Лі­кар­ня vs апте­ка

Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я зо­бов’яза­ло ме­ди­чні за­кла­ди пу­блі­ку­ва­ти спи­ски на­яв­них пре­па­ра­тів. Си­сте­ма опи­ра­є­ться

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

За­зви­чай пі­сля ві­зи­ту до лі­ка­ря па­ці­єнт пря­мує до апте­ки за не­об­хі­дни­ми ме­ди­ка­мен­та­ми, ви­тра­чає чи­ма­лі гро­ші та на­віть не за­ми­слю­є­ться, що ча­сти­ну лі­ків мо­жна бу­ло отри­ма­ти в по­лі­клі­ні­ці. Адже па­ці­єнт має пра­во пи­та­ти про на­яв­ність пре­па­ра­тів у за­кла­ді, а лі­кар зо­бов’яза­ний від­по­ві­сти. Але в укра­їн­ських ре­а­лі­ях це рід­ко від­по­від­ає дій­сно­сті.

Вже кіль­ка ро­ків гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції ви­ма­га­ють, щоб у ко­жній обла­сті пра­цю­ва­ла си­сте­ма «від­кри­тих» лі­ків. Тоб­то щоб чи­нов­ни­ки го­ту­ва­ли спе­ці­аль­ні роз­по­ря­дже­н­ня, а ме­ди­ки від­по­від­но до них пу­блі­ку­ва­ли спи­ски на­яв­них у сво­їх за­кла­дах лі­ків, що за­ку­по­ву­ю­ться за ко­шти дер­жав­но­го бю­дже­ту та ма­ють ви­да­ва­тись хво­рим без­ко­штов­но. Йде­ться не ли­ше про до­ро­гі пре­па­ра­ти, а й про еле­мен­тар­ні бин­ти, кра­пель­ни­ці, шпри­ци... Ця ін­фор­ма­ція має бути до­сту­пною, й аж ні­як не вта­єм­ни­че­ною, як за­раз.

«ТА­КО­ГО СПРОТИВУ НЕ ОЧІКУВАЛИ»

МОЗ зро­би­ло про­гре­сив­ний крок у цьо­му пла­ні, прав­да, під ти­ском гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій: під­го­ту­ва­ло на­каз №509 від 2 черв­ня 2016 ро­ку, який зо­бов’язує ке­рів­ни­ків обла­сних управ­лінь охо­ро­ни здо­ров’я роз­мі­щу­ва­ти на офі­цій­них сай­тах ін­фор­ма­цію про на­яв­ність лі­ків, за­ку­пле­них за дер­жав­ний кошт. А не­що­дав­но у мі­ні­стер­стві відбулася на­ра­да го­лів обла­сних де­пар­та­мен­тів охо­ро­ни здо­ров’я, де бу­ли при­су­тні ек­спер­ти бла­го­дій­но­го фон­ду «Па­ці­єн­ти Укра­ї­ни», ко­трі за­пу­сти­ли пі­ло­тний про­ект з «від­кри­ти­ми» лі­ка­ми на Оде­щи­ні. Акти­ві­сти роз­по­ві­ли чи­нов­ни­кам про свій до­свід та за­про­си­ли всі обла­сті до спів­пра­ці.

«Та­ко­го спротиву цій іні­ці­а­ти­ві ми не очікували. Не зна­йшли жо­дної обла­сті, яка б хо­ті­ла на­ле­жно ви­ко­ну­ва­ти цей на­каз і бути про­зо­рою. То­му за­кли­ка­є­мо усіх мо­ні­то­ри­ти ви­ко­на­н­ня цьо­го на­ка­зу у ва­шо­му ре­гіо­ні. Це ре­аль­ний шанс отри­му­ва­ти без­ко­штов­ні лі­ки для па­ці­єн­тів та зла­ма­ти ко­ру­пцій­ну схе­му, ко­ли лі­ка­рі пе­ре­про­ду­ють лі­ки, опла­че­ні дер­жа­вою. Ми вже ма­є­мо де­кіль­ка ви­пад­ків у ки­їв­ських лі­кар­нях, ко­ли лі­ка­рі від­мов­ля­ю­ться ви­да­ва­ти, на­при­клад, не­що­дав­но за­ве­зе­ні між­на­ро­дни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми он­ко­пре­па­ра­ти», — по­ві­до­ми­ли у БФ «Па­ці­єн­ти Укра­ї­ни».

«НЕ­МАЄ БА­ЖА­Н­НЯ БРА­ТИ ДО­ДА­ТКО­ВІ ЗО­БОВ’ЯЗА­Н­НЯ»

За під­ра­хун­ка­ми акти­ві­стів, близь­ко се­ми мі­льяр­дів гри­вень що­ро­ку роз­кра­да­ю­ться на схе­мах пе­ре­про­да­жу лі­ків, за­ку­пле­них за дер­жав­ний бю­джет. «Па­ці­єн­ти Укра­ї­ни» на­ра­зі отри­му­ють низ­ку ли­стів від хво­рих, ко­трі під­твер­джу­ють: си­сте­ма опи­ра­є­ться, лі­ка­рі та чи­нов­ни­ки не ба­жа­ють ді­ли­тись да­ни­ми про на­яв­ні у ме­дза­кла­дах пре­па­ра­ти на­віть пі­сля мі­ні­стер­сько­го на­ка­зу. Що ж за­ва­жає від­кри­то­сті?

На дум­ку пре­зи­ден­та бла­го­дій­но­го фон­ду «СТОПРАК» Ма­рії Адам­чук, при­чин дві: не­ба­жа­н­ня по­ка­зу­ва­ти ре­аль­ний стан справ, осо­бли­во у ве­ли­ких про­філь­них за­кла­дах, на­при­клад, он­ко­ло­гі­чних, а та­кож не­ба­жа­н­ня бра­ти на се­бе до­да­тко­ві зо­бов’яза­н­ня. Та, як пе­ре­ко­на­на акти­віс­тка, до­ве­де­ться це зро­би­ти.

«Над пи­та­н­ням від­кри­тих спи­сків наш фонд пра­цює дав­но, і два ро­ки мі­сце­вий он­ко­ди­спан­сер (ор­га­ні­за­ція діє на Во­ли­ні. — Авт.) зві­тує пе­ред на­ми, як го­дин­ник. За два-три ти­жні ми пла­ну­є­мо за­пу­сти­ти сайт «Лі­ки.Во­линь», як це зро­би­ли акти­ві­сти в Оде­сі, — роз­по­від­ає Ма­рія Адам­чук. — У нас на Во­ли­ні, як на ме­не, опір ви­ни­кає че­рез те, що не­має лю­ди­ни, яка бу­де цим за­йма­тись. Існує не так ба­жа­н­ня щось при­хо­ва­ти, а чи­сто те­хні­чна про­бле­ма: хтось має ці спи­ски зби­ра­ти, пу­блі­ку­ва­ти, пе­ре­да­ва­ти лю­дям. Що­до ве­ли­ких спе­ці­а­лі­зо­ва­них за­кла­дів, на мою дум­ку, во­ни все одно пе­ре­про­ду­ють щось та при­хо­ву­ють. Але якщо ра­ні­ше лі­ка­рі та чи­нов­ни­ки бу­ли пев­ні, що їм за це ні­чо­го не бу­де, за­раз во­ни зна­ють: є кон­троль та пе­ре­вір­ка».

Акти­віст із Пол­та­ви, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор «Ін­сти­ту­ту ана­лі­ти­ки та адво­ка­ції» Юрій Не­сту­ля за­зна­чив, що у їхній обла­сті при­чи­ною опо­ру ста­ли те­хні­чні мо­мен­ти. «По­ча­ли пра­цю­ва­ти у цьо­му на­прям­ку з по­ча­тку ве­сни. За­га­лом отри­ма­ли підтримку мі­сце­вої вла­ди, але спо­ча­тку не бу­ло не­об­хі­дно­го те­хні­чно­го ре­сур­су. Ар­гу­мен­ту­ва­ли тим, що у рі­зних за­кла­дах охо­ро­ни здо­ров’я сто­їть рі­зне про­грам­не за­без­пе­че­н­ня, а це за­ва­жа­ти­ме при­єд­на­тись до одно­го уні­фі­ко­ва­но- го ре­сур­су. Але це міф», — по­яснює Юрій Не­сту­ля.

«ПА­ЦІ­ЄН­ТІВ ТРЕ­БА ВЧИТИ ВІДСТОЮВАТИ ПРА­ВА»

Восени Пол­тав­щи­на та­ки за­пу­стить ін­тер­нет-ре­сурс зі спи­ска­ми лі­ків. До йо­го роз­роб­ки до­лу чи лись міс це ві во лон те ри з ІТ-сфе­ри, гро­мад­ські ді­я­чі та чи­нов ни ки з об лас ної ра ди. « На рів­ні де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров’я є розуміння, що цей про­ект по­ка­же ре­аль­ну по­тре­бу в ме­ди­ка­мен­тах, ре­аль­ну кіль­кість лю­дей, які ко­ри­сту­ю­ться дер­жав­ни­ми про­гра­ма­ми лі­ку­ва­н­ня, ви­явить від­со­ток не­до­фі­нан­су­ва­н­ня за кла дів охо ро ни здо ров’ я, щоб че рез міс це ві бюд же ти їх до фі нан су ва ти, — до дає Юрій Не­сту­ля. — Ми ще не спіл­ку­ва­лись без­по­се­ре­дньо з лі­ка­ря­ми, але для них же кра­ще, ко­ли бу­де пов­ні­стю за­без­пе­че­на по­тре­ба всіх па­ці­єн­тів у ме­ди­ка­мен­тах. В їх ін­те­ре­сах зро­би­ти цю си­сте­му ма­кси­маль­ною про­зо­рою».

За сло­ва­ми Ма­рії Адам­чук, си­сте­ма «від­кри­тих» лі­ків вво­ди­ться пе­ред­усім для то­го, щоб по­ка­за­ти вла­ді та су­спіль­ству: змі­ни у си­сте­мі охо­ро­ни здо­ров’я від­бу­ва­ю­ться. Хо­ча ще тре­ба на­вчи­ти па­ці­єн­тів ко­ри­сту­ва­тись цим ін­стру­мен­том. Ма­рія Адам­чук роз­мір­ко­вує: «Не ска­жу, що це від­ра­зу до по мо же па ці єн там. Во ни зви­кли, що їм при­не­суть все го­то­ве ледь не на та­рі­ло­чці, не пе­ре­ві­ря­ють ре­це­пти чи на­яв­ність лі­ків у ме­ди­чно­му за­кла­ді. Їх тре­ба вчити відстоювати свої пра­ва, але якщо оди­ни­ці бу­дуть пе­ре­ві­ря­ти спи­ски лі­ків, це вже до­бре».

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.