­го, як де­пу­та­ти по­вер­ну­ться з ка­ні­кул, а це ве­ре­сень, а то й жов­тень, ко­ли вже має роз­по­ча­ти­ся опа­лю­валь­ний се­зон. Жов­тень не вря­тує Укра­ї­ну від за­три­мок, від то­го, що опа­лю­валь­ний се­зон не бу­де під­го­тов­ле­ний так, як має бути. І в цьо­му го­лов­на від­мін­ність між­уж е ухва­ле­ним у пар­ла­мен­ті за­ко­ном і тим, який пе­ре­бу­ває в роз­роб­ці в уря­ді».

■ Як чле­ни Асо­ці­а­ції те­пло­ко­мун­енер­го ми те­жбра­ли участь у роз­роб­ці уря­до­во­го ва­рі­ан­ту і зна­є­мо, що в ньо­му є нор­ми, які да­ють змо­гу вре­гу­лю­ва­ти вза­є­мо­від­но­си­ни на рин­ку га­зу, але при цьо­му він не розв’язує про­бле­ми аре­шту ра­хун­ків, а це на­ра­зі клю­чо­ва про­бле­ма, на­го­ло­шує фі­нан­сист. Во­на роз­по­від­ає, що «Ки­ї­в­енер­го» бу­ло ви­му­ше­не мі­ні­мі­зу­ва­ти всі ви­тра­ти хо­ча б для то­го, щоб ви­пу­ска­ти на лі­нію ава­рій­ні ма­ши­ни. Ми не мо­же­мо за­раз го­во­ри­ти про під­го­тов­ку до опа­лю­валь­но­го се­зо­ну, а ли­ше про без­пе­чне ви­ко­ри­ста­н­ня те­пло­ме­реж, що існу­ють в Ки­є­ві, по­яснює Грязнова і на­го­ло­шує, що, на її дум­ку, всі уча­сни­ки ці­єї си­ту­а­ції ді­ють у рам­ках за­ко­но­дав­ства. Це і «На­фто­газ Укра­ї­ни», що на­ра­хо­вує штра­фні сан­кції, і ви­ко­на­вча слу­жба, яка за­а­ре­што­вує ра­хун­ки ком­па­ній. Але під­при­єм­ства те­пло­ко­мун­енер­го пе­ре­бу­ва­ють у на­стіль­ки нев­ре­гу­льо­ва­но­му нор­ма­тив­но-пра­во­во­му по­лі, що їм біль­ше не­ма до ко­го звер­ну­ти­ся.

■ Во­на по­рів­нює умо­ви роз­ра­хун­ків, вста­нов­ле­них у до­го­во­рах із «На­фто­га­зом», і умо­ви до­го­во­рів із спо­жи­ва­ча­ми те­пло­ко­мун­енер­го і ро­бить ви­сно­вок про ве­ли­ку рі­зни­цю, що ви­ни­кає між­пла­на­ми над­хо­дже­н­ня ко­штів за газ у «На­фто­газ» і рів­нем опла­ти спо­жи­ва­чів за те­пло згі­дно з ти­по­ви­ми до­го­во­ра­ми (на­віть у то­му ра­зі, якщо вва­жа­є­ться, що всі пла­тять 100%). Від­ста­ва­н­ня в опла­ті, за її сло­ва­ми, ста­но­ви­ти­ме від мі­ся­ця до двох. «І це при то­му, що всі ко­шти, що над­хо­дять від рі­зних груп спо­жи­ва­чів, йдуть на спе­цра­хун­ки і спря­мо­ву­ю­ться на опла­ту га­зу, а оскіль­ки ра­хун­ки за­а­ре­што­ва­но, то ко­шти на ра­хун­ки ком­па­нії не над­хо­дять аб­со­лю­тно або ком­па­нія не мо­же ни­ми роз­по­ря­джа­ти­ся. І та­ка ж си­ту­а­ція в ще 104 ком­па­ній, — на­го­ло­шує Грязнова і до­дає: — Ми ду­же спо­ді­ва­є­мо­ся, що Пре­зи­дент сьо­го­дні під­пи­ше та­кий по­трі­бний нам за­кон».

■ «На сьо­го­дні борг, за який можуть від­по­від­а­ти ком­па­нії те­пло­ко­мун­енер­го, якщо не вра­хо­ву­ва­ти бор­гів із рі­зни­ці в та­ри­фах, бор­гів бю­дже­тних ор­га­ні­за­цій і не- про­фі­нан­со­ва­них пільг і суб­си­дії, пе­ре­бу­ва­ють у ме­жах 3 мі­льяр­дів гри­вень, — роз­по­від­ає пре­зи­дент асо­ці­а­ції «Укр­те­пло­ко­мун­енер­го» Ар­сен­тій БЛАЩУК, — а на мі­сцях си­ту­а­ція на­ба­га­то гір­ша, ні­жу Ки­є­ві. То­му що там за­а­ре­што­ва­но на­віть ра­хун­ки, від­кри­ті під­при­єм­ства­ми за до­мов­ле­ні­стю з іно­зем­ни­ми ін­ве­сто­ра­ми: ні енер­го­збе­ре­же­н­ня не­має, ні зов­ні­шньо­го фі­нан­су­ва­н­ня. У ре­зуль­та­ті зов­ні­шні ін­ве­сто­ри сьо­го­дні в ко­му­наль­ну енер­ге­ти­ку не йдуть. На­ші під­при­єм­ства ви­му­ше­ні пра­цю­ва­ти у три-, чо­ти­ри­ден­но­му ре­жи­мі ро­бо­ти».

■ До то­го ж, ре­гу­лю­валь­ник, до­дає пре­зи­дент асо­ці­а­ції, від­мо­вив­ся вста­но­ви­ти для те­пло­ко­мун­енер­го дво­ста­во­чні та­ри­фи. І якщо ра­ні­ше спо­жи­ва­чі пла­ти­ли ці­лий рік, що да­ва­ло змо­гу в лі­тній пе­рі­од го­ту­ва­ти­ся до зи­ми і ви­пла­чу­ва­ти за­ро­бі­тну пла­ту, то за ни­ні­шньої си­сте­ми влі­тку над­хо­джень пра­кти­чно не­має. Во­ни є ли­ше у мі­стах-міль­йон­ни­ках, де і влі­тку по­да­є­ться га­ря­ча во­да. Си­ту­а­ція по­гір­ши­ла­ся ще і у зв’яз­ку з тим, що сьо­го­дні ду­же ве­ли­кий від­со­ток пільг і суб­си­дій, які над­хо­дять пе­ре­ва­жно у «На­фто­газ», а на на­ших під­при­єм­ствах че­рез це не­мо­жли­во ви­пла­ти­ти зар­пла­ту. Де­які ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня на­да­ють під­при­єм­ствам фі­нан­со­ву до­по­мо­гу на чі­тко об­умов­ле­ні ці­лі, але й це не ря­тує. «Якщо мі­ське го­спо­дар­ство не бу­де під­го- тов­ле­не до зи­ми, — по­пе­ре­джає Блащук, — ми мо­же­мо зно­ву зі­ткну­ти­ся з про­бле­ма­ми, які ко­шту­ва­ти­муть дер­жа­ві на­ба­га­то до­рож­че. До­сить при­га­да­ти те, що ста­ло­ся ко­лись в Ал­чев­ську, ко­ли вся кра­ї­на ря­ту­ва­ла це мі­сто».

■ Ці­ка­во, чи ро­зу­мі­ють в уря­ді, на­скіль­ки ве­ли­ка за­гро­за на­ви­сне над кра­ї­ною, якщо бу­де зір­ва­но під­го­тов­ку до зи­ми? «День» не по­ста­вив це ри­то­ри­чне за­пи­та­н­ня ві­це-прем’єр-мі­ні­стро­ві і го­ло­ві Мін­ре­гіон­бу­ду Ген­на­ді­є­ві Зуб­ку, але за­пи­тав, чи під­пи­ше у п’ятни­цю, на йо­го дум­ку, Пре­зи­дент, за­кон 2706 і як би він, ві­це-прем’єр, по­ра­див Пре­зи­ден­то­ві вчи­ни­ти. «Цей за­кон по­ви­нен пе­ред­ба­чи­ти ре­стру­кту­ри­за­цію бор­гів і вза­га­лі за­про­ва­ди­ти ме­ха­нізм відкриття і роз­бло­ку­ва­н­ня ра­хун­ків. Сьо­го­дні є 62 за­бло­ко­ва­них під­при­єм­ства. З дру­го­го бо­ку, нам по­трі­бно по­ди­ви­ти­ся, як са­ме ре­стру­кту­ри­зу­ва­ти бор­ги, а не про­сто за­про­ва­джу­ва­ти мо­ра­то­рій. Ра­ди­ти Пре­зи­ден­то­ві я не бу­ду, то­му що є пра­кти­чно вся ін­фор­ма­ція в Адмі­ні­стра­ції». А як­би ви бу­ли на мі­сці Пре­зи­ден­та, чи під­пи­са­ли б цей за­кон, уто­чнив своє за­пи­та­н­ня «День». «Я не Пре­зи­дент, і то­му на це за­пи­та­н­ня не від­по­від­а­ти­му», — ска­зав Зуб­ко. Су­дя­чи з від­по­від­ей ві­це-прем’єра, по­ра­да від Ка­бмі­ну Пре­зи­ден­то­ві все жта­ки бу­ла... І за­кон за­ли­шив­ся без під­пи­су, що озна­чає, що він Пре­зи­ден­том від­хи­ле­ний.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.