Чи вда­є­ться вло­ви­ти дух ча­су?

У Льво ві де мон стру­ють ви став ку 12 ми­тців із Ґдан­ська

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

■ Ви­став­ку поль­ських ми­тців при­ймає львів­ський Па­лац ми­стецтв. В екс­по­зи­ції — жи­во­пис, скуль­пту­ра, гра­фі­ка, ма­лю­нок, ін­ста­ля­ція... ав­тор­ства два­над­ця­тьох ху­до­жни­ків із Ґдан­ська.

■ Ор­га­ні­за­то­ри ви­став­ки, і це — фонд «Спіль­но­та Ґдан­ська» (ку­ра­тор — Пше­ми­слав Ло­па­цін­ський), за­зна­ча­ють, що май­же всі ав­то­ри, чиї ро­бо­ти за­раз пред­став­ля­ють у Льво­ві,—ви­пу­скни­ки Ґдан­ської ака­де­мії обра­зо­твор­чих ми­стецтв, ба біль­ше — біль­шість із них у ви­ші й ви­кла­дає. «Цін­ність їхньої твор­чо­сті — у рі­зно­ма­ні­тно­сті, адже жи­т­тя ба­га­то­гран­не і ми­сте­цтво у сво­їх про­я­вах ба­га­то­гран­не, — йде­ться в ано­та­ції до ви­став­ки «Єдність у рі­зно­ма­ніт­ті». — На це роз­ма­ї­т­тя на­ша­ро­ву­є­ться ще і рі­зни­ця по­ко­лінь: ін­ша пам’ять, ін­ший до­свід і по­гля­ди, ін­ші мо­ти­ви...»

■ Ав­то­ри про­е­кту на­го­ло­шу­ють: ху­до­жни­ки за­зви­чай на­прав­ля­ють свої очі­ку­ва­н­ня до кра­щої сто­ро­ни люд­ської при­ро­ди і зав­жди орі­єн­то­ва­ні на діа­лог. То­му й зби­ра­ють ви­став­ки, які, вла­сне, і є мі­сцем, де осо­би­сте по­єд­ну­є­ться з пу­блі­чним. «Ми ор­га­ні- зо­ву­є­мо це з усві­дом­ле­н­ням то­го, що ми­сте­цтво ви­ко­ри­сто­вує спе­ци­фі­чну ме­та­мо­ву і є пло­щею осмо­ти­чно­го про­ни­кне­н­ня, — го­во­рять вті­лю­ва­чі про­е­кту. — Це мо­же впли­ну­ти на емо­ції та чу­тли­вість гля­да­чів, ви­до­змі­ню­ю­чи куль­тур­ну на­пру­же­ність і зви­чки».

■ Оці­ни­ти твор­чість та екс­пе­ри­мен­ти ми­тців із Ґдан­ська у львів­сько­му Па­ла­ці ми­стецтв мо­жна до 25 сер­пня. За­ра­зом ді- зна­ти­ся, чи вда­є­ться їм вло­ви­ти дух ча­су, чи від­чу­ва­ють во­ни пуль­су­ва­н­ня сві­ту, чи на­ма­га­ю­ться, зре­штою, щось по­ба­чи­ти че­рез ньо­го і чи не за­пі­зню­ю­ться у від­по­від­ях на ви­кли­ки сьо­го­де­н­ня?..

ФОТО ПАВЛА ПАЛАМАРЧУКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.