«Здо­ро­вий від­по­чи­нок»

У Він­ни­ці во­ї­ни зі­гра­ли у фут­бол на «Ку­бок ге­ро­їв спе­цна­зу»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

На Цен­траль­но­му мі­сько­му ста­діо­ні від­був­ся фут­боль­ний тур­нір се­ред бій­ців Сил спе­ці­аль­них опе­ра­цій. За «Ку­бок ге­ро­їв спе­цна­зу» 1 сер­пня зма­га­ло­ся 5 ко­манд: 3-й окре­мий полк з Кро­пив­ни­цько­го, 8-й окре­мий пол­кі з Хмель­ни­цько­го, 142-й на­вчаль­ний центр з Бер­ди­че­ва, 73-й мор­ський центр з Оча­ко­ва та він­ни­цькі ве­те­ра­ни-спец­при­зна­чен­ці. Ор­га­ні­за­то­ром фут­боль­них зма­гань ви­сту­пи­ла Гро­мад­ська спіл­ка «Все­укра­їн­ське об’єд­на­н­ня уча­сни­ків бо­йо­вих дій та во­лон­те­рів АТО».

«Уже дру­гий рік по­спіль ми за­про­шу­є­мо до Він­ни­ці спец­при­зна­чен­ців, які під­по­ряд­ко­ву­ють ко­ман­ду­ван­ню Сил спе­ці­аль­них опе­ра­цій, щоб во­ни зі­гра­ти у фут­бол, по­спіл­ку­ва­ти­ся і здо­ро­во від­по­чи­ти. Сьо­го­дні на по­лі пе­ре­ва­жно хло­пці, які за­раз на ро­та­ції, але є й ті, яких від­пу­сти­ли з пе­ре­до­вої спе­ці­аль­но на зма­га­н­ня. Зі сво­го бо­ку, ми за­мо­ви­ли для бій­ців фор­му та ви­найня­ли ба­зу від­по­чин­ку, де во­ни змо­жуть від­по­чи­ти пі­сля гри, від­но­ви­ти си­ли і на­бра­ти­ся енер­гії, — ка­же голова ГС «Все­укра­їн­ське об’єд­на­н­ня уча­сни­ків бо­йо­вих дій та во­лон­те­рів АТО» Ана­то­лій Слі­він­ський. — Окрім цьо­го, по­ди­ви­ти­ся на фут­бол при­їха­ли на­ші пар­тне­ри з Асо­ці­а­ції ве­те­ран­ських ор­га­ні­за­цій ЕUROMIL. За по­пе­ре­дньою до­мов­ле­ні­стю, на­сту­пний фут­боль­ний матч ми пла­ну­є­мо про­ве­сти між збір­ни­ми укра­їн­ських та єв­ро­пей­ських спец­при­зна­чен­ців. Що­прав­да, по­ки не зна­є­мо, на чи­є­му по­лі від­бу­де­ться гра».

За ре­гла­мен­том зма­гань ко­ман­ди бу­ли роз­по­ді­ле­ні на дві гру­пи. Спер­шу на по­ле ви­йшли бій­ці 8-го пол­ку та на­вчаль­но­го цен­тру з Бер­ди­че­ва. По­тім — «мор­ські ко­ти­ки» з Оча­ко­ва та спец­при­зна­чен­ці з Кро­пив­ни­цько­го. До фі­на­лу про­йшли ко­ман­ди 8-го та 3-го пол­ків. А «Ку­бок ге­ро­їв спе­цна- зу» здо­бу­ла ко­ман­да 3-го пол­ку. Пі­сля уро­чи­сто­го на­го­ро­дже­н­ня пе­ре­мож­ців і уча­сни­ків фут­боль­но­го тур­ні­ру збір­на ко­ман­да ни­ні­шніх спец­при­зна­чен­ців зі­гра­ла в дру­жній матч із ко­ман­дою ве­те­ра­нів.

ФОТО ІГО­РЯ КАРЛИЦЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.