Еле­ктро­ме­ре­жі без втрат

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Екс­перт: «Спо­жи­вач за все за­пла­тить»

На­ціо­наль­на ко­мі­сія, що здій­снює ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі енер­ге­ти­ки і ко­му­наль­них по­слуг (НКРЕКП), як по­ві­дом­ляє її прес-слу­жба, вва­жає за по­трі­бне пе­ре­ве­сти роз­по­діль­чі еле­ктро­ме­ре­жі Укра­ї­ни для змен­ше­н­ня втрат у них з на­пру­ги 6—10 кВ на 20 кВ. «Ви­тра­ти еле­ктро­енер­гії в ме­ре­жах ін­ших кра­їн сві­ту орі­єн­тов­но удві­чі ниж­чі, ніж в Укра­ї­ні. Ви­рі­ши­ти це пи­та­н­ня мо­жли­во ли­ше шля­хом ін­ве­сту­ва­н­ня в роз­ви­ток ме­реж, зокре­ма, у впро­ва­дже­н­ня обла­дна­н­ня рів­ня на­пру­ги 20 кВ», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні прес-слу­жби. Во­на та­кож ін­фор­мує, що 18 ли­пня НКРЕКП про­ве­ла на­ра­ду з цьо­го пи­та­н­ня за уча­стю Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля, «Укр­енер­го», Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­но­сті, Дер­ж­енер­го­на­гля­ду і пред­став­ни­ків обл­енер­го.

Ідея, бе­зу­мов­но, за­слу­го­вує на ува­гу. Екс-голова НКРЕ і ко­ли­шній за­сту­пник мі­ні­стра енер­ге­ти­ки Зи­но­вій Бу­цьо про­по­ну­ють під­хо­ди­ти до цьо­го пи­та­н­ня ви­ва­же­но. «Я б із цим пи­та­н­ням не по­спі­шав, — ска­зав він у ко­мен­та­рі «Дню». — Нам по­трі­бне чі­тке й по­слі­дов­не по­пе­ре­днє до­слі­дже­н­ня си­ту­а­ції. Тре­ба по­ста­ви­ти і ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня про те, скіль­ки це ко­шту­ва­ти­ме. Змі­ни­ти рі­вень на­пру­ги у ви­що­му кла­сі — це не та­ка вже й ве­ли­ка про­бле­ма. Але ко­ли ми до­хо­ди­мо до лі­ній 35—10 кВ, то це міль­йо­ни кі­ло­ме­трів ви­со­ко­воль­тних лі­ній і, від­по­від­но, со­тні ти­сяч під­стан­цій. Бу­де по­трі­бна за­мі­на всіх транс­фор­ма­то­рів, всіх ізо­ля­то­рів, що по­тре­бує ко­ло­саль­них ви­трат».

«Ска­за­ти, що це не­мо­жли­во, бу­де не­пра­виль­но. Це мо­жли­во, — пе­ре­ко­на­ний фа­хі­вець. — Але я б зро­бив так: узяв би один сіль­сько­го­спо­дар­ський ра­йон, на­при­клад, на Во­ли­ні чи в За­кар­пат­ті, один ін­ду­стрі­аль­ний, як у За­по­різь­кій обла­сті чи на Хар­ків­щи­ні, і під­ра­ху­вав фі­нан­со­ві й ма­те­рі­аль­ні ви­тра­ти, а та­кож­час, по­трі­бний для та­кої мо­дер­ні­за­ції. І тіль­ки по­тім мо­жна ро­би­ти ви­снов­ки. Га­даю, не­має у нас енергетика, який міг би одно­зна­чно ска­за­ти: так, це по­трі­бно чи ні, цьо­го не по­трі­бно ро­би­ти. Во­дно­час на­віть сту­ден­ти зна­ють, що при ви­щій на­пру­зі втрат у ме­ре­жах бу­де мен­ше. Та все жтут по­трі­бен сер­йо­зний екс­пе­ри­мен­таль­ний роз­ра­ху­нок. Ли­ше то­ді мо­жна бу­де при­йма­ти рі­ше­н­ня».

Про­по­зи­ція пе­ре­ве­сти еле­ктро­ме­ре­жі кра­ї­ни на на­пру­гу 20 кВ вва­жає про­ду­ктив­ною і го­лов­ний фа­хі­вець з пи­тань енер­го­ефе­ктив­но­сті ком­па­нії High-tech ingineering, ла­у­ре­ат Держ­пре­мії в га­лу­зі енер­ге­ти­ки Бо­рис Ко­стю­ков­ський. «Це нор­маль­ний, пра­виль­ний за­хід, ли­ше до­ро­го ко­штує. Спо­жи­вач за все за­пла­тить. Ін­шо­го шля­ху у нас в кра­ї­ні не­має. З’яви­ться ін­ве­стна­дбав­ка до та­ри­фу. Для то­го щоб все ма­со­во змі­ни­ти по кра­ї­ні, по­трі­бні ша­ле­ні ко­шти. Але річ у тім, що за­пла­тив­ши за ін­ве­стна­дбав­ку, спо­жи­вач бу­де ви­му­ше­ний по­тім пла­ти­ти ще й за амор­ти­за­цію но­во­го обла­дна­н­ня, яке ми в ін­ве­стна­дбав­ці вже спла­ти­ли. Ви­хо­дить, ми ні­би дві­чі за­пла­ти­мо за пе­ре­хід на на­пру­гу 20 кВ».

«Та­ке рі­ше­н­ня мо­гло б на­да­ти по­штовх еко­но­мі­ці, але бо­ю­ся, що при цьо­му ля­же ін­ша еко­но­мі­ка — еко­но­мі­ка до­мо­го­спо­дарств. А це, у свою чер­гу, по­зна­чи­ться на спо­жив­чо­му по­пи­ті у всіх ін­ших га­лу­зях і ще збіль­шить ко­ло осіб, що пре­тен­ду­ють на суб­си­дії. Чи ви­три­має бю­джет? — за­пи­тує фа­хі­вець в га­лу­зі енер­го­ефе­ктив­но­сті і від­по­від­ає: — Це кла­си­чний ва­рі­ант «за­шмор­га Фі­ше­ра» (тер­мін, що опи­сує спі­раль­не ско­ро­че­н­ня еко­но­мі­ки). Але є й ін­ший ва­рі­ант. Під цей про­ект мо­жна про­ве­сти ці­льо­ву емі­сію гро­шей. І ми, та­ким чи­ном, не роз­кру­чу­ю­чи ін­фля­цію, за­ка­чу­є­мо ко­шти в ре­аль­ну еко­но­мі­ку, яка отри­має ко­шти для ви­го­тов­ле­н­ня ве­ли­кої кіль­ко­сті транс­фор­ма­то­рів, ізо­ля­то­рів, ви­ми­ка­чів та ін­шо­го обла­дна­н­ня. З та­ким ва­рі­ан­том дій­сно на­галь­ної те­хні­чної ре­фор­ми в еле­ктро­енер­ге­ти­ці я був би зго­ден».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.